Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/13/12

Brüssel, 7. veebruar 2013

ELi eelarve – president Valcárcel Siso rõhutab ühtekuuluvuse ja noorte tööhõive nimel tehtud jõupingutusi

Regioonide Komitee president Ramón Luis Valcárcel Siso nõustub Euroopa Ülemkoguga selles, et „Euroopa eelarve peab olema majanduskasvu ja töökohtade loomise katalüsaator kogu Euroopas”. Samuti tunnustab ta jõupingutusi, mida on tehtud selleks, et vähendada kavandatud kärpeid ühtekuuluvuspoliitika eelarves ning et keskenduda noorte töötusega võitlemise vahenditele.

Komitee president väljendab heameelt selle üle, et regionaalpoliitika osa eelarves säilitatakse, sest see on ELi peamine vahend jätkusuutliku kasvu, konkurentsivõime ja solidaarsuse tagamisel. Samuti nõustub ta noorte töötusega võitlemise pakilisusega ning rõhutab vajadust kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused täielikult uue algatuse kujundamisse ja rakendamisse.

Lisaks juhib Valcárcel Siso tähelepanu positiivsele mõjule, mida avaldab üleminekupiirkondade uue kategooria kasutuselevõtt ning ühtekuuluvuspoliitika, strateegia „Euroopa 2020” ja eelarvepoliitika vahel kindlama seose tagamine. Siiski tunnevad piirkonnad suurt muret makromajandusliku tingimuslikkuse pärast, kuna see võib kahjustada ELi rahastamisvahendite abil võimendatavate avaliku ja erasektori investeeringute väga vajalikku jätkumist. President märgib ka seda, et ELi omavahendite osas ei ole tehtud piisavaid edusamme ning et kokkulepitud eelarve võib viia struktuurse eelarvepuudujäägini.

Mitmeaastase finantsraamistiku protsessi järgmiste etappide puhul toonitab president Valcárcel Siso vajadust täielikult austada Euroopa Parlamendi rolli. „Komitee jälgib hoolikalt eelarvearutelu Euroopa Parlamendis, kes on viimastel kuudel olnud väga oluline partner. Õigeaegse kokkuleppe saavutamine iga rubriigi vajaliku rahastamise osas aitab kaasa uue programmiperioodi edukale käivitamisele”.

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondliku ja kohaliku tasandiga.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil: www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Lisateave:

Pierluigi Boda

Tel +32 2 282 2461

Mobiil +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar