Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN ES

Preaseisiúint

Comhthionól an AE d'Ionadaithe Réigiúnacha agus Áitiúla

COR/13/17

An Bhruiséil, 01/03/2013

Príomh-mhodh chathracha agus réigiúin na hEorpa chun lucht saothair a chruthú lena bhfreastalófar ar riachtanais mhargadh an tsaothair amach anseo

D'fhonn dul i ngleic le leibhéil dífhostaíochta atá ag ardú agus chun poist a chruthú, ní foláir cistí an AE a dhíriú ar bhealach i bhfad níos fearr chun freastal ar riachtanais príomhearnálacha fáis na hEorpa a dúirt Uachtarán Choiste na Réigiún (CnR), Ramón Luis Valcárcel, inniu. Ag labhairt ag comhdháil i mBaile Átha Cliath dó, dúirt an tUachtarán Valcárcel gur cé nach ann "d'aon réiteach amháin do chách" ó thaobh aghaidh a thabhairt ar fhadhb na dífhostaíochta san Eoraip, ní foláir cláir oideachais agus oiliúna a oiriúnú chun cloí le riachtanais geilleagar náisiúnta agus áitiúil. Chuir sé i bhfios go láidir gur "ríthábhachtach é go mbeadh údaráis áitiúla agus réigiúnacha rannpháirteach chun an scéim nua "Ráthaíochta na n-Óg" a sheachadadh chun freagairt ar dhúshlán na dífhostaíochta i measc na n-óg".

Agus é á chur san áireamh gurb é 5.7 mhilliún líon na ndaoine óga atá dífhostaithe san Eoraip agus go bhfuil 73 mhilliún duine san Eoraip a bhfuil leibhéal íseal oideachais acu, d'áitigh an tUachtarán Valcárcel nach mór béim a leagan sna cláir ar na scileanna cearta a chur ar fáil don chéad ghlúin eile lena bhféadfar freastal ar riachtanais na dtionscal atá i mbun fáis, amhail an earnáil "Dhigiteach" (TFC). Ní dhearna sé a idirghabháil ach lá amháin i ndiaidh do Bhallstáit an AE an scéim nua "Ráthaíochta na nÓg" a fhormheas, ar scéim í lena gcinntítear nach mbeidh duine óg ar bith fágtha gan fhostaíocht, gan oiliúint ná oideachas go ceann níos mó ná ceithre mhí. Chuir an tUachtarán Valcárcel béim ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh údaráis áitiúla agus réigiúnacha rannpháirteach maidir lena cur chun feidhme de bhrí go bhfaightear formhór na n-inniúlachtaí san oideachas agus san oiliúint ar an leibhéal sin.

Leag Mercedes Bresso, an chéad Leas-Uachtarán ar Choiste na Réigiún (CnR) béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le beartas an AE chun an fás a spreagadh. Dúirt sí chomh maith "nach gcuirfí fíordhlús leis an bhfás go dtí go ndéanfaimid beartais atá dírithe ar éileamh agus ar sholáthar mhargadh an tsaothair a nascadh le chéile. Is é sin le rá ní mór d'fhiontair bheith in ann folúntais nua a chruthú i dtreo is go mbeidh ar chumas na ndaoine a bhfuil a bpoist á gcailliúint acu inniu agus glúin óg na nEorpach a mbeidh fostaíocht á lorg acu amach anseo tairbhe ceart a bhaint as beartais Eorpacha agus as cúnamh Eorpach lena gcuirfear seirbhísí fostaíochta áitiúla agus réigiúnacha ar fáil".

Rinne Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Naoise Ó Muirí, an pointe sin a athdheimhniú agus é á áiteamh aige go raibh infheistíocht AE ina cuidiú chun dul i ngleic leis an dífhostaíocht ina chathair. Dúirt sé "Tá cathracha fud fad na hEorpa ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin céanna agus tá Baile Átha Cliath ag déanamh beart dearfach chun dul i ngleic leis na dúshláin seo. Tugann tionscnaimh mar Innovation Enterprise Network, togra d’Údarás Réigiúnach Bhaile Átha Cliath, deis do lucht gairme oilte atá dífhostaithe filleadh ar an láthair oibre. Déanann tionscnaimh den chineál seo difríocht tríd scileanna ábhartha reatha an lae inniu a sholáthar ionas gur féidir tabhairt faoin obair an lá arna mhárach".

Ós rud é go bhfuil siad ina n-ábhair ríthábhachtacha le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an AE, poist a chruthú agus cobhsaíocht eacnamaíoch, dúirt Phil Hogan T.D. An tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil in Éirinn go raibh dul chun cinn á dhéanamh ag Éireann maidir leis na spriocanna comhroinnte sin. Ag aibhsiú dó roinnt de na bearta a cuireadh i bhfeidhm in Éirinn dúirt sé "Díreach an tseachtain seo caite sheol an Taoiseach Plean Gníomhaíochta do Phoist 2013 a bhfuil sé d'aidhm aige an geilleagar a fhorbairt arís agus dlús a chur faoin aistriú chuig geilleagar inbhuanaithe ina gcruthófar neart post a bheidh bunaithe ar fhiontar, ar an nuálaíocht agus ar onnmhairí. Tacófar leis gnólachtaí ina gcruthófar poist agus bainfear bacainní leis maidir le cruthú fostaíochta. Comhlántar leis sin an Clár Gníomhaíochta don Rialtas Áitiúil atá Éifeachtach a seoladh anuraidh inar rinneadh athchóiriú ar phríomhréimsí an rialtais áitiúil agus feabhsófar leis an ról atá ag an rialtas áitiúil maidir le forbairt eacnamaíoch agus cruthú post. Áirítear air sin feidhmeanna tacaíochta fiontair a lánpháirtiú leis an rialtas áitiúil, forbairt áitiúil agus pobail a ailíniú le córas an rialtais áitiúil, agus sainordú níos soiléire agus níos láidre a shannadh do na húdaráis áitiúla maidir le forbairt eacnamaíoch".

Is ionann an imeacht "Clár Oibre do Scileanna agus do Phoist", atá á eagrú i gcomhar le hUachtaránacht na hÉireann ar an AE, agus an dara comhdháil i sraith de seacht gcomhdháil atá á n-eagrú ag CnR lena ndéantar measúnú ar an dóigh a gcuirtear tionscnaimh shuaitheanta Eoraip 2020 chun feidhme ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach. Tá méadú ag teacht ar na dúshláin atá ann do chathracha agus do réigiúin an AE maidir le tacú leis an bhfostaíocht i bhfianaise an méid a leanas: tá gearradh siar ar chaiteachas áitiúil agus réigiúnach i gcomhair beartas sóisialta agus fostaíochta fad is atá méadú suntasach ag teacht ar líon na ndaoine óga atá dífhostaithe mar thoradh ar an ngéarchéim. Trí mheán na gcomhdhálacha cuirfear le rannchuidiú CnR sa mheasúnú meántéarmach ón gCoimisiún Eorpach ar Straitéis 2020.

Tuilleadh faisnéise:

Coiste na Réigiún

Is é Coiste na Réigiún comhthionól an AE d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Is é an misean atá ag a 344 comhalta ó na 27 mBallstát ar fad údaráis áitiúla agus réigiúnacha agus na pobail a ndéanann siad ionadaíocht orthu a dhéanamh rannpháirteach i bpróiseas cinnteoireachta an AE agus iad a chur ar an eolas i ndáil le beartais an AE. Tá sé d'oibleagáid ag gCoimisiún Eorpach, ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle dul i gcomhairle leis an gCoiste i réimsí beartais a bhfuil tionchar acu ar réigiúin agus ar chathracha. Féadfaidh sé achomharc a dhéanamh ar Chúirt Bhreithiúnais an AE má sháraítear a chearta nó má chreideann sé go sáraítear prionsabal na coimhdeachta le dlí an AE nó mura n-éiríonn leis cumhachtaí réigiúnacha nó áitiúla a urramú.

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin CnR: www.cor.europa.eu

Lean ar Twitter: @EU_CoR

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le do thoil le:

David French

Teil. +32 (2,282) 282 24 99

David.french@cor.europa.eu

Preaseisiúintí roimhe seo


Side Bar