Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/13/107

Bryssel den 26 november 2013

Reformen av sammanhållningspolitiken och de politiska prioriteringarna för 2014 står överst på dagordningen vid ReK:s plenarsession

Vid Regionkommitténs (ReK) 104:e plenarsession den 28–29 november kommer Ramón Luis Valcárcel, ReK:s ordförande, och Danuta Hübner, ordförande för Europaparlamentets utskott för regional utveckling, att gå igenom de nya reglerna för EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020. Efter en debatt med Europeiska kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič kommer ReK-ledamöterna också att anta en resolution om kommitténs politiska prioriteringar för 2014.

En vecka efter Europaparlamentets officiella godkännande av det nya sammanhållningspolitiska paketet kommer ReK-ledamöterna att diskutera det slutliga beslutet med Danuta Hübner. Antagandet av de nya reglerna gör visserligen att regeringarna nu kan börja tilldela medel, men vissa kontroversiella frågor kvarstår, såsom genomförandet av makroekonomisk villkorlighet och de begränsade resurserna till Europeiska socialfonden.

Vid denna plenarsession kommer man även att behandla de största utmaningarna för 2014. Kommissionsledamot Maroš Šefčovič kommer att redogöra för kommissionens arbetsprogram 2014 och leda diskussionerna om de lokala och regionala myndigheternas roll. Därefter röstar ReK-ledamöterna om en resolution om kommitténs politiska prioriteringar för det kommande året, med särskild tonvikt på ungdomsarbetslösheten, översynen av EU:s tillväxtstrategi samt Europaparlamentsvalet 2014.

Andra punkter på dagordningen:

Invandring

ReK-ledamöterna kommer att anta sin ståndpunkt beträffande EU:s åtgärder för att trygga en effektiv förvaltning av resenärsflödena vid unionens yttre gränser ("Paketet för smarta gränser") på grundval av ett yttrande utarbetat av António Costa (PT–PES), borgmästare i Lissabon. Diskussionerna kommer att inriktas på oron för de möjliga konsekvenserna av det föreslagna systemet för in- och utresa för de grundläggande rättigheterna och att undersöka hur lokala och regionala aktörer kan göras mer delaktiga i de politiska debatterna om Schengenområdet.

Debatten om EU:s strategi för integrering av romer är en annan viktig social fråga på dagordningen. Roger Stone (UK–PES), ledamot av Rotherham Metropolitan Borough Council, lägger fram ett utkast till yttrande i frågan, med regionala och lokala rekommendationer för en bättre integrering av romerna i samhällena.

Fiske och vattenbruk

Översynen av det statliga stödet till fiske är ett led i den breda reformen av den gemensamma fiskeripolitiken och hör nära samman med processen för att modernisera det statliga stödet. ReK har deltagit aktivt i dessa två omfattande reformer och tar tillfället i akt att avge ett yttrande på eget initiativ om statligt stöd till fiske. Rhodri Glyn Thomas (UK–EA) lägger fram sitt utkast till yttrande, där det framhålls att de lokala och regionala myndigheterna måste ges flexibilitet och att stödet inte får främja ohållbara fiskemetoder.

Diskussionen om den gemensamma fiskeripolitiken fortsätter genom att Marialuisa Coppola (IT–EPP), ledamot av regionfullmäktige/regionråd i Venetien, redogör för sitt yttrande om strategiska riktlinjer för en hållbar utveckling av vattenbruket i EU. I yttrandet välkomnas kommissionens planer på att minska beroendet av import av fisk genom att främja vattenbruksnäringen, men byråkratin måste minskas ytterligare och sektorn diversifieras.

Statligt stöd till flygplatser och EU:s hamnpolitik

Mot bakgrund av de reviderade EU-riktlinjerna för finansiering av flygplatser och startbidrag till flygbolag som trafikerar regionala flygplatser inriktas ReK:s yttrande på viktiga regionala frågor såsom begäran att offentligt stöd till konstruktion och utbyggnad av infrastruktur ska likställas med privata investeringar, och att detta stöd inte ska betraktas som statligt stöd. Andra frågor som tas upp är motståndet mot kommissionens förslag att en förutsättning för statligt investeringsstöd till flygplatser med en kapacitet på 3–5 miljoner passagerare ska vara att stödet betalas tillbaka och förtydligandet av reglerna om offentlig finansiering av flygplatsernas intermodalitet, med tanke på dess strategiska inverkan på den regionala ekonomin och den territoriella sammanhållningen. Ett av de mest relevanta ändringsförslagen från föredraganden, Catiuscia Marini (IT–PES), är begäran om att taket för stöd av mindre betydelse bör höjas för små regionala flygplatser.

Europa 2020-konferens om Innovationsunionen den 27 november

Som ett led i sin serie av konferenser för att utvärdera Europa 2020-strategin på lokal nivå anordnar ReK en konferens om EU:s flaggskeppsinitiativ "Innovationsunionen", där viktiga företrädare för EU-institutioner, medlemsstater och regioner kommer att samlas. Vid konferensen kommer man att diskutera hur regioner och kommuner kan bidra till att främja innovation genom att bl.a. utforma strategier för "smart specialisering" och nätverkssamarbete över gränserna.

Den 104:e plenarsessionen hålls i Europaparlamentet (sal JAN 2Q2).

Debatten direktsänds på www.cor.europa.eu.

Mer information:

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare från EU:s alla 28 medlemsstater. Ledamöternas uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen, om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

ReK:s webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tfn +32 2 282 2461

Mobil +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tfn +32 2 282 2535

Mobil +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tfn +32 2 282 2499

Mobil +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden

Your personal data are processed in accordance with the requirements of Regulation (CE) 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by EU institutions and bodies. You may, upon request, obtain the details of your personal data, rectify any inaccurate or incomplete personal data, or ask for your data to be removed from our mailing list.

Should you have any queries concerning the processing of your personal data, please address them to PresseCdr@cor.europa.eu. You can also send an email to the CoR Data protection officer data.protection@cor.europa.eu. As regards the processing of your personal data, you have a right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


Side Bar