Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL RO

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/13/19

Bruxelles, den 21. marts 2013

Regionsudvalget tilslutter sig EU-omspændende klimaændringskampagne

<>Regionsudvalget har tilbudt sin fulde støtte til en EU-omspændende klimaændringskampagne, som Kommissionen for nylig har iværksat. Kampagnen "En verden du kan lide. Med et klima du kan lide" har til formål at øge opmærksomheden om miljøet og de økonomiske fordele ved at skifte til et lavemissionssamfund. Regionsudvalget har sagt ja til at bakke op om kampagnen og vil fremme projektet ved at bidrage til at øge opmærksomheden og mobilisere borgere i Europas byer og regioner.

Regionsudvalgets formand, Ramón Luis Valcárcel, understregede byernes rolle og lagde vægt på den afgørende betydning af bæredygtig byudvikling i kampen mod klimaændringer: "I Europas byer og regioner gennemføres mange tiltag som en del af vores fælles kamp mod klimaændringer. Disse løsninger viser, at der er behov for fortsat at støtte innovation og investere lokalt for at fastholde momentum, da byerne er den vigtigste drivkraft for bæredygtig vækst".

Connie Hedegaard, kommissær med ansvar for klima, bifaldt Regionsudvalgets indsats og tilføjede, at "Europa kan udvise masser af gode eksempler på, at byer, kommuner og regioner får klimaindsats, jobskabelse og økonomiske fordele til at gå hånd i hånd. Vores kampagne drejer sig om at fremhæve disse gode eksempler og bidrage til at sprede dem".

Partnerskabet er en mulighed for at øge synligheden af de mange resultater inden for afbødning af og tilpasning til klimaændringer, som allerede præsteres på lokalt og regionalt niveau. Ugo Cappellacci (IT/PPE), formand for Regionsudvalgets underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi, udtalte: "Dette glimrende initiativ viser, at der på tværs af Europa er vilje til at bekæmpe klimaændringerne. Det giver os en mulighed for at vise, at vores byer og regioner påtager sig en aktiv rolle i bestræbelserne på at skabe en yderst tiltrængt grøn, bæredygtig vækst".

Kommissionens klimaændringskampagne har til formål at bidrage til EU's målsætning om en reduktion af drivhusgasemissionerne på 20 %, en forbedring af energieffektiviteten på 20 % og en forhøjelse af den vedvarende energis andel af energiforsyningen på 20 % inden 2020. Den bidrager ligeledes til de langsigtede planer om at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 % i forhold til 1990-niveauet inden 2050. Kampagnen gennemføres online og via sociale medier i alle EU's medlemsstater med arrangementer i Bulgarien, Italien, Litauen, Polen, Portugal og Spanien i løbet af foråret.

Yderligere oplysninger

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

David French

Tlf. +32 2 282 24 99

David.french@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar