Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/13/107

2013 m. lapkričio 26 d., Briuselis

Regionų komiteto plenarinės sesijos darbotvarkėje – sanglaudos politikos reforma ir 2014 m. politiniai prioritetai

Lapkričio 28–29 dienomis įvyksiančioje 104-ojoje Regionų komiteto plenarinėje sesijoje Regionų komiteto pirmininkas Ramón Luis Valcárcel Siso kartu su Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto pirmininke Danuta Hübner pareikš savo poziciją dėl naujųjų 2014–2020 m. ES sanglaudos politiką reglamentuojančių taisyklių. Po debatų su Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoju Maroš Šefčovič Regionų komiteto nariai taip pat priims rezoliuciją dėl savo 2014 m. politinių prioritetų.

Praėjus savaitei po to, kai Europos Parlamentas oficialiai patvirtino naująjį sanglaudos politikos teisės aktų paketą, Regionų komiteto nariai savo nuomone apie šį galutinį sprendimą pasidalys su D. Hübner. Nors priėmus naująsias taisykles, vyriausybės galės pradėti skirstyti lėšas, vis dėlto liko kontraversiškų klausimų, tarp kurių paminėtinas makroekonominių sąlygų įgyvendinimas ir riboti Europos socialinio fondo ištekliai.

Plenarinėje sesijoje taip pat bus svarstomi didžiausi 2014 m. iššūkiai. Europos Komisijos narys M. Šefčovič pristatys Komisijos 2014 m. darbo programą ir ves diskusiją apie vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį. Po to Regionų komiteto nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje bus įtvirtinti kitų metų politiniai prioritetai (tarp svarbiausių – jaunimo nedarbas, ES augimo strategijos peržiūra ir 2014 m. Europos Parlamento rinkimai).

Kiti plenarinės sesijos darbotvarkės klausimai:

Imigracija

Regionų komiteto nariai taip pat pareikš savo poziciją dėl ES planų užtikrinti veiksmingą keliautojų srautų ties jos išorės sienomis valdymą („Pažangaus sienų valdymo dokumentų rinkinys“) – Lisabonos meras António Costa šiuo klausimu yra parengęs specialią nuomonę. Nariai aptars su siūloma atvykimo ir išvykimo sistema susijusias galimas pasekmes pagrindinėms teisėms ir kartu ieškos būdų, kaip į politinius debatus Šengeno erdvės klausimais labiau įtraukti vietos ir regionų subjektus.

Darbotvarkėje numatytas dar vienas svarbus socialinio pobūdžio klausimas – ES romų integracijos strategija. Nuomonės projektą šiuo klausimu pristatys Roderamo miesto tarybos narys Roger Stone (UK / ESP). Nuomonėje pateikiamos regionų ir vietos atstovų rekomendacijos, kaip geriau integruoti romus į bendruomenes.

Žuvininkystė ir akvakultūra

Valstybės pagalbos žuvininkystei persvarstymas yra tik vienas iš plataus masto bendros žuvininkystės politikos reformos segmentų ir yra glaudžiai susijęs su valstybės pagalbos modernizavimo procesu. Regionų komitetas labai daug dirbo su šiomis dviem didžiosiomis reformomis ir pasinaudodamas proga savo iniciatyva parengė nuomonę dėl valstybės pagalbos žuvininkystei. Savo nuomonės projektą, kuriame teigiama, kad vietos ir regionų valdžios institucijoms turi būti sudarytos sąlygos lanksčiau veikti ir kad jos neturi remti netvarios žvejybos praktikos, pristatys Rhodri Glyn Thomas (UK / EA).

Diskusijas dėl bendros žuvininkystės politikos pratęs Veneto regiono tarybos narė Marialuisa Coppola (IT / ELP), pristatydama savo nuomonę dėl tvarios ES akvakultūros plėtros strateginių gairių. Nuomonėje palankiai vertinami Komisijos ketinimai sustiprinti akvakultūros pramonę ir taip sumažinti priklausomybę nuo žuvies importo, tačiau pabrėžiama, kad reikia dar labiau sumažinti biurokratiją ir diversifikuoti šį sektorių.

Valstybės pagalba oro uostams ir ES uostų politika

Regionų komitetas, atsižvelgdamas į pataisytas Bendrijos gaires dėl oro uostų finansavimo ir valstybės pagalbos oro transporto bendrovių veiklai pradėti, parengė nuomonę, kurioje regionai prašo sudaryti lygias galimybes gauti viešąją paramą infrastruktūros statybai ir ją plėsti privačių investicijų lėšomis, šios paramos nelaikant valstybės pagalba; nesutinkama su Europos Komisijos pasiūlymu valstybės investicinę pagalbą teikti tik tiems oro uostams, kurių pajėgumai yra didesni nei 3–5 mln. keleivių, tik tuo atveju, jeigu jie grąžins pagalbą; prašoma geriau išaiškinti viešojo oro uostų įvairių transporto rūšių finansavimo taisykles, turint omenyje jo strateginę reikšmę regionų ekonomikai ir teritorinei sanglaudai. Pranešėja Catiuscia Marini (IT / PES) pateikė nemažai svarbių pakeitimų, iš kurių reikėtų išskirti vieną – prašoma padidinti mažiems regioniniams oro uostams taikomą de minimis viršutinę ribą.

Su strategija „Europa 2020“ susijusi konferencija „Inovacijų sąjunga“, lapkričio 27 d.

Regionų komitetas tęsia konferencijų, kuriose vertinama, kaip strategija „Europa 2020“ įgyvendinama vietos lygmeniu, ciklą ir lapkričio 27d. surengs konferenciją dėl ES pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, kurioje dalyvauti pakviesti aukšti ES institucijų, valstybių narių ir regionų pareigūnai. Konferencijoje be kitų klausimų bus svarstoma, kaip regionai ir miestai gali paskatinti inovacijas – vienas iš būdų parengti „pažangiosios specializacijos“ strategijas ir megzti ryšius užsienyje.

104-oji plenarinė sesija vyks Europos Parlamente (JAN 2Q2 salėje).

Diskusijas galėsite stebėti gyvai www.cor.europa.eu.

Daugiau informacijos:

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra vietos ir regionų savivaldos atstovų iš visų 28 ES valstybių narių asamblėja. Komiteto misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Regionų komiteto interneto svetainė: www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel. +32 2 282 2461

Mob. tel. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel. +32 2 282 2535

Mob. tel. +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel. +32 2 282 2499

Mob. tel. +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar