Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/107

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2013

Η μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή και οι πολιτικές προτεραιότητες για το 2014 στην κορυφή της ατζέντας στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ

Κατά την 104η σύνοδο ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 28-29 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Ramón Luis Valcárcel θα υποδεχθεί την πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Danuta Hübner, για την αξιολόγηση των νέων κανόνων που θα διέπουν την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Μετά από συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Maroš Šefčovič, τα μέλη της ΕτΠ θα υιοθετήσουν επίσης ψήφισμα για τις πολιτικές της προτεραιότητες για το 2014.

Μία εβδομάδα μετά από την επίσημη έγκριση της νέας δέσμης μέτρων για την Πολιτική Συνοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της ΕτΠ θα ανταλλάξουν απόψεις επί της τελικής απόφασης με την κ. Danuta Hübner. Παρότι η υιοθέτηση των νέων κανόνων επιτρέπει πλέον στις κυβερνήσεις να αρχίσουν τη διάθεση κονδυλίων, παραμένουν ορισμένα αμφιλεγόμενα σημεία, όπως η εφαρμογή της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας και οι περιορισμένοι πόροι που διατίθενται για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Ολομέλεια θα εξετάσει επίσης τις κύριες προκλήσεις για το 2014. Ο Επίτροπος κ. Šefčovič θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2014 και θα ηγηθεί της συζήτησης για το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Στη συνέχεια, τα μέλη της ΕτΠ θα υιοθετήσουν ψήφισμα για τις πολιτικές της προτεραιότητες κατά το νέο έτος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία των νέων, την αναθεώρηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ και τις Ευρωεκλογές του 2014.

Στο πρόγραμμα της συνόδου ολομέλειας περιλαμβάνονται επίσης τα εξής:

Μετανάστευση

Τα μέλη της ΕτΠ θα υιοθετήσουν τη θέση τους επί της κίνησης της ΕΕ να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των ταξιδιωτικών ροών στα εξωτερικά της σύνορα («Δέσμη Ευφυών Συνόρων») βάσει γνωμοδότησης που κατήρτισε ο κ. António Costa (PT/PES), Δήμαρχος Λισαβόνας. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο δυνητικό αντίκτυπο του προτεινόμενου συστήματος εισόδου/εξόδου στα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ θα εξεταστούν τα μέσα εξασφάλισης της μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών φορέων στις πολιτικές συζητήσεις για το χώρο Σένγκεν.

Η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ένταξη των Ρομά είναι άλλο ένα μείζον σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Roger Stone (UK/PES), Μέλος του Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Δήμου του Rotherham, θα παρουσιάσει σχέδιο γνωμοδότησης επί του θέματος, με περιφερειακές και τοπικές συστάσεις για την καλύτερη ένταξη των Ρομά στις κοινότητες.

Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

Η αναθεώρηση των Κρατικών Ενισχύσεων στην αλιεία αποτελεί μέρος ευρείας μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και συνδέεται στενά με τη διαδικασία Εκσυγχρονισμού των Κρατικών Ενισχύσεων. Η ΕτΠ συμμετέχει στενά στις δύο αυτές μείζονες μεταρρυθμίσεις και άδραξε την ευκαιρία για να εκδώσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα τις κρατικές ενισχύσεις στην αλιεία. Ο κ. Rhodri Glyn Thomas (UK/EA) θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του, στο οποίο υποστηρίζει πως πρέπει να δοθεί ευελιξία στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και πως πρέπει να αποφευχθεί η διάθεση ενισχύσεων για την προώθηση μη βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ΚΑλΠ, η κ. Marialuisa Coppola (IT/EPP), Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Veneto, θα παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της με θέμα τις Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ. Παρότι επιδοκιμάζονται τα σχέδια της Επιτροπής για μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές αλιευμάτων μέσω της προώθησης της υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και διαφοροποίηση του κλάδου.

Πολιτική για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους Αερολιμένες και τους Λιμένες της ΕΕ

Ενόψει της αναθεώρησης των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για τη χρηματοδότηση αερολιμένων και τις ενισχύσεις σε νεοσύστατες εταιρίες αερογραμμών που πραγματοποιούν πτήσεις από περιφερειακούς αερολιμένες, η γνωμοδότηση της ΕτΠ επικεντρώνεται σε καίρια περιφερειακά ζητήματα, όπως η απαίτηση ισότιμης μεταχείρισης της δημόσιας στήριξης στην κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών με τις ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς να θεωρείται αυτή η στήριξη κρατική ενίσχυση· η αντίθεση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξάρτηση της κρατικής επενδυτικής ενίσχυσης προς αερολιμένες δυναμικότητας 3-5 εκατομμυρίων επιβατών από την υποχρέωση επιστροφής της ενίσχυσης· η αποσαφήνιση των κανόνων για τη δημόσια χρηματοδότηση της διαλειτουργικότητας των αερολιμένων, δεδομένης της στρατηγικής της σημασίας για την οικονομία και την εδαφική συνοχή της περιοχής. Μεταξύ των κυριότερων τροπολογιών που θα παρουσιάσει η εισηγήτρια, κ. Catiuscia Marini (IT/PES), είναι το αίτημα για αύξηση του ανωτάτου ορίου για τις επενδύσεις ήσσονος σημασίας που ισχύει στην περίπτωση των τοπικών περιφερειακών αερολιμένων.

Διάσκεψη «Ευρώπη 2020»: Ένωση καινοτομίας, 27 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο της σειράς διασκέψεων για την αξιολόγηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε τοπικό επίπεδο, η ΕτΠ θα πραγματοποιήσει διάσκεψη για την εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» στην οποία θα συμμετάσχουν κύριοι εκπρόσωποι οργάνων της ΕΕ, κρατών μελών και περιφερειών. Στη διάσκεψη θα εξεταστεί πώς οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν να συμβάλουν στην τόνωση της καινοτομίας μέσω, μεταξύ άλλων, του σχεδιασμού στρατηγικών «ευφυούς ειδίκευσης» και της διασυνοριακής δικτύωσης.

Η 104η σύνοδος ολομέλειας θα διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αίθουσα JAN 2Q2).

Οι συζητήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά στη διεύθυνση www.cor.europa.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ από τα 28 κράτη μέλη. Αποστολή της είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tηλ: +32 2 282 2461

Κινητό: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tηλ: +32 2 282 2535

Κινητό: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Τηλ. +32 2 282 2499

Κινητό: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου

Your personal data are processed in accordance with the requirements of Regulation (CE) 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by EU institutions and bodies. You may, upon request, obtain the details of your personal data, rectify any inaccurate or incomplete personal data, or ask for your data to be removed from our mailing list.

Should you have any queries concerning the processing of your personal data, please address them to PresseCdr@cor.europa.eu. You can also send an email to the CoR Data protection officer data.protection@cor.europa.eu. As regards the processing of your personal data, you have a right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


Side Bar