Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/13/1

Брюксел, 28 януари 2013 г.

Икономическият растеж във фокуса на пленарната сесия на КР

Икономическият и паричен съюз, сближаването, регионалната държавна помощ, гаранцията за младежта и гражданството на ЕС са основните теми на обсъжданията

Интелигентното и навременно задълбочаване на Икономическия и паричен съюз и пълната подкрепа за гаранцията за младежта ще бъдат сред основните политически послания на следващата пленарна сесия на Комитета на регионите на 31 януари и 1 февруари. Марек Вожняк (Полша/ЕНП), маршал на Великополското воеводство, ще представи за приемане от асамблеята резолюция относно законодателния пакет за политиката на сближаване, с която КР категорично ще потвърди призива си за осигуряване на адекватно финансиране за политиката на сближаване през периода 2014-2020 г. В резолюцията ще бъде направен и преглед на плановете за реформа на регионалната политика на ЕС, които предвиждат по-нататъшни подобрения към предложенията.

На 31 януари, преди пленарната сесия ще се проведе среща между председателите на политическите групи в Европейския парламент и в КР. В центъра на дискусиите ще бъдат текущите преговори по бюджета на ЕС за 2014-2020 г. и следващите стъпки, необходими за по-нататъшно засилване на сътрудничеството между двете институции.

Лусинда Крейтън, член на ирландския парламент, министър по европейските въпроси на Ирландия, ще направи изказване на пленарната сесия, за да представи приоритетите на Ирландия през шестте месеца на нейното председателство на Съвета на ЕС. Тези приоритети включват създаване на работни места и справяне с кризата.

На 1 февруари изказване на пленарната сесия ще направи Хоакин Алмуня, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за конкуренцията. Предвижда се негова централна тема да бъде модернизирането на разпоредбите на ЕС за държавната помощ и по-конкретно преразглеждането на настоящите насоки за регионалната държавна помощ. Жизненоважната роля на регионалната държавна помощ за подкрепа на заетостта и растежа също ще бъде сред акцентите в дискусиите на пленарната сесия, като Жан-Пол Дьонано (Франция/ПЕС), председател на Регионалния съвет на Лимузен, ще представи становище относно „Насоки за регионалната държавна помощ за периода 2014-2020 г.“

В контекста на Европейската година на гражданите (2013 г.) и с оглед на европейските избори през 2014 г., КР, заедно с Европейския парламент, се ангажира да популяризира гражданството на ЕС и да подкрепи по-широкото упражняване на европейските избирателни права – тема, която ще бъде обсъдена във връзка със становището, представено от Дьорди Гемеши (Унгария/ЕНП), кмет на Гьодьольо. Повишаването на интереса към европейските избори и укрепването на демократичната легитимност на ЕС включват също и създаване на равнището на ЕС на правен статут на европейските политически партии и на свързаните с тях фондации. Приносът на КР към проекта на Европейската комисия по този въпрос ще бъде обсъден на базата на становището на Ищван Шертьо-Радич (Унгария/АЛДЕ), кмет на Уска.

Европейските океани и морета бяха определени като област на растеж, която – ако бъде управлявана внимателно – може да спомогне за напредък по стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ чрез създаване на работни места, като същевременно се противодейства на изменението на климата. По тази тема Адам Банашак (Полша/ЕА), член на Куявско-Поморското регионално събрание, ще представи становище относно „Син растеж“, а Арнълд Хатч (Обединено кралство/необвързани), член на общинския съвет на Крейгавън – становище относно „Познания за морската среда 2020“, с което отново ще се покаже, че европейските градове и региони дават ценен принос към дебата. Ще бъде обсъдена също и решаващата роля на енергията от възобновяеми източници, като Витолд Степиен (Полша/ЕНП) ще представи за приемане от асамблеята становище относно „Енергията от възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар“.

Пленарната сесия ще се проведе в Европейския парламент (зала JAN 2Q2) в Брюксел на 31 януари и на 1 февруари.

Разискванията ще се предават на живо на уебсайта www.cor.europa.eu на 31 януари, четвъртък, от 15,00 ч. и на 1 февруари, петък, от 9,00 ч.

Допълнителна информация:

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация, моля, свържете се с:

Pierluigi Boda

Teл.: +32 (0)2 282 2461

GSM: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Teл.: +32 (0)2 282 2535

GSM: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Teл.: +32 (0)2 282 2499

GSM: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Предишни съобщения за пресата


Side Bar