Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/13/107

Brüssel, 26. november 2013

Ühtekuuluvuspoliitika reform ja 2014. aasta poliitilised prioriteedid on Regioonide Komitee täiskogu istungjärgu päevakorra põhiteemad

28.–29. novembril toimuval Regioonide Komitee 104. täiskogu istungjärgul liitub komitee presidendi Ramón Luis Valcárcel Sisoga Euroopa Parlamendi regionaalarengu komisjoni esimees Danuta Hübner, et arutada ELi ühtekuuluvuspoliitika uusi eeskirju aastateks 2014–2020. Pärast arutelu Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčovičiga võtavad Regioonide Komitee liikmed vastu ka resolutsiooni, milles esitavad oma poliitilised prioriteedid 2014. aastaks.

Nädal pärast uue ühtekuuluvuspoliitika paketi ametlikku heakskiitu Euroopa Parlamendis vahetavad Regioonide Komitee liikmed Danuta Hübneriga seisukohti lõpliku otsuse üle. Ehkki uute eeskirjade vastuvõtmine võimaldab valitsustel nüüd alustada vahendite eraldamist, on endiselt lahendamata mõned vastuolulised küsimused, näiteks makromajandusliku tingimuslikkuse rakendamine ja Euroopa Sotsiaalfondile eraldatud vahendite piiratus.

Seekordsel täiskogu istungjärgul käsitletakse ka 2014. aasta peamisi väljakutseid. Volinik Maroš Šefčovič tutvustab komisjoni 2014. aasta tööprogrammi ja juhib arutelu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli teemal. Seejärel hääletavad Regioonide Komitee liikmed resolutsiooni üle, milles lepivad kokku oma poliitilistes prioriteetides tulevaks aastaks, seades erilise rõhuasetuse noorte töötusele, ELi kasvustrateegia läbivaatamisele ja 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistele.

Samuti täiskogu istungjärgu päevakorras

Sisseränne

Regioonide Komitee liikmed võtavad vastu seisukoha ELi püüdluse kohta tagada rändevoogude tõhus haldamine ELi välispiiridel (Smart Border Package), võttes aluseks Lissaboni linnapea António Costa (PT/PES) koostatud arvamuse. Aruteludes keskendutakse võimalikele tagajärgedele, mida territooriumile sisenemise ja sealt lahkumise kavandatud süsteem võib avaldada põhiõigustele, ning otsitakse viise tagamaks, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused oleksid paremini kaasatud Schengeni piirkonda käsitlevatesse poliitilistesse aruteludesse.

Päevakorra teine oluline sotsiaalne teema on arutelu ELi romade integratsiooni strateegia üle. Rotherhami linnavolikogu liige Roger Stone (UK/PES) tutvustab asjakohast arvamuse eelnõu, milles esitatakse kohaliku ja piirkondliku tasandi soovitused romade paremaks integreerimiseks kogukondadesse.

Kalandus ja vesiviljelus

Kalandusele antava riigiabi läbivaatamine on osa ühise kalanduspoliitika ulatuslikumast reformist ja on lähedalt seotud riigiabi ajakohastamise protsessiga. Regioonide Komitee on olnud tihedalt kaasatud nendesse kahte ulatuslikku reformi ja kasutas võimalust esitada kalandusele antava riigiabi kohta omaalgatuslik arvamus. Rhodri Glyn Thomas (UK/EA) tutvustab arvamuse eelnõu, milles esitatakse seisukoht, et kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tuleb tagada paindlikkus ja abiga ei tohiks edendada jätkusuutmatuid kalandustavasid.

Ühise kalanduspoliitika arutamise jätkuna tutvustab Veneto maakonna volikogu ja maavalitsuse liige Marialuisa Coppola (IT/EPP) arvamust ELi vesiviljeluse säästva arendamise strateegiliste suuniste kohta. Ehkki komisjoni kava vähendada sõltuvust kala impordist vesiviljelustööstuse hoogustamise kaudu on tervitatav, on vaja täiendavalt vähendada bürokraatiat ja sektorit mitmekesistada.

Lennujaamadele antav riigiabi ja ELi sadamapoliitika

Võttes arvesse ELi läbivaadatud suuniseid lennujaamade rahastamise ja piirkondlikest lennujaamadest opereerivate lennuettevõtjate riikliku stardiabi kohta, keskendutakse Regioonide Komitee arvamuses peamistele piirkondlikele küsimustele, nagu näiteks taristu ehitamisele ja arendamisele suunatud avaliku sektori toetuse ja erasektori investeeringute võrdsele alusele seadmine, käsitamata sellist toetust riigiabina; vastuseis Euroopa Komisjoni ettepanekule seada lennujaamadele vastuvõtuvõimega 3–5 miljonit reisijat investeerimisabi andmise tingimuseks abi tagasimaksmise; lennujaamade intermodaalsuse avalikust sektorist rahastamise eeskirjade selgitamine, võttes arvesse selle strateegilist tähtsust piirkonna majandusele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele. Raportöör Catiuscia Marini (IT/PES) esitatud muudatusettepanekutest üks tähtsamaid on taotlus tõsta väikestele piirkondlikele lennujaamadele kohaldatavat vähese tähtsusega abi piirmäära.

Strateegia „Euroopa 2020” konverents „Innovatiivne liit” 27. novembril

Osana konverentsisarjast strateegia „Euroopa 2020” hindamiseks kohalikul tasandil korraldab Regioonide Komitee konverentsi ELi juhtalgatuse „Innovatiivne liit” teemal, tuues kokku ELi institutsioonide, liikmesriikide ja piirkondade tähtsamad esindajad. Konverentsil arutatakse, kuidas piirkonnad ja linnad saavad innovatsiooni hoogustada muu hulgas aruka spetsialiseerumise strateegiate koostamise ja piiriülese võrgustikutöö kaudu.

Täiskogu 104. istungjärk toimub Euroopa Parlamendi hoones (ruum JAN 2Q2).

Arutelud kantakse reaalajas üle aadressil www.cor.europa.eu.

Lisateave:

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kõigi 28 liikmesriigi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Regioonide Komitee veebileht: www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Täiendav teave:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel: +32 2 282 2461

Mobiil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

Mobiil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

Mobiil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar