Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/93

Bruksela, 13 grudnia 2012 r.

Bezrobocie wśród młodzieży: rola miast i regionów UE
przedmiotem debaty podczas konferencji „Mobilna młodzież”

Podczas zorganizowanej przez Komitet Regionów (KR) konferencji pt. „Mobilna młodzież” przewodniczący Komitetu Ramón Luis Valcárcel Siso podkreślił, że „wsparcie ze strony władz lokalnych i regionalnych oraz ich specjalistyczna wiedza mają żywotne znaczenie dla pomyślnego wdrożenia środków przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży”. Politycy reprezentujący różne poziomy rządów spotkali się dziś, by debatować na temat istotnego problemu bezrobocia osób młodych, szkoleń dla nich i ich mobilności z perspektywy lokalnej i regionalnej.

Przewodniczący KR-u podkreślił: „Miasta i regiony najlepiej rozumieją sytuację, w jakiej znajdują się dziś młodzi ludzie, i to one powinny opracowywać i rozwijać programy na rzecz młodzieży. To władze lokalne i regionalne najlepiej potrafią na przykład nawiązać kontakty z MŚP, to te władze mogą pomóc znaleźć luki między umiejętnościami a potrzebami na rynku pracy, zapewnić odpowiednie kształcenia zawodowe oraz zachęcić do inwestycji, które odpowiadają potrzebom lokalnym”. Przewodniczący uwypuklił także potrzebę natężenia współpracy międzyregionalnej, tak by regiony mogły wspólnie promować mobilność młodzieży.

Komisarz europejski ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor zabrał głos podczas konferencji, by przedstawić przyjęty na początku miesiąca pakiet w sprawie zatrudnienia młodzieży, w którym wprowadzono gwarancje dla młodzieży, by zapewnić jej zatrudnienie, edukację lub szkolenia w ciągu czterech miesięcy po opuszczeniu szkoły. „Komisja Europejska wzywa wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia gwarancji dla młodzieży. Władze lokalne i regionalne odgrywają istotną rolę w pomyślnej realizacji tych programów. Musimy jak najszybciej ustanowić silne partnerstwa między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, by zapewnić łagodniejsze przejście ze szkoły do środowiska pracy” – wyjaśnił komisarz.

Yves Leterme, zastępca sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odpowiedzialny za edukację, sprawy społeczne, zarządzanie i przedsiębiorczość, prezentując prace swej organizacji, podkreślił: „Włączenie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie w OECD polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kształcenia zawodowego jest doskonałym pomysłem. Potrzebujemy polityki europejskiej, ale musimy także upewnić się, że te ogólne środki są dostosowane do lokalnych potrzeb”.

Europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou uwydatniła wartość dodaną, jaką Unia Europejska wnosi do polityki oświatowej i szkoleniowej: „Dzięki głównym celom w zakresie edukacji oraz pakietowi »Mobilna młodzież« strategia »Europa 2020« jest zwrotem w europejskiej współpracy w zakresie edukacji. UE wnosi nową wartość dodaną do prac władz krajowych i lokalnych. Sądzę, że jest to powód do dumy. »Mobilna młodzież« z pewnością przyczynia się do skuteczności decyzji w zakresie polityki oświatowej i szkoleniowej w tym samym stopniu co inwestycje na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Myślę jednak, że wspólnie, w partnerstwie z rządami, władzami oświatowymi, instytucjami i pracownikami możemy zdziałać jeszcze więcej”. Zdanie to podziela pierwsza wiceprzewodnicząca KR-u Mercedes Bresso, która podkreśliła: „W dziedzinie polityki młodzieżowej Europa nie może rozwiązać wszystkich problemów. Nie ma po temu ani środków, ani kompetencji. Ale bez inicjatyw europejskich polityce młodzieżowej prowadzonej na poziomie lokalnym i regionalnym brakowałoby wizji i spójności”.

Konferencja była także okazją dla francuskiego senatora, mera Dunkierki oraz koordynatora Sieci Monitorowania Strategii „Europa 2020” Michela Delebarre’a do przedstawienia wyników badania, w którym oceniono, w jakim stopniu inicjatywa „Mobilna młodzież” faktycznie przyniosła miastom i regionom spodziewane korzyści. Wyniki wskazują na to, że z perspektywy lokalnej i regionalnej inicjatywa wnosi wartość dodaną, gdyż złożone i powiązane kwestie podejmuje łącznie (np. szkolnictwo wyższe i kształcenie zawodowe, naukę przez całe życie, mobilność i bezrobocie). Niemniej wyniki te wskazują zarazem, że współpraca między różnymi poziomami sprawowania rządów ma żywotne znaczenie ze względu na to, że podczas gdy UE i rządy krajowe określają szersze parametry tej polityki, szczegółami wdrażania zajmują się władze lokalne.

Była to pierwsza z szeregu konferencji organizowanych w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, dotyczących wdrażania na poziomie lokalnym i regionalnym siedmiu inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”. Inicjatywa „Mobilna młodzież” ma na celu podniesienie poziomu edukacji i szkoleń oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży, zgodnie z szerszymi zamierzeniami UE, która pragnie do 2020 r. osiągnąć wskaźnik zatrudnienia wśród ludności w wieku produkcyjnym wynoszący 75%. Miasta i regiony UE stają wobec coraz większych wyzwań, jeśli chodzi o bezrobocie wśród młodzieży: wprowadza się cięcia w wydatkach władz lokalnych i regionalnych na politykę społeczną i w zakresie zatrudnienia, podczas gdy w wyniku kryzysu liczba bezrobotnych wśród młodzieży dramatycznie wzrasta.

Wnioski z konferencji zostaną wykorzystane w pracach KR-u nad śródokresową oceną strategii „Europa 2020”. Dokument KR-u dotyczący tej kwestii ma zostać przyjęty w 2014 r. podczas obrad Europejskiego Szczytu Regionów i Miast.

Dalsze informacje (w jęz. angielskim):

Komitet Regionów UE

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Nathalie Vandelle

tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar