Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/13/12

Bryssel den 7 februari 2013

EU-budgeten: ReK:s ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso understryker de insatser som gjorts för att främja sammanhållning och ungdomssysselsättning

Regionkommitténs ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso instämmer med Europeiska rådet om att EU:s budget måste fungera som en katalysator för tillväxt och sysselsättning runt om i Europa. Han konstaterar också att man har gjort insatser för att minska de föreslagna ned­skärningarna i sammanhållningspolitiken och avsätta resurser för att bekämpa ungdoms­arbetslösheten.

ReK:s ordförande välkomnar att regionalpolitikens andel av budgeten inte kommer att minska, eftersom detta är EU:s viktigaste redskap för att skapa hållbar tillväxt, konkurrenskraft och solidaritet. Han håller även med om att man omgående måste ta itu med ungdomsarbetslösheten och betonar vikten av att fullt ut involvera lokala och regionala myndigheter i utformningen och genomförandet av det nya initiativet.

Han framhåller de positiva effekterna av att en ny kategori för övergångsregioner införs och att man skapar en starkare koppling mellan sammanhållningspolitiken, Europa 2020-strategin och budget­politiken. Regionerna är emellertid mycket oroade över den makroekonomiska villkorligheten, eftersom denna skulle kunna undergräva den mycket viktiga kontinuiteten i de offentliga och privata investeringar som är beroende av EU-finansiering. Valcárcel Siso anser också att framstegen varit alltför begränsade när det gäller EU:s egna medel och att den budget som medlemsstaterna enats om skulle kunna leda till ett strukturellt underskott.

När det gäller nästa steg i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen betonar han att det är viktigt att fullt ut respektera Europaparlamentets roll: "Vi kommer noga att följa budgetdiskussionerna i Europaparlamentet, som varit en mycket viktig partner under de senaste månaderna. Om en överenskommelse om en lämplig finansiering för varje rubrik kan nås i tid kommer detta att bidra till att ge den nya programperioden en bra start."

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s samtliga 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 2 282 2461

Mobil +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar