Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/107

Bryssel 26. marraskuuta 2013

Koheesiopolitiikan uudistus ja vuoden 2014 poliittiset painopisteet AK:n täysistunnon esityslistan kärjessä

Alueiden komitean (AK) 104.täysistunnossa 28.–29. marraskuuta 2013 AK:n puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel Siso saa vieraakseen Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajan Danuta Hübnerin. Tämä antaa tilannekatsauksen EU:n koheesiopolitiikkaa vuosina 2014–2020 ohjaavista uusista säännöistä. Euroopan komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin kanssa käytävän keskustelun jälkeen AK:n jäsenet päättävät myös komitean poliittiset painopistealat vuodeksi 2014 määrittävästä päätöslauselmasta.

Vain viikko sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti antoi virallisen tukensa uudelle koheesiopolitiikkapaketille, AK:n jäsenet vaihtavat Danuta Hübnerin kanssa näkemyksiä lopullisesta päätöksestä. Vaikka uusien sääntöjen hyväksyminen antaa valtioille nyt mahdollisuuden ryhtyä kohdentamaan varoja, jäljellä on kiistanalaisia kysymyksiä, kuten makrotaloudellisten ehtojen täyttäminen ja Euroopan sosiaalirahaston käytettävissä olevien resurssien niukkuus.

Täysistunnossa tarkastellaan myös vuoden 2014 tärkeimpiä haasteita. Komissaari Šefčovič esittelee komission vuoden 2014 työohjelman ja johtaa keskustelua paikallis- ja alueviranomaisten asemasta ja tehtävistä. Sen jälkeen AK:n jäsenet äänestävät komitean vuoden 2014 poliittiset painopistealat määrittävästä päätöslauselmasta. Siinä korostuvat etenkin nuorisotyöttömyys, EU:n kasvustrategian uudelleentarkastelu ja vuoden 2014 EU-parlamenttivaalit.

Muita asioita täysistunnon esityslistalla:

Maahanmuutto

AK:n jäsenet päättävät kannastaan EU:n pyrkimykseen varmistaa matkustajavirtojen tehokas hallinta unionin ulkorajoilla ("Älykkäät rajat" -paketti) Lissabonin kaupunginjohtajan António Costan (PT, PES) valmisteleman lausunnon pohjalta. Keskustelussa paneudutaan ehdotetun maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän mahdollisista perusoikeuksia loukkaavista seurauksista esitettyyn huoleen ja siinä etsitään keinoja varmistaa paikallisten ja alueellisten toimijoiden paremmat mahdollisuudet osallistua Schengen-alueesta käytäviin poliittisiin keskusteluihin.

Toisena tärkeänä sosiaalikysymyksenä esityslistalla on keskustelu romanien integraatiota edistävästä strategiasta. Rotherhamin kaupunkipiirivaltuutettu Roger Stone (UK, PES) esittelee aihetta käsittelevän lausuntoluonnoksen, jossa esitetään paikallis- ja aluetason suosituksia romanien integroimiseksi paremmin kuhunkin yhteisöön.

Kalastus- ja vesiviljelyala

Kalastusalan valtiontukien tarkistaminen on osa yhteisen kalastuspolitiikan laajaa uudistusta ja se nivoutuu tiukasti valtiontukisäännösten uudistusohjelmaan. AK on osallistunut tiiviisti näihin kahteen suureen uudistukseen ja käyttänyt mahdollisuutta antaa oma-aloitteinen lausunto kalastusalan valtiontuista. Rhodri Glyn Thomas (UK, EA) esittelee lausuntoluonnoksen, jonka mukaan paikallis- ja alueviranomaisten täytyy voida toimia joustavasti eikä saa edistää kestävän kehityksen periaatteiden vastaisia kalastuskäytäntöjä.

Yhteisen kalastuspolitiikan käsittelyä jatketaan, kun Veneton aluevaltuuston ja aluehallituksen jäsen Marialuisa Coppola (IT, EPP), esittelee lausunnon strategisista suuntaviivoista EU:n vesiviljelyalan kehittämiseksi kestävältä pohjalta. Vaikka siinä suhtaudutaan myönteisesti komission suunnitelmiin vähentää riippuvuutta kalantuonnista vesiviljelytoimintaa lisäämällä, komission on vähennettävä byrokratiaa entisestään ja monipuolistettava alaa.

Valtiontuki lentoasemille ja satamapolitiikka

Viitaten yhteisön tarkistettuihin suuntaviivoihin lentoasemien rahoituksesta ja alueellisilta kentiltä liikennöivien lentoyhtiöiden käynnistysavustuksista AK:n lausunnossa keskitytään alueiden kannalta olennaisiin asioihin, kuten vaatimuksiin yksityisen investoinnin kanssa yhtäläisen julkisen tuen myöntämisestä infrastruktuurin rakentamiseen ja kehittämiseen, ilman että tätä tukea pidetään valtiontukena. Lausunnossa vastustetaan komission ehdotusta ehdollistaa valtion investointituki kapasiteetiltaan 3–5 miljoonan matkustajan lentoasemille kytkemällä se tuen takaisinmaksuun. Lisäksi lausunnossa korostetaan lentoaseman intermodaalisuuteen kohdistettavan julkisen rahoituksen sääntöjen selventämistä, koska julkinen rahoitus vaikuttaa strategisesti kunkin alueen talouteen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Esittelijä Catiuscia Marinin (IT, PES) ehdottamia tärkeimpiä muutoksia on pieniin alueellisiin lentoasemiin sovellettavan vähämerkityksisen tuen ylärajan kohottaminen.

Eurooppa 2020 -konferenssi "Innovaatiounioni", 27. marraskuuta 2013

Yhtenä konferensseistaan, joissa arvioidaan Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista paikallistasolla, AK järjestää konferenssin EU:n lippulaivahankkeesta "Innovaatiounioni". Se kokoaa yhteen huippuedustuksen EU:n toimielimistä, jäsenvaltioista ja alueilta. Konferenssissa pohditaan, miten alueet ja kunnat voivat auttaa tehostamaan innovaatiota muun muassa muokkaamalla "älykkään erikoistumisen" strategioita ja verkottumalla yli rajojen.

104. täysistunto pidetään Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa (sali JAN 2Q2).

Keskusteluja voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.cor.europa.eu.

Lisätietoja:

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 28 jäsenvaltiota. AK:n tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä niiden edustamat yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

AK:n verkkosivut: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

Pierluigi Boda

(it, en, de)

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(en)

P. +32 22822535

Matkap. +32 473854759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(fr, en)

P. +32 22822499

Matkap. +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar