Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/13/12

Brusel 7. februára 2013

Rozpočet EÚ: predseda Valcárcel vyzdvihuje úsilie vykonané v prospech súdržnosti a zamestnanosti mladých

Predseda Výboru regiónov Ramón Luis Valcárcel súhlasí s tvrdením Európskej rady, že „rozpočet Európskej únie musí byť katalyzátorom rastu a zamestnanosti v celej Európe“. Oceňuje tiež kroky na zníženie navrhovaných škrtov v oblasti politiky súdržnosti a na sústredenie zdrojov v prospech zamestnanosti mladých.

Predseda VR vyjadril potešenie, že podiel regionálnej politiky na rozpočte sa má zachovať, keďže ide o hlavný európsky nástroj na udržateľný rast, konkurencieschopnosť a solidaritu. Súhlasí tiež s tým, že treba naliehavo riešiť problém nezamestnanosti mladých a zdôrazňuje potrebu intenzívne zapájať miestne a regionálne orgány do tvorby a vykonávania novej iniciatívy.

Ďalej poukazuje na pozitívny vplyv zavedenia novej kategórie regiónov s prechodným financovaním a zabezpečenia silného prepojenia medzi politikou súdržnosti, stratégiou Európa 2020 a rozpočtovou politikou. Regióny sa veľmi obávajú makroekonomickej podmienenosti, pretože by mohla ohroziť potrebnú kontinuitu verejných a súkromných investícií podporovaných zo zdrojov EÚ. Predseda Valcárcel tiež upozorňuje na nedostatočný pokrok v oblasti vlastných zdrojov EÚ a na to, že schválený rozpočet by mohol viesť k štrukturálnemu deficitu.

V súvislosti s ďalšími krokmi v procese viacročného finančného rámca predseda Valcárcel zdôrazňuje potrebu plne rešpektovať úlohu Európskeho parlamentu: „Budeme pozorne sledovať diskusiu o rozpočte v Európskom parlamente, ktorý bol v uplynulých mesiacoch kľúčovým partnerom. Včasná dohoda o primeranom financovaní každej položky pomôže dobre naštartovať nové programové obdobie.“

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: @EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytne:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobile +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy


Side Bar