Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/13/107

V Bruselu dne 26. listopadu 2013

Reforma politiky soudržnosti a politické priority v roce 2014 jsou hlavními tématy plenárního zasedání VR

Během 104. plenárního zasedání Výboru regionů (VR) ve dnech 28. a 29. listopadu bude předseda VR Ramón Luis Valcárcel Siso společně s předsedkyní Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu Danutou Hübner informovat o nových pravidlech unijní politiky soudržnosti pro léta 2014–2020. Po debatě s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem přijmou členové VR usnesení vytyčující jejich politické priority v roce 2014.

Týden po oficiálním přijetí balíčku nové politiky soudržnosti Evropským parlamentem si budou moci členové Výboru regionů vyměnit názory na konečné rozhodnutí s Danutou Hübner. Přestože přijetí nových pravidel nyní umožní vládám začít přidělovat prostředky z fondů, zůstávají některé body předmětem rozporů. Jedná se například o uplatňování makroekonomické podmíněnosti nebo omezené zdroje Evropského sociálního fondu.

Plenární zasedání se bude dále zabývat hlavními výzvami roku 2014. Evropský komisař Šefčovič představí pracovní program Komise na rok 2014 a bude diskutovat o úloze místních a regionálních orgánů. Členové VR pak budou hlasovat o usnesení uvádějícím politické priority v nadcházejícím roce. Zvláštní pozornost zasluhuje nezaměstnanost mladých lidí, přezkoumání strategie růstu EU a volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Na programu jednání dále bude:

Přistěhovalectví

Členové VR se vyjádří ke krokům EU, které mají zajistit účinné řízení pohybu cestujících na vnějších hranicích (balíček pro „inteligentní hranice“) na základě stanoviska, které připravil António Costa (PT/SES), starosta Lisabonu. Diskuse se soustředí na možné důsledky navrhovaného systému vstupu/výstupu z hlediska základních práv a bude se zabývat prostředky, jak zajistit lepší zapojení místních a regionálních subjektů do politické debaty o schengenském prostoru.

Dalším klíčovým sociálním tématem programu jednání je debata o strategii EU pro integraci Romů. Roger Stone (UK/SES), radní města Rotherhamu, představí návrh stanoviska k tomuto tématu, které nabízí doporučení pro regionální a místní úroveň, jak Romy lépe integrovat do společenství.

Rybolov a akvakultura

Přezkoumání státní podpory v odvětví rybolovu je součástí širší reformy společné rybářské politiky (SRP) a úzce souvisí s procesem modernizace státních podpor. VR se do těchto dvou podstatných reforem úzce zapojil a využil příležitosti vydat stanovisko z vlastní iniciativy ke státní podpoře v odvětví rybolovu. Rhodri Glyn Thomas (UK/AE) představí svůj návrh stanoviska, který připomíná, že místním a regionálním orgánům je nutné poskytnout pružnost a předmětem podpory se nesmějí stát neudržitelné rybolovné postupy.

V debatě o SRP bude pokračovat Marialuisa Coppola (IT/ELS), členka rady regionu Benátsko, jež představí své stanovisko ke strategickým zásadám udržitelného rozvoje akvakultury v EU. Stanovisko sice vítá plány Komise na snížení závislosti na dovozu ryb cestou posílení odvětví akvakultury, ale upozorňuje na nutnost dalšího snižování byrokracie a nutnost diverzifikace tohoto odvětví.

Státní podpora letištím a politika EU pro přístavy

V očekávání revize pokynů Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť se stanovisko VR zaměřuje na klíčová regionální témata, jako je požadavek na rovné podmínky veřejné podpory budování a rozvoje infrastruktury se soukromými investicemi, aniž by taková podpora byla považována za státní podporu. Nesouhlasí s návrhem Evropské komise, aby byla státní investiční podpora letištím s kapacitou 3 až 5 milionů cestujících podmíněna vrácením této podpory, a prosazuje ujasnění pravidel veřejné podpory financování intermodality letišť, jež má strategické účinky na hospodářskou a územní soudržnost regionů. Jedním z nepřípadnějších pozměňovacích návrhů, které zpravodajka Catiuscia Marini (IT/SES) představila, je požadavek na zvýšení maxima podpory de minimis, platného pro malá regionální letiště.

Konference ke stěžejní iniciativě strategie Evropa 2020 Unie inovací, 27. listopadu

Součástí řady konferencí, jež hodnotí strategii Evropa 2020 z hlediska místní úrovně, se stane konference ke stěžejní iniciativě strategie Evropa 2020 „Unie inovací“, na níž se setkají významní představitelé institucí EU, členských států a regionů. Konference bude hledat možnosti, jak mohou regiony a města pomoci podpořit inovace, mimo jiné navrhováním strategií „inteligentní specializace“ a vytvářením přeshraničních sítí.

104. plenární zasedání se bude konat v budově Evropského parlamentu (sál JAN 2Q2).

Přímý internetový přenos diskusí bude možné sledovat na adrese www.cor.europa.eu.

Další informace:

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců ze všech 28 členských států. Jeho úkolem je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Soudní dvůr EU, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy


Side Bar