Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/19

Brussel, 21/03/2013

Campagne in de hele EU tegen klimaatverandering: het Comité van de Regio's doet mee!

<>

Het Comité van de Regio's (CvdR) heeft aangeboden om volwaardig mee te werken aan de onlangs door de Commissie in de hele EU gelanceerde campagne tegen de klimaatverandering. Doel van deze campagne, met als slogan "Jouw wereld. Jouw klimaat", is om de burgers van Europa te doordringen van de economische en milieuvoordelen van de overgang naar een koolstofarme economie. Het CvdR staat achter deze campagne en is bereid om dit project verder te helpen door burgers in regio's en steden erop aan te spreken en er warm voor te maken.

Ramón Luis Valcárcel, voorzitter van het CvdR, benadrukt hoe belangrijk steden in dit verband zijn. Duurzame stedelijke ontwikkeling is een onontbeerlijk middel om de verandering van het klimaat af te zwakken: "We zetten allemaal onze schouders onder de bestrijding van de klimaatverandering. In Europa's steden en regio's worden al talrijke initiatieven in die zin genomen. Uit die oplossingen blijkt dat we door moeten gaan met onze steun voor innovatie en dat we moeten blijven investeren in lokale initiatieven om de vaart erin te houden, omdat steden nu eenmaal de drijvende kracht zijn achter duurzame groei".

Connie Hedegaard, eurocommissaris voor klimaat, is blij met deze steun van het CvdR en voegt hieraan toe dat er in Europa succesvolle voorbeelden te over zijn van steden, gemeenten en regio's die erin slagen bestrijding van de klimaatverandering, het scheppen van banen en economische voordelen hand in hand te laten gaan. Met de door haar gelanceerde campagne wil de Commissie deze praktijkvoorbeelden in de kijker plaatsen en op grotere schaal verspreiden.

Deze samenwerking biedt een gelegenheid om bekendheid te geven aan de vele successen die al zijn behaald door lokale en regionale overheden als het gaat om de afzwakking van de klimaatverandering en de aanpassing aan de gevolgen daarvan. Ugo Cappellacci (IT/EVP), voorzitter van de CvdR-commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie, zegt het zo: "Uit dit uitstekende initiatief blijkt dat er overal in Europa wel degelijk de wil bestaat om de klimaatverandering te bestrijden. Dit is een kans voor onze regio's en steden om te laten zien dat zij zich actief inzetten voor de broodnodige 'groene' en duurzame groei".

De campagne "Jouw wereld. Jouw klimaat" is bedoeld als bijdrage aan de inspanningen om de streefcijfers van de EU voor 2020 te halen: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20%, verbetering van de energie-efficiëntie met 20% en vergroting van het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix tot 20%. Op de lange duur moet daarmee ook worden bijgedragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 (tot 80 à 95% onder het niveau van 1990). De campagne wordt - online en in de sociale media - gevoerd in alle lidstaten van de EU. Dit voorjaar zullen er bovendien evenementen worden georganiseerd in Bulgarije, Italië, Litouwen, Polen, Portugal en Spanje.

Voor meer informatie

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French

Tel. + 32 2 282 24 99

David.french@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar