Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

.

COR/13/12

Брюксел, 7 февруари 2013 г

Бюджет на ЕС: председателят Валкарсел подчертава усилията в полза на сближаването и заетостта сред младите хора

Председателят на Комитета на регионите г-н Рамон Луис Валкарсел Сисо изразява съгласие с Европейския съвет, че „бюджетът на ЕС трябва да е катализатор за растеж и заетост в цяла Европа“. Той признава също усилията, положени за намаляване на предложените съкращения за политиката на сближаване и за насочване на средствата към младежката безработица.

Председателят на КР изразява задоволство, че делът за регионална политика в бюджета ще се запази, тъй като тя е основният инструмент на ЕС за постигане на устойчив растеж, конкурентоспособност и солидарност. Той също така споделя виждането, че решаването на проблема с младежката безработица изисква неотложни действия и подчертава необходимостта от пълно участие на местните и регионалните власти в изготвянето и прилагането на новата инициатива.

Освен това той обръща внимание на положителните последици от въвеждането на нова категория региони в преход и от осигуряването на по-силна връзка между политиката на сближаване, стратегията „Европа 2020“ и бюджетната политика. Като изключим това, регионите са силно обезпокоени от обвързването с макроикономическите условия, тъй като това може да подкопае така необходимата непрекъснатост на публичните и частните инвестиции, допълнени със средства на ЕС. Председателят Варкарсел отбелязва също и незадоволителния напредък по въпроса за собствените ресурси на ЕС и посочва, че договореният бюджет би могъл да доведе до структурен дефицит.

Що се отнася до следващите стъпки в процеса на многогодишната финансова рамка, председателят Варкарсел подчертава необходимостта от пълно зачитане на ролята на Европейския парламент: „внимателно ще следим обсъждането на бюджета в Европейския парламент, който беше основен партньор през последните месеци. Постигането на своевременно споразумение относно подходящото финансиране за всяка позиция ще спомогне за доброто начало на новия програмен период.“

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация, моля, свържете се с:

Pierluigi Boda

Тел.: +32 2 282 2461

мобилен тел.: +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Предишни съобщения за медиите


Side Bar