Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/12/93

Brussel, 13 december 2012

Werkloosheid onder jongeren De bijdrage van steden en regio's wordt besproken op de "Jeugd in beweging"-conferentie

Volgens Ramón Luis Valcárcel, voorzitter van het Comité van de Regio's, zijn de inbreng en expertise van lokale en regionale overheden van doorslaggevend belang voor het welslagen van maatregelen tegen jeugdwerkloosheid. Hij benadrukte dit op de door het Comité van de Regio's georganiseerde "Jeugd in beweging"-conferentie. Politici van alle bestuursniveaus kwamen bij die gelegenheid bijeen om vanuit een lokaal en regionaal perspectief over de heikele vraagstukken van de werkloosheid onder jongeren en hun opleiding en mobiliteit te discussiëren.

"Steden en regio's hebben het meeste inzicht in wat jongeren tegenwoordig bezighoudt en zouden dan ook de instanties moeten zijn die programma's voor jongeren bedenken en uitwerken. Zo kunnen lokale en regionale overheden het beste banden aangaan met kleine en middelgrote ondernemingen. Ook kunnen zij vaststellen dat de vaardigheden van jongeren niet aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt, voor aangepaste beroepsopleidingen zorgen en stimuleren dat wordt geïnvesteerd in dat wat wél tegemoet komt aan de lokale vraag", aldus voorzitter Valcárcel. Ook zouden regio's volgens hem meer moeten samenwerken en samen de schouders moeten zetten onder de bevordering van de mobiliteit van jongeren.

László Andor, eurocommissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, presenteerde het eerder deze maand goedgekeurde maatregelenpakket voor jeugdwerkgelegenheid. Ook licht hij de "jeugdgarantie" toe: de garantie dat jongeren binnen de vier maanden nadat zij de school verlaten hebben, òf een baan hebben, òf studeren, óf een opleiding volgen. "De Commissie dringt er bij alle lidstaten op aan om die garantie te bieden. Lokale en regionale overheden kunnen daarin een beslissende rol spelen. Alle betrokkenen moeten nu heel gauw hechte samenwerkingsverbanden aangaan om te zorgen voor een vlottere overgang van school naar werk."

Yves Leterme, adjunct-secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en belast met onderwijs, sociale aangelegenheden, governance en ondernemerschap, legde uit wat de OESO op dit gebied doet. Volgens hem is het "een fantastisch idee om lokale en regionale overheden bij de uitwerking van beleid voor jongeren, onderwijs en beroepsopleiding in de OESO te betrekken. Wat we nodig hebben, is Europees beleid, maar ook beleid dat is afgestemd op de situatie in het veld."

Volgens Androulla Vassiliou, eurocommissaris voor jeugd, onderwijs, veeltaligheid en cultuur, biedt de EU meerwaarde voor onderwijs en beroepsopleiding: "De Europa 2020-strategie, met al haar kerndoelstellingen voor onderwijs en het 'Jeugd in beweging'-pakket, brengt een kentering teweeg in de manier waarop in Europa altijd is samengewerkt op het gebied van onderwijs. De EU voegt een nieuwe waarde toe aan de inspanningen van nationale en lokale overheden en dat iets wat moet worden gevierd. 'Jeugd in beweging' leidt tot effectieve besluiten over beleid voor onderwijs en opleiding en tot investeringen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Alleen denk ik dat er nog veel meer kan worden gedaan als er tussen regeringen, onderwijsinstanties, instellingen en personeel wordt samengewerkt." Mercedes Bresso, eerste vicevoorzitster van het Comité van de Regio's, deelde die mening van vorige spreekster en stelde dat "Europa (als het gaat om jeugdbeleid) niet alle problemen kan oplossen, omdat het noch de middelen, noch de bevoegdheid daartoe heeft. Dat neemt niet weg dat nationaal en regionaal beleid voor jongeren zonder prikkels vanuit de EU geen perspectieven zou bieden en samenhang zou ontberen."

Michel Delebarre, lid van de Franse senaat en burgemeester van Duinkerke, heeft deze conferentie te baat genomen om – als coördinator voor het Europa 2020-monitoringplatform van het Comité van de Regio's – de resultaten bekend te maken van een onderzoek naar de mate waarin "Jeugd in beweging" aan de verwachtingen van regio's en steden heeft voldaan. De uitslag is dat dit initiatief vanuit lokaal en regionaal oogpunt meerwaarde oplevert, omdat tal van onderling verweven vraagstukken tegelijk worden aangepakt (bv. hoger onderwijs en opleiding, levenslang leren, mobiliteit, en werkloosheid). Er zijn echter ook kritische kanttekeningen geplaatst bij de samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus, omdat de EU en de lidstaten de grote lijnen van beleid uitzetten en lokale overheden meer aangewezen zijn om precies uit te maken hoe beleid moet worden toegepast.

Deze conferentie was de eerste van een reeks die in de loop van de komende 12 maanden over de uitvoering van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie zal worden georganiseerd. "Jeugd in beweging" heeft tot doel om jongeren een hoger niveau van onderwijs en opleiding bij te brengen en de werkloosheid onder jongeren terug te dringen: onderwijs en werkgelegenheid worden in dit initiatief dus aan elkaar gekoppeld. Dit streven strookt met de bredere doelstelling van de EU om de participatiegraad van de beroepsbevolking in 2020 op 75% te brengen. De steden en regio's van de EU worden voortdurend onder druk gezet om jongeren aan banen te helpen: er wordt bezuinigd op de lokale en regionale uitgaven voor sociaal een werkgelegenheidsbeleid, terwijl steeds meer jongeren werkloos zijn vanwege de crisis.

De conclusies van de conferentie zullen worden verwerkt in de bijdrage van het Comité van de Regio's aan de tussentijdse beoordeling van de Europa 2020-strategie. De tekst van deze bijdrage moet worden goedgekeurd op de Europese Top van regio's en steden in 2014.

Voor meer informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

Nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar