Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/13/107

Brusel 26. novembra 2013

Reforma politiky súdržnosti a politické priority na rok 2014 sú hlavnými témami plenárneho zasadnutia VR

Na 104. plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, ktoré sa uskutoční 28. a 29. novembra 2013, vystúpi okrem predsedu VR, pána Ramóna Luisa Valcárcela, aj pani Danuta Hübner, predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre rozvoj vidieka, s cieľom zhodnotiť nové pravidlá riadenia politiky súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020. Po diskusii s podpredsedom Európskej komisie pánom Marošom Šefčovičom členovia VR taktiež schvália uznesenie o svojich politických prioritách na rok 2014.

Týždeň po tom, ako Európsky parlament schválil nový súbor predpisov o politike súdržnosti si členovia VR vymenia s pani Danutou Hübner názory na toto konečné rozhodnutie. Po schválení nových pravidiel budú síce môcť vlády začať prideľovať finančné príspevky, kontroverzné body však aj naďalej zostali, okrem iného zavedenie makroekonomickej podmienenosti a obmedzené zdroje, ktoré má k dispozícii Európsky sociálny fond.

Na tomto plenárnom zasadnutí sa preskúmajú aj hlavné výzvy na rok 2014. Podpredseda Komisie pán Šefčovič predstaví pracovný program na rok 2014 a bude viesť diskusiu o úlohe miestnych a regionálnych orgánov. Členovia VR budú následne hlasovať o uznesení, v ktorom si stanovia svoje politické priority na budúci rok, pričom osobitný dôraz sa bude klásť na nezamestnanosť mladých ľudí, opätovné preskúmanie stratégie EÚ v oblasti rastu a voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Ďalšie body programu plenárneho zasadnutia:

Prisťahovalectvo

Členovia VR zaujmú postoj ku krokom EÚ na zabezpečenie účinného riadenia toku cestujúcich na jej vonkajších hraniciach (balík predpisov o inteligentnej hraničnej kontrole) na základe stanoviska, ktoré vypracoval pán António Costa (PT/SES), primátor Lisabonu. Diskusie budú zamerané na obavy týkajúce sa možných vplyvov navrhovaného systému vstup/výstup na základné práva a bude sa v rámci nich skúmať aj to, akým spôsobom by sa dalo zabezpečiť lepšie zapojenie miestnych a regionálnych aktérov do politických diskusií o Schengenskom priestore.

Ďalším kľúčovým bodom programu je stratégia EÚ týkajúca sa integrácie Rómov. Pán Roger Stone (UK/SES), člen rady metropolitnej oblasti Rotherham, predstaví v tejto súvislosti návrh stanoviska s odporúčaniami, ako na miestnej a regionálnej lepšie integrovať Rómov do spoločnosti.

Rybolov a akvakultúra

Opätovné preskúmanie štátnej pomoci pre rybné hospodárstvo je súčasťou rozsiahlej reformy spoločnej rybárskej politiky a úzko súvisí s procesom modernizácie poskytovania štátnej pomoci. VR sa v rozsiahlej miere zapájal do týchto dvoch hlavných reforiem a využil možnosť vypracovať stanovisko z vlastnej iniciatívy o poskytovaní štátnej pomoci rybolovu. Pán Rhodri Glyn Thomas (UK/EA) predstaví svoj návrh stanoviska, v ktorom sa poukazuje na to, že miestnym a regionálnym orgánom sa musí poskytnúť pružnosť a poskytovaná pomoc musí zabrániť podpore neudržateľného spôsobu rybolovu.

V ďalšej diskusii o spoločnej rybolovnej politike vystúpi pani Marialuisa Coppola (IT/EĽS), členka regionálnej rady, Benátsko (IT/EĽS), ktorá predstaví svoje stanovisko na tému „Strategické usmernenia pre udržateľný rozvoj odvetvia akvakultúry EÚ.“ Výbor víta plány Komisie na zníženie závislosti od dovozu rýb prostredníctvom podpory odvetvia akvakultúry, domnieva sa však, že je potrebné ďalej znižovať mieru byrokracie a diverzifikovať toto odvetvie.

Štátna pomoc poskytovaná letiskám a prístavná politika EÚ

V súvislosti s revidovanými usmerneniami Spoločenstva o financovaní letísk a štátnej pomoci na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk sa stanovisko VR zameriava na kľúčové otázky, ako napríklad požiadavka na rovnakú úroveň podpory pre výstavbu infraštruktúry a rozvoj z verejných zdrojov a súkromných investícií, bez toho, aby sa táto podpora považovala za štátnu pomoc, pričom výbor nesúhlasí s návrhom Európskej komisie, aby sa poskytnutie štátnej investičnej pomoci pre letiská s kapacitou od 3 do 5 miliónov cestujúcich podmieňovalo vrátením pomoci, a žiada, aby sa objasnili pravidlá pre verejné financovanie intermodality letísk so zreteľom na ich strategický vplyv na hospodársku a územnú súdržnosť daného regiónu. Najrelevantnejšou požiadavkou v rámci pozmeňovacích návrhov. ktoré predstavila spravodajkyňa pani Catiuscia Marini (IT/SES), je zvýšenie minimálneho stropu uplatňovaného na malé regionálne letiská.

Konferencia k stratégii Európa 2020 na tému „Únia inovácií“, ktorá sa uskutoční 27. novembra 2013.

V rámci radu konferencií, ktoré VR organizuje v súvislosti s hodnotením stratégie Európa 2020 na miestnej úrovni, sa uskutoční konferencia o hlavnej iniciatíve EÚ „Únia inovácií“, na ktorej sa stretnú hlavní predstavitelia inštitúcií EÚ, členských štátov a regiónov. Na konferencii sa bude diskutovať o tom. ako môžu regióny a mestá pomôcť pri podpore inovácie, o. i. prostredníctvom vypracovania stratégií na inteligentnú špecializáciu a nadväzovaním cezhraničných kontaktov.

104. plenárne zasadnutie sa uskutoční v priestoroch Európskeho parlamentu (miestnosť JAN 2Q2).

Diskusie môžete sledovať v priamom prenose na internetovej stránke www.cor.europa.eu.

Ďalšie informácie:

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 28 členských štátov Európskej únie. Jeho poslaním je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Internetová stránka Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: @EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytne:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel: +32 2 282 2461

Mobilný tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

Mobilný tel.: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

Mobilný tel.: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy


Side Bar