Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/117

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2013

Γαλάζια Επανάσταση: η βιωσιμότητα και οι τοπικές ανάγκες πρέπει να καθοδηγήσουν την ενωσιακή μεταρρύθμιση της υδατοκαλλιέργειας και των κρατικών ενισχύσεων

Τα μέλη της συνέλευσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα ομόφωνα ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα πρέπει να είναι το κέντρο της μεταρρύθμισης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και της ρύθμισης των κρατικών ενισχύσεων. Μπροστά στην εξάντληση των αποθεμάτων και την υπερβολική εξάρτηση από τις εισαγωγές, η Επιτροπή των Περιφερειών υποστήριξε ότι η αγορά υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, εάν υποστηριχθεί με τις κατάλληλες χρηματοικονομικές επιδοτήσεις που θα επικεντρωθούν στη βιώσιμη αλιεία, θα μπορούσε να φέρει μία «Γαλάζια Επανάσταση».

Σήμερα, αν και ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας – ιχθυοκαλλιέργεια και καλλιέργεια οστρακοειδών – παράγει το 60 % των αλιευτικών αποθεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ συνεισφέρει μόνο το 2,3% του αναπτυσσόμενου αυτού κλάδου. Στη σχετική γνωμοδότηση που παρουσίασε η κα Marialuisa Coppola (IT / EPP) στην ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της ΕΕ, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αναγνώρισαν ότι επείγει η εξεύρεση λύσεως για να περιορισθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές. Δεδομένου ότι αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η ζήτηση της ΕΕ για ψάρια και θαλασσινά, η ΕΟΚΕ επικροτεί τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση μέτρων που θα εξισορροπήσουν την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη μιας αγοράς βιώσιμης αλιείας. Η πραγματοποίηση επενδύσεων στην κατάλληλη τεχνολογία και η επικέντρωση των προσπαθειών στη δημιουργία ενός βιώσιμου τομέα υδατοκαλλιέργειας, θα προκαλέσουν σύμφωνα με την ΕτΠ, μια "γαλάζια επανάσταση". Η κα Coppola (IT / EPP ), Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Veneto, δήλωσε, "Έχει μεγάλη σημασία για την ΕΕ να παρέχονται υψηλής ποιότητας, υγιεινά και προσιτά προϊόντα θαλασσινών που να ανταποκρίνονται στη ζήτηση, και παράλληλα να προστατεύεται η υπεραλίευση των ειδών. Συνεπώς, για να παραμείνει ανταγωνιστική η ΕΕ στην παγκόσμια αγορά οφείλει να προβεί στην απλούστευση των διοικητικών εμποδίων που υπάρχουν για τη δημιουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ιχθυοτροφείων» .

Η ΕΕ πρέπει να μειώσει τη γραφειοκρατία, η δε ΕΤΠ επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές που υφίστανται όσον αφορά την υποβολή αδείας για τη λειτουργία μιας εκμετάλλευσης υδατοκαλλιέργειας, που μπορεί να διαρκέσει από έξι μήνες έως τρία έτη. Η κα Coppola τόνισε επίσης ότι "το 90 % του τομέα αυτού αποτελείται από ΜΜΕ και οικογενειακές επιχειρήσεις, και γι' αυτό πρέπει να διασφαλισθεί η κατάλληλη υποστήριξη αλλά και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Η υδατοκαλλιέργεια λειτουργεί ως αποσβεστήρας, και μάλιστα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ο τομέας αυτός έπαιξε σημαντικότατο ρόλο σε περιόδους κρίσης. Η υδατοκαλλιέργεια έχει μεγάλες δυνατότητες για την οικονομία των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης. Πλην όμως, οι δυνατότητες αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, που είναι οι πλέον κατάλληλες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας και της γενικότερης ενημέρωσης των πολιτών ".

Η ΕτΠ υιοθέτησε επίσης και μία γνωμοδότηση σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, στην οποία υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση της ΕΕ που αναμένεται το επόμενο έτος θα πρέπει να συμπληρώσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός βιώσιμου αλιευτικού τομέα. Για την εξασφάλιση δίκαιης και ανταγωνιστικής αγοράς, βάσει των κανόνων που ισχύουν στην ΕΕ οι δημόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να παρέχουν επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ύψος της επιδοτήσεως είναι χαμηλότερο από 30.000 ευρώ για τρία έτη ("ενισχύσεις de minimis") ή εφόσον η οικονομική ενίσχυση δεν θεωρείται ότι στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι η ισχύς των εν λόγω κανονισμών λήγει στα τέλη του 2013, οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρώπης υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να προωθήσει βιώσιμες πρακτικές – συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας – καθώς και την παροχή κεφαλαίων για χερσαίες δραστηριότητες ούτως ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των αλιευτικών κοινοτήτων.

Ο κ. Rhodri Glyn Thomas (UK / EA ), Μέλος της Εθνικής Συνέλευσης της Ουαλίας, που εκπόνησε τη γνωμοδότηση, δήλωσε: «Έχει θεμελιώδη σημασία η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση των κανονισμών περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας να διενεργηθεί με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, των διαρθρωτικών αλλαγών και της διαφοροποίησης εντός του τομέα της αλιείας, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι μικρές αλιευτικές κοινότητες. Αφενός μεν διότι οι πιέσεις στις αγροτικές και αλιευτικές κοινότητες σε όλη την ΕΕ είναι ιδιαίτερα έντονες λόγω της συνεχιζόμενης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, και διότι η στοχευμένη υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο έχει αποφασιστική σημασία για το κοινωνικο-οικονομικό μέλλον των κοινοτήτων αυτών, και αφετέρου διότι παρατηρούνται φαινόμενα κατάρρευσης των δραστηριοτήτων βιώσιμης αλιείας, που οφείλονται μεταξύ άλλων στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου και, κατά συνέπεια, στην υπερβολική υπεραλίευση από μεγάλες βιομηχανίες. Για να εξασφαλισθεί πιο αειφόρος χρήση των δημόσιων επιδοτήσεων στον τομέα της αλιείας, που θα λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα τόσο των ιχθυαποθεμάτων, όσο και των αλιευτικών κοινοτήτων της Ευρώπης, απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και δράση σε όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης της Ε.Ε. Ελπίζω ειλικρινά ότι η περίοδος 2014-2020 θα οδηγήσει σε πραγματικές αλλαγές».

Περισσότερες πληροφορίες:

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Αποστολή της είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Δικτυακός τόπος της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Ακολουθήστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

David French

Τηλ. . +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar