Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

.

COR/13/107

Брюксел, 26 ноември 2013 г

Реформата на политиката на сближаване и политическите приоритети за 2014 г. оглавяват дневния ред на пленарната сесия на КР

По време на 104-тата пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) на 28 и 29 ноември председателят на КР Рамон Луис Валкарсел и председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Данута Хюбнер ще обсъдят заедно новите правила за европейската политика на сближаване за периода 2014-2020 г. След дебат със заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович членовете на КР ще приемат също така резолюция, в която ще представят политическите си приоритети за 2014 г.

Седмица след като Европейският парламент официално прие новия пакет за политиката на сближаване, членовете на КР ще обменят с Данута Хюбнер мнения по окончателното решение. Макар че приемането на новите правила ще позволи на правителствата да започнат да отпускат средства, остават някои спорни въпроси, като например обвързването с макроикономически условия и ограничените ресурси, отпуснати за Европейския социален фонд.

На пленарната сесията ще бъдат обсъдени и основните предизвикателства през 2014 г. Еврокомисар Шефчович ще представи работната програма на Комисията за 2014 г. и ще оглави дискусия за ролята на местните и регионалните власти. След това членовете на КР ще гласуват резолюция за политическите си приоритети през следващата година със специален акцент върху младежката безработица, прегледа на стратегията за растеж на ЕС и изборите за Европейски парламент през 2014 г.

Други теми, включени в дневния ред на пленарната сесия:

Имиграция

Членовете на КР ще приемат позицията си относно инициативата на ЕС да осигури по-ефективно управление на пътническите потоци по външните си граници („Пакет за интелигентни граници“) въз основа на становище, изготвено от Антонио Коста (Португалия/ПЕС), кмет на Лисабон. Разискванията ще се фокусират върху опасенията, свързани с възможното негативно въздействие, които предложената система за влизане/излизане може да окаже върху основните права. Ще бъдат разгледани начините да се гарантира по-голямо участие на местните и регионалните действащи лица в политическите дебати за Шенгенското пространство.

Друга ключова точка от дневния ред, свързана със социалната проблематика, е дебатът по стратегията на ЕС за интегриране на ромите. Роджър Стоун (Обединено кралство/ПЕС), член на Общинския съвет на Родъръм, ще представи проектостановище по темата, в което се излагат препоръките на местните и регионалните власти за по-добро интегриране на ромите в общностите.

Рибарство и аквакултура

Прегледът на държавната помощ за рибарството е част от по-широката реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и е тясно свързана с процеса на модернизиране на държавната помощ. КР участва активно в тези две мащабни реформи и използва възможността да представи становище по собствена инициатива относно държавната помощ за рибарството. Родри Глин Томас (Обединено кралство/EA) ще представи своето проектостановище, в което се посочва, че на местните и регионалните власти трябва да се осигури достатъчно гъвкавост, а помощта не трябва да насърчава неустойчивите риболовни практики.

По-нататък в рамките на дебата за ОПОР Мариялуиза Копола (Италия/ЕНП), съветник от регион Венето, ще представи своето становище относно „Стратегически насоки за устойчивото развитие на сектора на аквакултурите на ЕС“. В становището се приветстват плановете на Комисията да намали зависимостта от вноса на риба, като стимулира сектора на аквакултурата, но се отбелязва и необходимостта от намаляване на бюрокрацията и от диверсифициране на сектора.

Държавна помощ за летищата и политика на ЕС за пристанищата

В контекста на преразгледаните насоки на Общността за финансирането на летища и за предоставянето на държавни първоначални помощи за авиокомпании, опериращи на регионални летища, становището на КР е съсредоточено върху някои ключови за регионите въпроси: искането да се гарантира равнопоставеност при подпомагането на проекти за изграждане на инфраструктура, без тази подкрепа да се счита за държавна помощ; отхвърлянето на предложеното от Европейската комисия обвързване на държавните помощи за инвестиции в летищата с капацитет от 3 до 5 милиона пътници с условие за връщане на помощта; изясняването на правилата за публичното финансиране на интермодалността на летищата, предвид неговото стратегическо въздействие върху регионалната икономика и териториалното сближаване. Сред най-важните изменения, внесени от докладчика Катюша Марини (Италия/ПЕС), е искането за повишаване на минималния таван за малките регионални летища.

Конференция за „Европа 2020“: „Съюз за иновации“, 27 ноември

Като част от поредицата конференции за оценка на стратегията „Европа 2020“ на местно равнище, КР ще проведе конференция за водещата инициатива на ЕС „Съюз за иновации“, в която ще участват ключови представители на институциите на ЕС, държавите членки и регионите. На нея ще бъде обсъдено как регионите и градовете могат да спомогнат за насърчаването на иновациите, като разработят, наред с останалото, стратегии за „интелигентно специализиране“ и поддържат трансгранично сътрудничество в мрежа.

104-тата пленарна сесия ще се проведе в Европейския парламент (зала JAN 2Q2)

Разискванията ще бъдат предавани на живо на уебсайта www.cor.europa.eu.

Допълнителна информация:

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС от всички 28 държави членки. Мисията му е да приобщава представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информира за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Уебсайт на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация, моля, свържете се с:

Пиерлуиджи Бода

(IT, EN, DE)

Тел.:+32 2 282 2461

Мобилен телефон:

+32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Дейвид Френч

(EN)

Тел.:+32 2 282 2535

Мобилен телефон:

+32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Натали Вандел

(FR, EN)

Тел: +32 2 282 2499

Мобилен телефон:

+32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Предишни съобщения за пресата


Side Bar