Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/13/12

V Bruselu dne 7. února 2013

Rozpočet EU – předseda Valcárcel vyzdvihuje úsilí věnované soudržnosti a zaměstnanosti mladých lidí

Pan Ramón Luis Valcárcel, předseda Výboru regionů, se shoduje s Evropskou radou na tom, že „rozpočet EU musí být katalyzátorem růstu a zaměstnanosti v celé Evropě.“ Rovněž ocenil úsilí, které bylo vyvinuto s cílem snížit navrhované škrty v oblasti politiky soudržnosti a soustředit zdroje na zaměstnanost mladých lidí.

Předseda VR je potěšen tím, že podíl rozpočtu věnovaný na regionální politiku zůstává nezměněn, jelikož je hlavním nástrojem EU pro udržitelný růst, konkurenceschopnost a solidaritu. Souhlasí rovněž s tím, že je naléhavě nutné řešit problém nezaměstnanosti mládeže, a zdůrazňuje nutnost plně zapojit místní a regionální orgány do vytváření a provádění nové iniciativy.

Dále upozorňuje na pozitivní dopad zavedení nové kategorie přechodových regionů a zajištění silné vazby mezi politikou soudržnosti, strategií Evropa 2020 a rozpočtovou politikou. Regiony se totiž velmi obávají makroekonomické podmíněnosti, protože by mohla ohrozit velice potřebnou kontinuitu veřejných a soukromých investic podporovaných finančními prostředky EU. Pan předseda Valcárcel rovněž poukazuje na to, že v oblasti vlastních zdrojů EU nedošlo k dostatečnému pokroku a schválený rozpočet by mohl způsobit strukturální deficit.

Co se týče dalších kroků v rámci procesu víceletého finančního rámce, pan předseda zdůraznil, že je třeba plně respektovat úlohu Evropského parlamentu: „Budeme pozorně monitorovat jednání o rozpočtu v Evropském parlamentu, který byl v uplynulých měsících klíčovým partnerem. Včasná dohoda o náležitém financování všech položek napomůže správně nastartovat nové programové období.“

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy


Side Bar