Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/13/12

Briselē, 2013. gada 7. februārī

ES budžets: RK priekšsēdētājs Valkarsels uzsver centienus kohēzijas un jauniešu nodarbinātības veicināšanas jomā

Reģionu komitejas priekšsēdētājs Ramons Luiss Valkarsels ir vienisprātis ar Eiropadomi par to, ka “Eiropas budžetam jāveicina izaugsme un nodarbinātība visā Eiropā”. Viņš arī atzinīgi vērtē centienus minimizēt ierosinātos samazinājumus kohēzijas politikas jomā un koncentrēt resursus uz jauniešu bezdarba problēmas risināšanu.

RK priekšsēdētājs ir gandarīts, ka reģionālās politikas īpatsvars budžetā tiks saglabāts, jo tā ir ES ilgtspējīgas izaugsmes, konkurētspējas un solidaritātes galvenais instruments. Viņš arī piekrīt, ka ir steidzami jārisina jauniešu bezdarba problēma, un uzsver nepieciešamību jaunās iniciatīvas izstrādē un īstenošanā pilnībā iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības.

Turklāt viņš vērš uzmanību uz pozitīvo ietekmi, ko ir radījusi jaunas pārejas reģionu kategorijas ieviešana un ciešākas saiknes izveide starp kohēzijas politiku, stratēģiju “Eiropa 2020” un budžeta politiku. Tomēr reģioni pauž nopietnas bažas par makroekonomiskajiem nosacījumiem, jo tie var apdraudēt tik ļoti nepieciešamo nepārtrauktību publiskajiem un privātajiem ieguldījumiem, kurus ES finansējums būtiski sekmē. Priekšsēdētājs Valkarsels arī atzīmē nepietiekamo progresu attiecībā uz ES pašu resursiem un to, ka budžets, par kuru panākta vienošanās, varētu izraisīt strukturālo deficītu.

Attiecībā uz turpmākajiem posmiem daudzgadu finanšu shēmas procesā priekšsēdētājs Valkarsels uzsver nepieciešamību pilnībā respektēt Eiropas Parlamenta lomu: “Mēs rūpīgi sekosim līdzi diskusijai par budžetu Eiropas Parlamentā, kas ir bijis ļoti svarīgs partneris pēdējos mēnešos. Savlaicīga vienošanās par atbilstošu finansējumu katrai pozīcijai palīdzēs nodrošināt labu sākumu jaunajam plānošanas periodam.”

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja (RK) ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļi pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, un viņu uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ir ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni www.cor.europa.eu!

Sekojiet mums sociālajā tīklā Twitter: @EU_CoR!

Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mob. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar