Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/107

Brussel, 26 november 2013

Hervorming cohesiebeleid en beleidsprioriteiten 2014 bovenaan agenda CvdR-zitting

Tijdens de 104e zitting van het Comité van de Regio's (CvdR) op 28-29 november zullen de voorzitter van het CvdR, Ramón Luis Valcárcel, en de voorzitter van de EP-commissie Regionale Ontwikkeling, Danuta Hübner, zich buigen over de nieuwe regels voor het EU-cohesiebeleid in de periode 2014-2020. Ook zullen de leden van het CvdR na een debat met vicevoorzitter Maroš Šefčovič van de Europese Commissie een resolutie met hun beleidsprioriteiten voor 2014 goedkeuren.

Een week nadat het Europees Parlement het nieuwe cohesiepakket officieel heeft goedgekeurd zullen de leden van het CvdR met Danuta Hübner van gedachten wisselen over het definitieve besluit. Nu de nieuwe regels zijn goedgekeurd kunnen de lidstaten met de toewijzing van middelen gaan beginnen. Dit neemt echter niet weg dat een aantal punten nog controversieel zijn, zoals de toepassing van de macroeconomische voorwaarden en de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor het Europees Sociaal Fonds.

Tijdens deze zitting zullen ook de belangrijkste uitdagingen in 2014 aan bod komen. EU-commissaris Šefčovič zal het werkprogramma van de Commissie voor 2014 uiteenzetten en het debat over de rol van de lokale en regionale overheden leiden. Daarna zal gestemd worden over een resolutie met de beleidsprioriteiten van het CvdR voor volgend jaar. De nadruk ligt daarin vooral op jeugdwerkloosheid, de herziening van de EU-groeistrategie en de Europese verkiezingen in 2014.

Andere punten op de agenda van de zitting:

Immigratie

De leden van het CvdR zullen zich aan de hand van een advies dat door António Costa (PT/PSE), burgemeester van Lissabon, is opgesteld, uitspreken over het initiatief van de EU met betrekking tot een efficiënt beheer van de reizigersstromen aan haar buitengrenzen (het "slimmegrenzenpakket"). Het CvdR zal vooral kijken naar de mogelijke gevolgen van het voorgestelde inreis-/uitreissysteem voor de grondrechten en nagaan hoe de lokale en regionale actoren beter bij de beleidsdiscussies over het Schengengebied betrokken kunnen worden.

Het debat over de EU-strategie voor de integratie van de Roma is een andere belangrijke sociale kwestie op de agenda. Roger Stone (UK/PSE), lid van de gemeenteraad van Rotherham, zal een ontwerpadvies presenteren met aanbevelingen van de lokale en regionale overheden om de maatschappelijke integratie van de Roma te verbeteren.

Visserij en aquacultuur

De herziening van de staatssteun voor visserij maakt deel uit van de bredere hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en hangt nauw samen met de modernisering van de staatssteunregels. Het CvdR is nauw betrokken geweest bij deze twee belangrijke hervormingen, en heeft de gelegenheid aangegrepen om een initiatiefadvies uit te brengen over staatssteun voor de visserijsector. Rhodri Glyn Thomas (UK/EA) zal zijn ontwerpadvies presenteren, waarin hij betoogt dat de lokale en regionale overheden de nodige flexibiliteit moeten krijgen en dat de steun niet mag worden gebruikt om onduurzame visserijpraktijken te steunen.

In het kader van de discussie over het GVB presenteert Marialuisa Coppola (IT/EVP), lid van de regionale regering van Veneto, haar advies over Strategische richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU. Terwijl zij de plannen van de Commissie om de afhankelijkheid van ingevoerde vis terug te dringen door de aquacultuurindustrie te stimuleren toejuicht, wijst zij erop dat de bureaucratie moet worden teruggedrongen en de sector moet worden gediversifieerd.

Staatssteun voor luchthavens en EU-havenbeleid

In het kader van de herziening van de communautaire richtsnoeren voor de financiering van luchthavens en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven, wordt in het desbetreffende CvdR-advies met name stilgestaan bij punten die van regionaal belang zijn, zoals het verzoek om overheidssteun voor de bouw of uitbreiding van infrastructuur te behandelen als particuliere investeringen, en dus niet als staatssteun. Het Comité verzet zich tegen het voorstel van de Europese Commissie om overheidssteun voor investeringen in luchthavens die tussen 3 en 5 miljoen passagiers per jaar tellen, te koppelen aan een terugbetaling van de steun. Er moet duidelijkheid worden gebracht in de regels voor de overheidsfinanciering van de intermodaliteit van luchthavens, omdat dit van strategisch belang is voor de regionale economie en de territoriale samenhang. Een van de belangrijkste wijzigingsvoorstellen die worden gepresenteerd door de rapporteur, Catiuscia Marini (IT/PSE), is het verzoek om het plafond voor de-minimissteun voor regionale luchthavens op te trekken.

Europa 2020-conferentie: Innovatie-Unie, 27 november

In het kader van de reeks conferenties over de lokale impact van de Europa 2020-strategie, organiseert het CvdR een conferentie over het EU-vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie", die zal worden bijgewoond door belangrijke vertegenwoordigers van EU-instellingen, lidstaten en regio's. Op de conferentie zal worden gekeken hoe regio's en steden innovatie kunnen stimuleren, onder meer door middel van "strategieën voor slimme specialisering" en grensoverschrijdende netwerkvorming.

De 104e zitting zal plaatsvinden in het gebouw van het Europees Parlement (zaal JAN 2Q2).

De debatten zijn via webstreaming te volgen opwww.cor.europa.eu.

Meer informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

CvdR-website: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel: +32 2 282 2461

GSM: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

GSM: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

GSM: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar