Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/13/1

V Bruselu dne 28. ledna 2013

Plenární zasedání VR se zaměří na ekonomický růst

Na pořadu jednání je hospodářská a měnová unie, soudržnost, vnitrostátní regionální podpora, záruka pro mladé lidi a občanství EU

K hlavním politickým poselstvím nadcházejícího plenárního zasedání VR ve dnech 31. ledna a 1. února bude patřit inteligentní a včasné prohloubení hospodářské a měnové unie a plná podpora systému záruky pro mladé lidi. Maršálek Velkopolského vojvodství Marek Woźniak (PL/ELS) předloží k přijetí usnesení k legislativnímu balíčku o soudržnosti. Usnesení potvrdí postoj Výboru regionů, jenž opakovaně vyzývá k zajištění přiměřeného financování pro politiku soudržnosti na období 2014–2020. Usnesení rovněž přezkoumá plány reformy regionální politiky EU a vytyčí zlepšení souvisejících návrhů.

Dne 31. ledna se před plenárním zasedáním uskuteční setkání předsedů politických skupin Evropského parlamentu a Výboru regionů. Diskuse se zaměří na probíhající projednávání rozpočtu EU na období 2014–2020 a další kroky, jež povedou k prohlubování spolupráce obou institucí.

Irská ministryně pro evropské záležitosti Lucinda Creightonová, TD, vystoupí v průběhu plenárního zasedání, aby představila irské priority pro půlroční předsednictví EU, k nimž náleží vytváření pracovních příležitostí a řešení krize.

Místopředseda Evropské komise a komisař pro konkurenceschopnost Joaquín Almunia vystoupí na plenárním zasedání VR 1. února. Očekává se, že jeho příspěvek se zaměří na modernizaci pravidel -státní podpory EU, zejména přezkum stávajících pokynů k vnitrostátní regionální podpoře. Nepostradatelná úloha vnitrostátní regionální podpory při podpoře zaměstnanosti a růstu bude také jedním z významných témat jednání plenárního zasedání. Předseda rady regionu Limousin Jean-Paul Denanot (FR/SES) představí stanovisko k reformě pokynů pro vnitrostátní regionální podporu na období 2014–2020.

V kontextu Evropského roku občanů 2013 a v souvislosti s evropskými volbami v roce 2014 je Výbor regionů společně s Evropským parlamentem odhodlán prosazovat myšlenku občanství EU a podporovat širší uplatnění evropských volebních práv. Stanovisko k této problematice představí György Gémesi (HU/ELS), starosta města Gödöllő. Zvýšení zájmu o evropské volby a posílení demokratické legitimity EU zahrnuje také vytvoření právního statusu EU evropských politických stran a přidružených nadací. Příspěvek VR k návrhu Evropské komise k tomuto tématu bude projednán na základě stanoviska, jež vypracoval István Sértõ-Radics (HU/ALDE), starosta obce Uszka.

Oceány a moře omývající Evropu byly identifikovány jako oblast růstu, jež může při pečlivém řízení napomoci k pokroku v oblasti plánu růstu Evropské unie – strategii Evropa 2020 – tvorbou pracovních příležitostí a bojem proti změně klimatu. K tomuto tématu představí Adam Banaszak (PL/EA), člen sejmiku Kujavsko-pomořanského vojvodství, stanovisko Modrý růst a Arnold Hatch (UK/nezař.), člen rady města Craigavon, stanovisko Znalosti v námořní oblasti 2020, což bude ze strany měst a regionů Evropy hodnotným příspěvkem k diskusi. Diskuse o zásadním významu obnovitelné energie proběhne také při prezentaci a přijetí stanoviska Witolda Stępieńe (PL/ELS) Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií.

Plenární zasedání se uskuteční v Evropském parlamentu (zasedací místnost JAN 2Q2) ve dnech 31. ledna až 1. února v Bruselu.

Jednání bude možné sledovat v přímém přenosu na stránkách www.cor.europa.eu, a to ve čtvrtek 31. listopadu od 15:00 a v pátek 1. února od 9:00.

Další informace:

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobil: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobil: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy


Side Bar