Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR NL IT

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/18

Bruksela, 4 marca 2013 r.

Droga Islandii do Europy: wspólne wysiłki islandzkich i unijnych samorządów lokalnych

Nowo utworzony przez Komitet Regionów (KR) i islandzkie samorządy lokalne wspólny komitet konsultacyjny (WKK) odbył dziś swe inauguracyjne posiedzenie w Reykjavíku w Islandii. Celem WKK, w którego skład wchodzą przedstawiciele samorządów lokalnych I regionalnych z państw członkowskich UE i Islandii, jest zagwarantowanie pełnego udziału islandzkich samorządów w procesie przystępowania tego kraju do Unii. Posiedzenie w Reykjavíku było okazją do oceny roli islandzkich samorządów lokalnych w procesie rozszerzenia, jak też do omówienia możliwości poprawy absorpcji unijnych funduszy przedakcesyjnych oraz przyszłego wykorzystywania funduszy strukturalnych na poziomie lokalnym.

W przemówieniu powitalnym Mercedes Bresso (IT/PSE), współprzewodnicząca WKK i pierwsza wiceprzewodnicząca KR-u, podkreśliła długą tradycję lokalnej demokracji w Islandii. Zwróciła uwagę na podstawowe zadanie nowego organu konsultacyjnego: „Naszym celem jest skuteczna współpraca, aby wnieść wkład w proces negocjacji i zadbać o uwzględnianie interesów i doświadczeń samorządów lokalnych w negocjacjach akcesyjnych. Jestem przekonana, że w ten sposób uda nam się zapewnić obywatelom i ich przedstawicielom – zarówno w Islandii, jak i w państwach członkowskich UE – możliwość podjęcia na zakończenie negocjacji dobrze przemyślanej decyzji”.

Halldór Halldórsson, przewodniczący Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Islandii I współprzewodniczący WKK, podkreślił znaczenie pierwszego posiedzenia WKK i dodał, że „nawiązanie oficjalnych stosunków z Komitetem Regionów jest dla islandzkich samorządów lokalnych ważnym krokiem. Europejskie prawodawstwo wpływa na funkcjonowanie islandzkich gmin od 1994 r., kiedy weszło w życie Porozumienie EOG. Europejskie przepisy mają w wielu wymiarach podobne oddziaływanie w Islandii i w państwach członkowskich UE, ale warunki działania islandzkich gmin są pod wieloma względami odmienne i dlatego ważne jest, by islandzkie gminy weszły w sojusz z instytucją reprezentującą samorządy lokalne i regionalne w UE”.

Główny negocjator Islandii z UE Stefan H. Jóhannesson poparł ten punkt widzenia, dodając, że „Wspólny Komitet Konsultacyjny UE – Islandia jest ważną platformą komunikacji między samorządami lokalnymi w UE i Islandii. Strategie polityczne UE trzeba koordynować i wdrażać na wszystkich szczeblach sprawowania rządów. Wiedza i doświadczenie samorządów lokalnych sprawiają, że ich udział w procesie akcesji jest nieodzowny. WKK wzmocni dialog z naszymi partnerami w UE i pomoże nam w przygotowaniach”.

Burmistrz Reykjavíku Jón Gnarr w swym przemówieniu powiedział: „Jestem bardzo zainteresowany poprawą debaty demokratycznej i chciałbym, aby obywatele uczestniczyli w podejmowaniu decyzji. Moim zdaniem gminy odgrywają ważną rolę, gdyż reprezentują szczebel sprawowania władzy, który ma najbliższe kontakty z obywatelami. Gminy mogą zatem dać mieszkańcom możliwość uczestniczenia w dyskusjach i w procesach demokracji bezpośredniej”.

Sprawozdawca opinii KR-u w sprawie strategii rozszerzenia na lata 2012–2013 Luc Van den Brande (BE/PPE) przedstawił prace doradcze KR-u dotyczące rozszerzenia UE. Wyraził uznanie dla wysokiej jakości samorządności lokalnej w Islandii, a jednocześnie przyjął z zadowoleniem propozycje jej reformowania, w tym przyjęcie rozwiązań poprawiających konsultacje między rządem a gminami oraz wzmocnienie finansów lokalnych.

Wśród głównych zagadnień omawianych podczas posiedzenia znalazł się jeden z priorytetów WKK, jakim jest konieczność zwiększenia zdolności absorpcji funduszy przedakcesyjnych na poziomie lokalnym w Islandii oraz przygotowania do wykorzystywania funduszy strukturalnych. Morten Jung, kierownik działu w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia w Komisji Europejskiej, udzielił uczestnikom najnowszych informacji o funduszach przedakcesyjnych dla Islandii, a krajowy koordynator IPA (Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej) Kristján Andri Stefánsson przedstawił instrumenty pomocy przedakcesyjnej przeznaczone dla szczebla lokalnego. Ponadto województwo mazowieckie zaprezentowało sprawdzone rozwiązania dotyczące roli odgrywanej przez regiony we wdrażaniu funduszy strukturalnych UE.

Członkowie WKK przyjęli program prac na najbliższe dwa lata, w którym jako nadrzędny cel zapisano pomoc we wdrażaniu dorobku prawnego UE na poziomie lokalnym. WKK skupi się na budowaniu zdolności administracyjnych, w szczególności w ramach programu Komisji Europejskiej „Instrument na rzecz administracji lokalnej” (LAF), wykorzystywaniu funduszy przedakcesyjnych, osiąganiu postępów w decentralizacji i samorządności lokalnej oraz promowaniu współpracy terytorialnej I transgranicznej.

W skład WKK wchodzi sześciu członków KR-u i sześciu przedstawicieli samorządów lokalnych z Islandii. WKK będzie obradował dwa razy do roku.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu.

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR.

Szczegółowych informacji udziela:

Nathalie Vandelle

tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar