Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

.

COR/12/92

Bruksela, 7 grudnia 2012 r

KR przyjmuje z zadowoleniem reformę pomocy państwai apeluje o większą elastyczność dla regionów

<>Do najistotniejszych tematów posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów (KR-u) w dniu 7 grudnia należała reforma systemu pomocy państwa w UE. Podczas dwustronnego spotkania dyskutowali o niej również: Jean-Paul Denanot (FR/PSE), sprawozdawca KR-u w sprawie wytycznych dotyczących regionalnej pomocy państwa na lata 2014–2020, i Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za konkurencję.

Komitet przyjął zasadniczo z zadowoleniem propozycje w sprawie reformy procedur pomocy państwa, przedstawione 5 grudnia przez Komisję Europejską. Tydzień temu, na sesji plenarnej w listopadzie, KR przyjął opinię w sprawie unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa, sporządzoną przez Clemensa Lindemanna (DE/PSE), w której zaapelowano o poszerzenie zakresu rozporządzenia upoważniającego i o doprecyzowanie rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. Propozycje Komisji częściowo spełniają ten postulat, wyłączając pomoc państwa na kulturę, zachowanie dziedzictwa kulturowego i transport dla mieszkańców odległych regionów w wypadku, gdy pomoc ta ma charakter społeczny. KR zwrócił się jednak również o szersze wyłączenie przedsięwzięć nienastawionych na zysk w dziedzinie społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Jeżeli chodzi o pomoc państwa dla wybranych projektów infrastruktury szerokopasmowej, KR uważa, że w specjalnych wytycznych dotyczących tej infrastruktury konieczne będzie dalsze doprecyzowanie.

Regiony i miasta zgodnie zwracają się o zmianę rozporządzenia de minimis, aby podnieść próg wyłączenia z obowiązku powiadomienia dla programów pomocy do 500 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych (zamiast 200 tys. euro jak obecnie).

Podczas spotkania z wiceprzewodniczącym Joaquínem Almunią sprawozdawca KR-u Jean-Paul Denanot podkreślił ryzyko niespójności przepisów dotyczących pomocy państwa na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym z przepisami dotyczącymi regionalnej pomocy państwa. Podczas gdy ten pierwszy rodzaj pomocy uznaje się w dużym stopniu za zgodny z traktatem i tym samym wyłączony z obowiązku powiadamiania, to jej uwzględnienie przy obliczaniu maksymalnego pułapu zgodnie z wytycznymi w sprawie regionalnej pomocy państwa może zniechęcić władze publiczne. Stwierdzono to wyraźnie w projekcie opinii przyjętym przez członków Komisji COTER. Jean-Paul Denanot uważa, że „za pomocą wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa Komisja może odebrać to, co zapewniały przepisy dotyczące pomocy państwa na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym”.

Jeden z najistotniejszych postulatów zawartych w opinii dotyczy lepszego powiązania ogólnej strategii UE na rzecz pomocy państwa z reformą polityki spójności. Członkowie Komisji COTER przypomnieli, że zgodnie z traktatem urzeczywistnienie rynku wewnętrznego, a co za tym idzie – opracowanie przepisów dotyczących pomocy państwa musi uwzględniać cele spójności w całej UE i pomagać w ich realizacji. Spójność tę należy zapewnić zarówno na poziomie strategicznym, jak i technicznym. Na przykład obecne kryteria podziału regionalnej pomocy państwa opierają się na rozróżnieniu między regionami objętymi celem konwergencji i celem konkurencyjności wprowadzonym w regulacjach dotyczących polityki spójności, w związku z czym KR apeluje, by zmienione zasady regionalnej pomocy państwa brały pod uwagę ustanowienie nowej kategorii regionów w okresie przejściowym.

Polityka spójności i regionalna pomoc państwa to dwa główne narzędzia, jakimi dysponują władze lokalne i regionalne pragnące wesprzeć ożywienie gospodarcze i tworzenie miejsc pracy. W tym zakresie KR omówi i przyjmie rezolucję w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego spójności, przypominającą wszystkie propozycje i postulaty przedstawione do tej pory, a także uwzględniającą stanowisko w sprawie najnowszych postępów w negocjacjach międzyinstytucjonalnych, bieżących dyskusji w Radzie na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 i toczących się obecnie rozmów trójstronnych w sprawie pakietu dotyczącego spójności. Rezolucja została sporządzona przez przewodniczącego Komisji COTER Marka Woźniaka (PL/PPE) i przyjęta dzisiaj przez komisję.

Ostateczne przyjęcie opinii w sprawie wytycznych dotyczących regionalnej pomocy państwa oraz rezolucji w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności na lata 2014–2020 przewiduje się na sesji plenarnej 31 stycznia.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar