Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/13/107

Bruxelles, den 26. november 2013

Reformen af samhørighedspolitikken og de politiske prioriteter for 2014 står øverst på dagsordenen for Regionsudvalgets plenarforsamling

På Regionsudvalgets 104. plenarforsamling den 28.-29. november 2013 vil formanden, Ramón Luis Valcárcel, få selskab af Danuta Hübner, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Regionaludvikling, med det formål at gøre status over de nye regler for EU's samhørighedspolitik 2014-2020. Efter en debat med Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič vil Regionsudvalgets medlemmer ligeledes vedtage en resolution om deres politiske prioriteter for 2014.

En uge efter Europa-Parlamentets officielle godkendelse af den nye pakke om samhørighedspolitikken vil Regionsudvalgets medlemmer udveksle synspunkter om den endelige afgørelse med Danuta Hübner. Selvom vedtagelsen af de nye regler vil give regeringerne mulighed for at begynde tildelingen af midler, vil der fortsat være kontroversielle punkter såsom gennemførelsen af den makroøkonomiske konditionalitet og de begrænsede midler til Den Europæiske Socialfond.

Plenarforsamlingen vil også se nærmere på de vigtigste udfordringer i 2014. Kommissær Maroš Šefčovič præsenterer Kommissionens arbejdsprogram for 2014 og leder debatten om de lokale og regionale myndigheders rolle. Regionsudvalgets medlemmer stemmer herefter om en resolution, der fastlægger deres politiske prioriteter for det kommende år med særlig fokus på ungdomsarbejdsløshed, revisionen af EU's vækststrategi og valget til Europa-Parlamentet.

Andre punkter på dagsordenen:

Indvandring

Regionsudvalgets medlemmer vil vedtage deres holdning til EU's indsats for at sikre en effektiv forvaltning af strømmen af rejsende ved Unionens eksterne grænser ("Pakken om intelligente grænser") på grundlag af en udtalelse udarbejdet af António Costa (PT/PSE), borgmester i Lissabon. Debatten vil fokusere på bekymringer vedrørende det foreslåede ind- og udrejsesystems eventuelle konsekvenser for de grundlæggende rettigheder og se nærmere på mulighederne for at sikre en bedre inddragelse af de regionale og lokale aktører i de politiske debatter om Schengenområdet.

Debatten om EU's strategi for integration af romaer er et andet vigtigt socialt punkt på dagsordenen. Roger Stone (UK/PSE), medlem af Rotherham Metropolitan Borough Council, præsenterer et forslag til udtalelse om emnet, der indeholder regionale og lokale anbefalinger til en bedre integration af romaerne i lokalsamfundene.

Fiskeri og Akvakultur

Revisionen af statsstøtten til fiskeri udgør et element i den omfattende reform af den fælles fiskeripolitik og er nøje forbundet med moderniseringen af statsstøtten. Regionsudvalget har i høj grad været involveret i disse to store reformer og benyttede lejligheden til at udarbejde en initiativudtalelse om statsstøtte til fiskeri. Rhodri Glyn Thomas (UK/AE) præsenterer sit forslag til udtalelse, hvori der argumenteres for fleksibilitet til de lokale og regionale myndigheder og en støtte, der ikke må bruges til at fremme ikkebæredygtige fangstmetoder.

I forlængelse af debatten om den fælles fiskeripolitik fremlægger Marialuisa Coppola (IT/PPE), medlem af Venetos regionalråd, sin udtalelse om strategiske retningslinjer for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i EU. Selvom Kommissionens planer om at reducere afhængigheden af fiskeimporten ved at styrke akvakulturindustrien bifaldes, er der fortsat et behov for at reducere bureaukratiet og diversificere sektoren.

Statsstøtte til lufthavne og EU's havnepolitik

Set i lyset af de reviderede EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne, fokuserer Regionsudvalgets udtalelse på de vigtigste regionale spørgsmål såsom anmodningen om at sidestille offentlige investeringer til støtte for anlæggelse og udvidelse af infrastruktur med private investeringer, uden at denne støtte betragtes som statsstøtte, modstanden mod Kommissionens forslag om at gøre statslig investeringsstøtte til lufthavne med mellem 3 og 5 millioner passagerer om året betinget af, at støtten tilbagebetales samt præciseringen af reglerne for offentlig finansiering af lufthavnes samordning med andre transportformer set i lyset af den strategiske indvirkning på en regions økonomi og territoriale samhørighed. Blandt de mest relevante ændringsforslag fremsat af ordføreren, Catiuscia Marini (IT/PSE), er anmodningen om at forhøje de minimis-loftet for små regionale lufthavne.

Europa 2020-konference: "Innovation i EU", den 27. november 2013

Som del af udvalgets række af konferencer til evaluering af Europa 2020-strategien på lokalt niveau afholder Regionsudvalget en konference om EU's flagskibsinitiativ "Innovation i EU", som vil samle vigtige repræsentanter for EU-institutioner, medlemsstater og regioner. På konferencen vil der blive set nærmere på, hvordan regioner og byer kan bidrage til at fremme innovationen gennem blandt andet udarbejdelsen af strategier for "intelligent specialisering" og netværkssamarbejde på tværs af grænserne.

Den 104. plenarforsamling finder sted i Europa-Parlamentet (mødesal JAN 2Q2).

Debatterne kan følges live på www.cor.europa.eu.

Yderligere oplysninger:

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's politiske forsamling af regionale og lokale repræsentanter fra alle 28 medlemsstater. Dets opgave er at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtet til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder tilsidesættes, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Regionsudvalgets hjemmeside: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tlf.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tlf: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tlf.: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar