Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych UE

.

COR/13/1

Bruksela, 28 stycznia 2013 r

Wzrost gospodarczy centralnym tematem sesji plenarnej KR-u

Unia Gospodarcza i Walutowa, spójność, regionalna pomoc państwa,
gwarancje dla młodzieży i obywatelstwo UE priorytetami debat

Inteligentne i przeprowadzone we właściwym czasie pogłębienie Unii Gospodarczej i Walutowej oraz pełne poparcie dla programu gwarancji dla młodzieży znajdą się w głównym przesłaniu politycznym następnej sesji plenarnej Komitetu Regionów (KR-u) w dniach 31 stycznia – 1 lutego. Marek Woźniak (PL/PPE), marszałek województwa wielkopolskiego, przedłoży do przyjęcia rezolucję w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności, w którym KR stanowczo apeluje, by zadbać o udostępnienie odpowiednich środków finansowych na politykę spójności w latach 2014–2020. Przedstawiony w niej będzie również przegląd planów dotyczących reformy unijnej polityki regionalnej i propozycje dalszego udoskonalenia tych wniosków.

31 stycznia przed sesją plenarną obędzie się posiedzenie przewodniczących grup politycznych z Parlamentu Europejskiego i KR-u. Ich dyskusje będą dotyczyć przede wszystkim prowadzonych obecnie negocjacji na temat budżetu UE na lata 2014–2020 i kolejnych kroków, które należy podjąć, by jeszcze bardziej wzmocnić współpracę między tymi dwoma instytucjami.

Lucinda Creighton, TD [posłanka do Parlamentu], minister spraw europejskich w Irlandii, na sesji plenarnej przedstawi priorytety sześciomiesięcznego okresu prezydencji irlandzkiej, wśród których znajdą się: tworzenie miejsc pracy i walka z kryzysem.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kwestie konkurencyjności Joaquín Almunia zabierze głos 1 lutego, w drugim dniu sesji plenarnej KR-u. Przewiduje się, że motywem przewodnim jego wystąpienia będą unijne zasady pomocy państwa, zwłaszcza zaś przegląd obecnych wytycznych dotyczących regionalnej pomocy państwa. Istotna rola, jaką regionalna pomoc państwa odgrywa we wspieraniu zatrudnienia i wzrostu, znajdzie się wśród głównych zagadnień poruszanych na sesji plenarnej podczas dyskusji na temat opinii w sprawie reformy wytycznych regionalnej pomocy państwa na lata 2014–2020, którą przygotował przewodniczący regionu Limousin Jean-Paul Denanot (FR/PSE).

W kontekście Europejskiego Roku Obywateli 2013 i z myślą o wyborach europejskich w 2014 r. KR zobowiązał się, wspólnie z Parlamentem Europejskim, szeroko informować o różnych aspektach obywatelstwa UE i wspierać szersze korzystanie z europejskich praw wyborczych. Kwestia ta będzie przedmiotem debaty nad opinią na ten temat przedstawioną przez burmistrza Gödöllő Györgya Gémesiego (HU/PPE). Wzbudzanie większego zainteresowania wyborami europejskimi oraz umocnienie legitymizacji UE pociągają za sobą również utworzenie na poziomie europejskim statusu prawnego partii politycznych i związanych z nimi fundacji. Wkład KR-u do planu działań Komisji Europejskiej w tej dziedzinie będzie omawiany na podstawie opinii przygotowanej przez burmistrza miasta Uszka Istvána Sértő-Radicsa (HU/ALDE).

Europejskie oceany i morza uznano za obszar potencjalnego wzrostu, a staranne zarządzanie nimi może przyczynić się do realizacji unijnego planu wzrostu – strategii „Europa 2020”, i stworzenia miejsc pracy, a jednocześnie do przeciwdziałania zmianie klimatu. W tym kontekście Adam Banaszak (PL/EA), radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawi opinię w sprawie „niebieskiego” wzrostu, a Arnold Hatch (UK/NI), członek rady miejskiej Craigavon – opinię „Wiedza o morzu 2020”, która ma być wkładem miast i regionów Europy do tej debaty. Istotna rola odnawialnych źródeł energii będzie przedmiotem obrad, kiedy Witold Stępień (PL/PPE) przedstawi do przyjęcia opinię pt. „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii”.

Sesja plenarna odbędzie się w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli (sala JAN 2Q2) w dniach 31 stycznia – 1 lutego.

Debaty będzie można oglądać na żywo na stronie www.cor.europa.eu w czwartek, 31 stycznia, od godz. 15.00, i w piątek, 1 lutego, od godz. 9.00.

Dalsze informacje:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

tel. +32 (0)2 282 2535

tel. kom. +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

tel. +32 (0)2 282 2499

tel. kom. +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar