Navigation path

Left navigation

Additional tools

Rakennerahastorahoitus on avaintekijä alueellisen innovoinnin kuilun umpeenkuromiseksi

Committee of the Regions - COR/13/108   28/11/2013

Other available languages: EN IT

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

CoR/13/108.fi

Bryssel 28. marraskuuta 2013

Rakennerahastorahoitus on avaintekijä alueellisen innovoinnin kuilun umpeenkuromiseksi

Vain yksi kymmenestä EU:n alueesta käyttää yli 3 % bkt:staan tutkimukseen. Näillä 30 alueella, jotka sijaitsevat kahdeksassa maassa, tehdään 40 % innovaatioinvestoinneista. Toimielimet, jäsenvaltiot ja alueet keskustelivat alueiden komiteassa (AK) pidetyssä konferenssissa siitä, miten voidaan kuroa innovaatiokuilu umpeen ja toteuttaa aluetasolla EU:n Innovaatiounioni-aloitetta.

Kuten Eurostatin lokakuussa 2013 julkaisema raportti osoittaa, alueiden välillä on sitkeitä eroja tutkimus- ja innovointimenoissa: vain 30 aluetta käytti näiden alojen toimiin yli EU:n tavoitemäärän eli 3 % bkt:sta. Alueista kymmenen on Saksassa, viisi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, neljä Ruotsissa ja kolme Tanskassa. Lisäksi joukkoon kuuluu kaksi aluetta Itävallasta, Belgiasta, Suomesta ja Ranskasta. Vaikka tutkimusmenot ovat viime vuosina lisääntyneet jäsenvaltiotasolla, aluetasolla erot ovat kasvaneet. Yhtenä esimerkkinä alueiden komiteassa 27. marraskuuta pidetyn Innovaatiounioni-konferenssin tuloksista voidaan mainita se, että EU:n aluepolitiikalla on ratkaiseva merkitys kuilun umpeenkuromisessa ja että alueet ja kunnat ovat täysin sitoutuneita lisäämään ponnistelujaan tulevalla ohjelmakaudella.

Konferenssissa esiteltiin runsaasti erilaisia innovaatiotoimia Italian Apulian alueen käyttäjälähtöisestä ICT Living Labs hankkeesta aina Ranskan Rhône-Alpesin alueen innovaatiovirastoon, joka luo yhteyksiä 3 000 pk-yrityksen sekä tutkimuskeskusten ja yliopistojen välillä. EU-rahoitus oli useimmissa tapauksissa avaintekijä. EU:n koheesiopolitiikan ohjelmista rahoitettiin vuosina 2007–2013 tutkimusta ja innovointia noin 86,4 miljardilla eurolla, joka on lähes 25 % kokonaissummasta ja kolme kertaa suurempi kuin edellisen kauden määrä. Suurin osa summasta (52,8 miljardia euroa) käytettiin infrastruktuuriin, yritysten tutkimusinvestointeihin ja teknologiansiirtoon. Vuoden 2012 lopussa innovaatioihin varatusta koheesiopolitiikan budjetista oli osoitettu lähes 80 % runsaaseen 69 000 hankkeeseen. Euroopan komission vuoden 2013 strategiaraportin mukaan tutkimusalalle syntyi yli 15 600 työpaikkaa.

Innovaatiokuilun umpeenkuromista koskevan AK:n lausunnon esittelijä Markku Markkula (PPE, FI) totesi innovaatiokonferenssin avajaisistunnossa, että EU:n pitäisi luopua innovoinnin edistämisestä yksittäisten julkisten elinten kautta ja vahvistaa sitä vastoin yhteistoimintaan perustuvan avoimen innovoinnin kulttuuria. "On luotava tapoja rahoittaa yhteistoimintayrittäjyyttä – eräänlaista keksimisprosessia, jonka avulla voidaan saavuttaa Open Innovation 2.0 taso – paikallistasolla, niin että ihmiset ja käytännön työtä tekevät yhteisöt eri puolilta Eurooppaa voivat oppia toisiltaan. Aalto-yliopisto on tällaisen ajattelun ylpeä edelläkävijä ja avasi tämän vuoden maaliskuussa Open Innovation Housen, joka tarjoaa foorumin yhteistoiminnalliselle luomiselle, vuorovaikutukselle ja ideoiden jakamiselle. Siellä luodaan ainutlaatuisia asioita muun muassa EIT ICT Labs toiminnan ja AppCampus-hankkeen puitteissa. Tällaisten aktiviteettien avulla EU:n pitäisi pystyä hyödyntämään innovaatioita ja yrittäjyyttä, jotta voidaan vastata yhteiskunnan tarpeisiin ja kilpailla kansainvälisillä areenoilla."

Kyselyn mukaan alueilla on edetty hitaasti Innovaatiounioni-aloitteessa

Konferenssissa keskusteltiin alueiden komitean Eurooppa 2020 seurantafoorumin tekemän kyselyn tuloksista. Vain yhdellä Innovaatiounionin kahdestatoista temaattisesta alasta – EU:n rahoitusvälineiden kohdentaminen innovaatiounionin painopisteisiin – katsottiin saavutetun huomattavasti edistystä. Useimmilla muilla aloilla (kahdeksalla kahdestatoista) nähtiin tapahtuneen vain jonkinlaista edistystä. Kolmella alalla – yhtenäismarkkinoiden luominen innovaatioille, sosiaalisten hyötyjen lisääminen ja innovatiivisten yritysten rahoituksen saannin parantaminen – ei ollut vastaajien mukaan edistytty lainkaan. Yli puolet vastaajista suositteli muutoksia lippulaivahankkeeseen. Ne ehdottivat, että alueille perustettaisiin asiantuntijaelimiä, jotta varmistettaisiin asianmukaiset toimet innovaatiounionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysyttäessä aloitetta tukevien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta 90 % vastaajista kertoi toteuttaneensa t&k- ja tieto- ja viestintätekniikkainvestointeihin tähtääviä toimenpiteitä tai hankkeita. Vastaajista 83 % tarjosi tukea mahdollisille edunsaajille, jotta niiden on helpompi hyödyntää EU-rahoitusta ja osallistua EU:n eri aloitteisiin.

"Alueiden komitea tekee hartiavoimin töitä voidakseen antaa oman panoksensa Eurooppa 2020 strategian väliarviointiin", sanoi AK:n varapuheenjohtaja Mercedes Bresso. Hän totesi myös, että "innovaatiokonferenssin tulokset liitetään osaksi poliittista julkilausumaa, jonka tavoitteena on parantaa EU:n kasvustrategian käytännön toteutusta".

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 28:aa jäsenvaltiota. AK:n tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä niiden edustamat yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

AK:n verkkosivut: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website