Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

COR/13/12

Brussel, 07.02.13

EU-begroting: voorzitter Valcárcel wijst op de inspanningen ter bevordering van samenhang en jeugdwerkgelegenheidsinitiatieven

De voorzitter van het Comité van de Regio's, de heer Ramón Luis Valcárcel, valt de Europese Raad bij dat "de Europese begroting een katalysator moet zijn voor groei en banen in Europa". Hij erkent tevens dat er inspanningen zijn geleverd om de voorgestelde bezuinigingen op het cohesiebeleid te beperken en middelen te concentreren op jeugdwerkgelegenheidsinitiatieven.

De CvdR-voorzitter verheugt zich erover dat het regionaal beleid zijn aandeel in de begroting heeft behouden; het is immers het belangrijkste EU-instrument voor duurzame groei, concurrentievermogen en solidariteit. Hij onderschrijft tevens de noodzaak de jeugdwerkloosheid aan te pakken en beklemtoont dat lokale en regionale overheden ten volle moeten worden betrokken bij de uitwerking en tenuitvoerlegging van het nieuwe initiatief.

Hij attendeert voorts op de positieve impact van de invoering van een nieuwe categorie overgangsregio's, alsook van het streven naar een hechtere band tussen cohesiebeleid, de Europa 2020-strategie en het begrotingsbeleid. Niettemin maken de regio's zich grote zorgen over de macro-economische voorwaarden, daar deze de hoognodige continuïteit van de door EU-financiering bevorderde openbare en particuliere investeringen kunnen ondermijnen. Voorzitter Valcárcel wijst er ook op dat onvoldoende vooruitgang is geboekt op het gebied van eigen middelen voor de EU, en dat de overeengekomen begroting tot een structureel tekort kan leiden.

Wat de volgende stappen m.b.t. het meerjarig financieel kader betreft, beklemtoont hij dat de rol van het Europees Parlement volledig in acht moet worden genomen. "We zullen nauwlettend toezien op de begrotingsbesprekingen binnen het Europees Parlement, dat de laatste maanden als partner een cruciale rol heeft gespeeld. Een tijdige overeenkomst over een passende financiering van elke begrotingslijn zal ervoor zorgen dat de nieuwe programmeringsperiode een goede start kan nemen", aldus voorzitter Valcárcel.

Standpunten van het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

GSM +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar