Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/107

Bruksela, 26 listopada 2013 r.

Priorytety polityczne na 2014 r. i reforma polityki spójności
głównymi punktami porządku obrad sesji plenarnej KR-u

Na 104. sesji plenarnej Komitetu Regionów (KR-u) w dniach 28–29 listopada na trybunie obok przewodniczącego KR-u Ramóna Luisa Valcárcela Siso zasiądzie przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner. Wspólnie podsumują oni nowe zasady rządzące polityką spójności UE na lata 2014–2020. Po dyskusji z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem członkowie KR-u przyjmą również rezolucję przedstawiającą ich priorytety polityczne na 2014 r.

Tydzień po oficjalnym przyjęciu przez Parlament Europejski nowego pakietu dotyczącego polityki spójności członkowie KR-u wymienią się z Danutą Hübner poglądami na temat ostatecznej decyzji. Choć przyjęcie nowych zasad umożliwi rządom przystąpienie do rozdysponowania środków, wciąż nie rozstrzygnięto kontrowersyjnych kwestii dotyczących wdrożenia warunkowości makroekonomicznej czy ograniczonych środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematem sesji plenarnej będą również główne wyzwania na 2014 r. Komisarz Šefčovič przedstawi program prac Komisji na 2014 r. i poprowadzi dyskusję w sprawie roli władz lokalnych i regionalnych. Następnie członkowie KR-u zagłosują w sprawie rezolucji przedstawiającej ich priorytety polityczne na nadchodzący rok, w której szczególny nacisk położono na bezrobocie osób młodych, przegląd strategii wzrostu UE oraz wybory europejskie w 2014 r.

Ponadto w porządku obrad sesji plenarnej znajdą się:

Imigracja

Członkowie KR-u przyjmą stanowisko w sprawie decyzji UE o zapewnieniu efektywnego systemu zarządzania przepływem podróżnych na zewnętrznych granicach UE („pakiet dotyczący inteligentnych granic”) na podstawie opinii sporządzonej przez Antónia Costę (PT/PSE), burmistrza Lizbony. Głównym tematem dyskusji będzie ewentualny wpływ proponowanego „systemu wjazdu/wyjazdu” na prawa podstawowe, a także sposób zapewnienia lepszego udziału władz lokalnych i regionalnych w debatach politycznych dotyczących strefy Schengen.

Innym kluczowym punktem porządku obrad jest debata na temat strategii integracji Romów w UE. Roger Stone (UK/PSE), członek Rady Miejskiej Rotherhamu, przedstawi projekt opinii zawierający zalecenia lokalne i regionalne w sprawie lepszego włączenia Romów do życia we wspólnocie.

Rybołówstwo i akwakultura

Przegląd pomocy państwa dla rybołówstwa jest częścią szerokiej reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i wiąże się ściśle z procesem unowocześnienia systemu pomocy państwa. KR, który aktywnie uczestniczy w obu reformach, skorzystał z okazji, by wydać opinię z inicjatywy własnej w sprawie pomocy państwa dla rybołówstwa. Rhodri Glyn Thomas (UK/EA) przedstawi sporządzony przez siebie projekt opinii, w którym dowodzi, że władzom lokalnym i regionalnym należy zapewnić elastyczność, a pomoc nie może promować praktyk połowowych niezgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kontynuując temat WPRyb, Marialuisa Coppola (IT/PPE), członkini Rady Regionalnej Veneto, przedstawi swą opinię w sprawie strategicznych wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE. Chociaż plany Komisji dotyczące zmniejszenia zależności od importu ryb poprzez rozwój sektora akwakultury należy przyjąć z zadowoleniem, musi ona ograniczyć biurokrację i zdywersyfikować ten sektor.

Pomoc państwa dla portów lotniczych i polityka portowa UE

Mając na względzie wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych, w opinii KR-u skoncentrowano się na najistotniejszych kwestiach regionalnych, takich jak: postulat równego traktowania wsparcia publicznego i prywatnych inwestycji w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury, bez uznawania ich za pomoc państwa; sprzeciw wobec propozycji Komisji dotyczącej uzależnienia inwestycyjnej pomocy państwa dla lotnisk o zdolności przewozowej 3–5 mln pasażerów od spłacenia pomocy; wyjaśnienie zasad finansowania publicznego intermodalności lotnisk, zważywszy na jej znaczenie strategiczne dla gospodarki i spójności terytorialnej regionu. Do najistotniejszych poprawek zgłoszonych przez sprawozdawczynię Catiuscię Marini (IT/PSE) należy postulat podniesienia progu de minimis mającego zastosowanie do niewielkich lotnisk regionalnych.

Konferencja dotycząca strategii „Europa 2020”: „Unia innowacji” w dniu 27 listopada

W ramach szeregu konferencji oceniających realizację strategii „Europa 2020” na szczeblu lokalnym KR zorganizuje konferencję poświęconą inicjatywie przewodniej „Unia innowacji”. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele instytucji, państw członkowskich i regionów UE. Będą się oni zastanawiać nad tym, w jaki sposób regiony i miasta mogą pomóc w rozwoju innowacji, między innymi poprzez opracowanie strategii „inteligentnej specjalizacji”, a także tworzenie ponadgranicznej sieci kontaktów.

104. sesja plenarna odbędzie się w Parlamencie Europejskim (sala JAN 2Q2)

Debaty będzie można oglądać na żywo na stronie: www.cor.europa.eu.

Dodatkowe informacje:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

tel. +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

tel. +32 2 282 2535

tel. kom. +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

tel. +32 2 282 2499

tel. kom. +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar