Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/12

Bruksela, 7 lutego 2013 r.

Budżet UE: przewodniczący Valcárcel podkreśla starania
podejmowane na rzecz spójności oraz zatrudnienia wśród młodzieży

Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso podziela zdanie Rady Europejskiej, że „budżet Unii Europejskiej musi być katalizatorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie”. Uznaje także wysiłki podjęte w celu ograniczenia proponowanych cięć w polityce spójności i skierowania zasobów na rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży.

Przewodniczący KR-u przyjmuje z zadowoleniem utrzymanie w budżecie dotychczasowego przydziału środków na politykę regionalną, która jest głównym instrumentem UE służącym wspieraniu zrównoważonego wzrostu, konkurencyjności i solidarności. Zgadza się także co do pilnej konieczności zajęcia się problemem bezrobocia wśród młodzieży i podkreśla potrzebę pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w kształtowanie i wdrażanie tej nowej inicjatywy.

Ponadto zwraca uwagę na korzystne skutki wprowadzenia nowej kategorii regionów w okresie przejściowym oraz zapewnienia silniejszego powiązania polityki spójności, strategii „Europa 2020” i polityki budżetowej. Mimo to jednak warunkowość makroekonomiczna budzi w regionach poważne obawy, gdyż mogłaby zagrozić tak bardzo potrzebnej ciągłości inwestycji publicznych i prywatnych, mobilizowanych dzięki środkom unijnym. Przewodniczący Valcárcel zauważa także, że poczyniono niedostateczne postępy, jeśli chodzi o zagadnienie zasobów własnych UE oraz że uzgodniony budżet może doprowadzić do deficytu strukturalnego.

Odnosząc się do kolejnych etapów procesu negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych, przewodniczący Valcárcel podkreślił konieczność pełnego respektowania roli Parlamentu Europejskiego: „Będziemy uważnie monitorować debatę na temat budżetu toczącą się w Parlamencie Europejskim, który w minionych miesiącach był kluczowym partnerem. Terminowe osiągnięcie porozumienia w sprawie odpowiedniego finansowania każdej pozycji w budżecie przyczyni się do pomyślnego rozpoczęcia nowego okresu programowania”.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar