Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/21

Brussel, 12/03/2013

Regio's en steden maken zich bij de Europese Raad sterk voor groei en werkgelegenheid<>

Aan de vooravond van de Voorjaarstop van de Europese Raad hebben de voorzitter van het Comité van de Regio's (CvdR), Ramón Luis Valcárcel, zijn eerste vicevoorzitter, Mercedes Bresso, en de voorzitters van de fracties in het CvdR vandaag in Brussel gesproken met de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, en de Europese commissaris voor Regionaal beleid, Johannes Hahn, over de wijze waarop de groeistrategie van de EU in de praktijk effectiever ten uitvoer kan worden gelegd.

De CvdR-delegatie verzekerde de heer Van Rompuy dat de regio's en steden vastbesloten zijn om op decentraal niveau bij te dragen aan de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen , waartoe ook de bevordering van jeugdwerkgelegenheid behoort. Volgens het CvdR is het feit dat de lokale en regionale overheden op dit moment nauwelijks betrokken zijn het Europees Semester, een van de belangrijkste oorzaken dat er niet volledig profijt kan worden getrokken van de voor een stimulering van het economische herstel nodig geachte beleidsmaatregelen en middelen.

Als concrete bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen van het Europees Semester stelt het CvdR de ontwikkeling van een Indicator voor Regionale Vooruitgang voor, waarmee kan worden gemeten in hoeverre de Europese strategie voor groei en werkgelegenheid op regionaal niveau wordt geïmplementeerd. De bevoegdheden van de regio's bij het ten uitvoer leggen van de Europa 2020-strategie zou voortaan ook in de Jaarlijkse Groeianalyses moeten worden benadrukt.

In dit verband stelde voorzitter Van Rompuy de CvdR-delegatie op de hoogte van het tijdschema voor de door de Europese Raad geïnitieerde herziening van de Europa 2020-strategie, die tegen het voorjaar van 2014 haar beslag zou dienen te krijgen. Bij dit proces zou hij ook graag het CvdR actief betrokken willen zien.

Wat de onderhandelingen over het meerjarige financiële kader 2014-2020 betreft benadrukten de vertegenwoordigers van het CvdR de noodzaak om de kloof te dichten tussen de begrotingseisen aan de ene kant en de politieke engagementen van de EU op het gebied van groei en werkgelegenheid en sociale, economische en territoriale samenhang aan de andere.

Naar de mening van het CvdR zijn er vooral verbeteringen nodig als het gaat om het bevorderen van de algehele flexibiliteit, het verkleinen van de kloof tussen vastleggingskredieten en betalings-kredieten, het vastleggen van een clausule voor tussentijdse herziening en het invoeren van echte eigen middelen. Het cohesiebeleid zal gedurende de hele programmeerperiode 2014-2020 een stabiele en betrouwbare hoeksteen van de EU moeten blijven, wat zal bijdragen tot de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen en zal zorgen voor meer samenhang tussen de Europese regio's en steden.

Verder drong de CvdR-delegatie aan op een snelle overeenkomst tussen het Europees Parlement en de Raad als voorwaarde voor de stabiliteit en financiële zekerheid die nodig is om de begrotingsperiode 2014-2020 van start te laten gaan.

Voor nadere informatie zie:

Statement of the CoR Conference of Presidents following the 12 March Territorial Dialogue

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

De leden van de conferentie van voorzitters van het CvdR zijn:

  • De heer Ramón Luis Valcárcel (EVP), voorzitter van het CvdR, minister-president van de regio Murcia, Spanje

  • Mevrouw Mercedes Bresso (PSE), eerste vicevoorzitter van het CvdR, lid van de regioraad van Piemonte, Italië

  • De heer Michael Schneider, voorzitter van de EVP-fractie, staatssecretaris en gevolmachtigde van de deelstaat Saksen-Anhalt bij de Duitse Bondsregering

  • De heer Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van de PSE-fractie, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap in België

  • De heer Bas Verkerk, voorzitter van de ALDE-fractie, burgemeester van Delft, Nederland

  • De heer Uno Silberg, voorzitter van de EA-fractie, gemeenteraadslid van Kose, Estland

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

GSM +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere perscommuniqués


Side Bar