Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/12/93

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2012

Ανεργία των νέων: η συμβολή των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ συζητήθηκε στη διάσκεψη «Νεολαία σε Κίνηση»

Κατά τη διάσκεψη «Νεολαία σε Κίνηση» που διοργάνωσε η ΕτΠ, ο κ. Ramón Luis Valcárcel, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), υπογράμμισε ότι «η υποστήριξη και η ειδικευμένη γνώση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας των νέων». Πολιτικοί από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης συγκεντρώθηκαν σήμερα για να συζητήσουν τα ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα της ανεργίας, της κατάρτισης και της κινητικότητας των νέων από τοπική και περιφερειακή σκοπιά.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ υπογράμμισε ότι «οι πόλεις και οι περιφέρειες κατανοούν καλύτερα την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα και αυτές είναι που θα πρέπει να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα για τη νεολαία. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι, για παράδειγμα, σε καλύτερη θέση ώστε να αναπτύσσουν συνδέσμους με τις ΜΜΕ και οι εν λόγω αρχές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση αναντιστοιχιών στις δεξιότητες, στην παροχή της δέουσας επαγγελματικής κατάρτισης και στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις, ανταποκρινόμενες στις τοπικές απαιτήσεις». Ο Πρόεδρος Valcárcel επέμεινε επίσης στην ανάγκη αυξημένης διαπεριφερειακής συνεργασίας, ούτως ώστε να έχουν οι περιφέρειες τη δυνατότητα να εργαστούν από κοινού για την προώθηση της κινητικότητας των νέων.

Ο κ. László Andor, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, απευθυνόμενος επίσης στη διάσκεψη, παρουσίασε τη «Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων» που υιοθετήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με την οποία εισάγεται μία «Εγγύηση για τους νέους», προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι διαθέτουν θέση απασχόλησης, εκπαίδευση ή κατάρτιση εντός τεσσάρων μηνών μετά την ολοκλήρωση της σχολικής τους εκπαίδευσης. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μία Εγγύηση για τους Νέους. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την επιτυχία των εν λόγω προγραμμάτων. Πρέπει να δημιουργήσουμε επειγόντως στενές εταιρικές σχέσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση προς την εργασία», δήλωσε.

Παρουσιάζοντας τις εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον εν λόγω τομέα, ο κ. Yves Leterme, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, αρμόδιος για την εκπαίδευση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τη διακυβέρνηση και την επιχειρηματικότητα, τόνισε ότι «Είναι εξαιρετική ιδέα να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη χάραξη πολιτικών στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στον ΟΟΣΑ. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά πρέπει και να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω γενικά μέτρα εφαρμόζονται επί τόπου».

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος Νεολαίας, Εκπαίδευσης, Πολυγλωσσίας και Πολιτισμού, τόνισε την προστιθέμενη αξία που δίδεται από την ΕΕ στην πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης: «Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" –με τους πρωταρχικούς της στόχους στην εκπαίδευση και τη δέσμη μέτρων Νεολαία σε Κίνηση– σηματοδοτεί μία σημαντική αλλαγή στην ευρωπαϊκή συνεργασία για την εκπαίδευση. Η ΕΕ προσθέτει νέα αξία στο έργο των εθνικών και των τοπικών μας αρχών και πιστεύω ότι θα πρέπει να χαιρετίσουμε το γεγονός αυτό. Η Νεολαία σε Κίνηση συμβάλλει σαφώς στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων για την πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και οι επενδύσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, θεωρώ ότι μαζί, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τις εκπαιδευτικές αρχές, τα θεσμικά όργανα και το προσωπικό, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα». Με την εν λόγω άποψη συμφώνησε και η Πρώτη Αντιπρόεδρος της ΕτΠ, κ. Mercedes Bresso, η οποία τόνισε ότι «Στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, η Ευρώπη δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα. Δεν έχει ούτε τα μέσα, ούτε την αρμοδιότητα για να το κάνει αυτό. Ωστόσο, χωρίς ευρωπαϊκά κίνητρα, οι πολιτικές για τους νέους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα παρουσίαζαν έλλειμμα προοπτικής και σύγκλισης».

Η διάσκεψη αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για να παρουσιάσει ο κ. Michel Delebarre, συντονιστής της Πλατφόρμας της ΕτΠ για την παρακολούθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», Γερουσιαστής και Δήμαρχος της Δουνκέρκης, τα αποτελέσματα έρευνας για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η «Νεολαία σε Κίνηση» προσέφερε τα προσδοκώμενα οφέλη στις πόλεις και στις περιφέρειες. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι, από τοπική και περιφερειακή σκοπιά, η πρωτοβουλία παρέχει προστιθέμενη αξία αντιμετωπίζοντας πολλαπλά και διασυνδεδεμένα ζητήματα ταυτόχρονα (π.χ. τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου μάθηση, κινητικότητα και ανεργία). Ωστόσο, υπογραμμίζει επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις καθορίζουν τις ευρύτερες παραμέτρους πολιτικής, ενώ οι λεπτομέρειες της υλοποίησης είναι καλύτερο να καθορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Η εκδήλωση ήταν η πρώτη από μία σειρά διασκέψεων που θα διοργανωθούν κατά τους προσεχείς δώδεκα μήνες με στόχο την εξέταση της υλοποίησης των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συνδέοντας την εκπαίδευση με την απασχόληση, η πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» έχει ως στόχο την αύξηση των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη μείωση των επιπέδων της ανεργίας των νέων, σύμφωνα με τον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% στον ενεργό πληθυσμό έως το 2020. Οι πόλεις και οι περιφέρειες της ΕΕ αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων: οι τοπικές και οι περιφερειακές δαπάνες για κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης περικόπτονται, ενώ ο αριθμός των άνεργων νέων αυξάνεται δραματικά ως αποτέλεσμα της κρίσης.

Τα συμπεράσματα της διάσκεψης θα ενταχθούν στη συμβολή της ΕτΠ για την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η συμβολή της ΕτΠ πρόκειται να υιοθετηθεί κατά την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των περιφερειών και των πόλεων το 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Nathalie Vandelle

Τηλ. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar