Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/13/1

Brusel 28. januára 2013

Ekonomický rast v centre pozornosti plenárneho zasadnutia VR

Hlavné témy diskusie: hospodárska a menová únia, súdržnosť, regionálna štátna pomoc, záruka pre mladých ľudí a občianstvo EÚ

Inteligentné a dobre načasované prehlbovanie hospodárskej a menovej únie a plná podpora záruky pre mladých ľudí budú súčasťou kľúčového politického posolstva nasledujúceho plenárneho zasadnutia Výboru regiónov (VR), ktoré sa uskutoční 31. januára a 1. februára. Pán Marek Woźniak (PL/EĽS), maršálek Veľkopoľského vojvodstva, predloží na schválenie uznesenie o legislatívnom balíku pre politiku súdržnosti, prostredníctvom ktorého VR opätovne dôrazne vyzve na zabezpečenie primeraného financovania politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020. Prehodnotia sa v ňom tiež plány na reformu regionálnej politiky EÚ, pričom predloží ďalšie zlepšenie návrhov.

Pred plenárnym zasadnutím 31. januára sa zídu predsedovia politických skupín Európskeho parlamentu a VR. Diskusie sa zamerajú na prebiehajúce rokovania o rozpočte EÚ na obdobie 2014 – 2020 a na ďalšie kroky na zintenzívnenie spolupráce medzi týmito dvomi inštitúciami.

Lucinda Creighton, írska ministerka pre európske záležitosti, na plenárnom zasadnutí predstaví írske priority počas polročného predsedníctva Rady EÚ, medzi ktoré patrí tvorba pracovných miest a hľadanie východiska z krízy.

Prvého februára vystúpi na plenárnom zasadnutí podpredseda Európskej komisie zodpovedný za hospodársku súťaž Joaquín Almunia. Vo svojom príhovore sa pravdepodobne zameria na modernizáciu európskych pravidiel štátnej pomoci a najmä na revíziu súčasných usmernení týkajúcich sa regionálnej štátnej pomoci. Dôležitá úloha regionálnej štátnej pomoci na podporu zamestnanosti a rastu bude tiež medzi kľúčovými prvkami diskusií na plenárnom zasadnutí s pánom Jeanom-Paulom Denanotom (FR/SES), predsedom regiónu Limousin, ktorý predstaví stanovisko o reforme usmernení o štátnej regionálnej pomoci na obdobie 2014 – 2020.

V kontexte Európskeho roku občanov 2013 a so zreteľom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 sa VR spoločne s Európskym parlamentom zaväzuje podporovať občianstvo EÚ, ako aj rozsiahlejšie uplatňovanie európskych volebných práv. O tejto otázke sa bude diskutovať zároveň s prezentáciou stanoviska pána Györgyho Gémesiho (HU/EĽS), primátora mesta Gödöllő. Vzbudzovanie väčšieho záujmu o európske voľby a posilňovanie demokratickej legitimity EÚ zahŕňa tiež vytvorenie právneho štatútu európskych politických strána ich príslušných nadácií na európskej úrovni. O príspevku VR k plánu Európskej komisie o tejto otázke sa bude diskutovať na základe stanoviska Istvána Sértő-Radicsa (HU/ALDE), starostu obce Uszka.

Európske oceány a moria boli označené ako oblasti rastu, ktoré v prípade, že sú primerane riadené, môžu pomôcť k napredovaniu európskeho plánu v oblasti rastu – stratégie Európa 2020 – tvorbe pracovných miest a zároveň k boju proti klimatickým zmenám. V tejto súvislosti Adam Banaszak (PL/EA), poslanec zastupiteľstva Kujavsko-pomoranského vojvodstva, predstaví stanovisko o modrom raste a Arnold Hatch (UK/NI), člen oblastnej rady Craivagon, predstaví stanovisko o poznatkoch o mori, ktoré zabezpečí, že európske mestá a regióny budú cenným prínosom k tejto diskusii. Bude sa tiež diskutovať o kľúčovej úlohe obnoviteľných zdrojov energie, keďže Witold Stępień (PL/EĽS) predloží na schválenie stanovisko na tému „Energia z obnoviteľných zdrojov: významný aktér na európskom trhu s energiou“.

Plenárne zasadnutie sa uskutoční 31. januára a 1. februára v priestoroch Európskeho parlamentu (miestnosť JAN 2Q2) v Bruseli.

Rokovanie sa bude vysielať v priamom prenose vo štvrtok 31. januára od 15.00 hod. a v piatok 1. februára od 9.00 hod. na internetovej stránke www.cor.europa.eu.

Ďalšie informácie :

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: @EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytne:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobile: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobile: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobile: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy


Side Bar