Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/12/89

Bruselj, 5. december 2012

Nova sodelovalna platforma v pomoč lokalnim oblastem EU pri izvajanju 7. okoljskega akcijskega programa

Prva podpredsednica Odbora regij Mercedes Bresso in evropski komisar Janez Potočnik sta predstavila tehnično platformo za sodelovanje na področju okolja.

Prva podpredsednica Odbora regij Mercedes Bresso in evropski komisar Janez Potočnik sta danes predstavila sodelovalno platformo, katere cilj je lokalne in regionalne oblasti v Evropi vključiti v izvajanje okoljske zakonodaje EU. Začetek delovanja platforme sovpada s predlogi, ki jih je Evropska komisija prejšnji teden objavila v zvezi s 7. okoljskim akcijskim programom, po katerem je izvajanje okoljske zakonodaje v skupni strategiji na prvem mestu.

S tehnično platformo za sodelovanje na področju okolja se skuša izboljšati izmenjava informacij, spodbuditi dialog med institucijami ter pripraviti lokalne in regionalne oblasti do boljšega izvajanja okoljske zakonodaje EU v praksi. Ta ideja, ki je bila prvič predstavljena v mnenju OR (poročevalka je bila Paula Baker (UK/ALDE)) in jo je nato v letu 2012 prevzela Komisija, temelji na spoznanju, da je treba lokalne in regionalne oblasti na pravi način vključiti v pripravo okoljske zakonodaje EU.

Na konferenci je prva podpredsednica OR podprla 7. okoljski akcijski program Komisije in ob tem izpostavila, da morajo biti lokalne in regionalne oblasti neposredno vključene v pripravo okoljske zakonodaje EU. Zato je Evropski parlament in Svet pozvala, "naj pri odločanju o 7. okoljskem akcijskem programu v prihodnjih mesecih dosledno upoštevata koncept 'upravljanja na več ravneh', ki obsega mreže različnih akterjev, vključenih v izvajanje okoljskega pravnega reda, pri čemer so lokalne in regionalne oblasti ključni element".

Ga. Bresso je v zvezi z možnostmi za boljše izvajanje in mnenjem OR, ki ga je predstavila Nilgun Canver (UK/PES) in je bilo sprejeto 30. novembra, dejala, da se sicer strinja s potrebo po vzpostavitvi sistemov, kot so strukturirani okviri za izvajanje in informacije (SIIF), če želimo podpreti lokalno izmenjavo informacij, vendar so za to potrebna ustrezna sredstva EU. OR načeloma podpira razvoj novega instrumenta, tj. sporazumov o izvajanju partnerstva, toda po njenem prepričanju bi morale biti vanj vključene ustrezne lokalne in regionalne oblasti, zato je namesto tega predlagala oblikovanje tristranskega sporazuma o izvajanju.

Podpredsednica je tudi pozdravila načrte Komisije, da trajnostna mesta določi za prednostni cilj 7. okoljskega akcijskega programa, kar "odraža tisto, k čemur je OR pozival v svojih mnenjih in kar je bilo moč opaziti tudi na konferenci Rio+20, kjer je bil koncept trajnostnih mest prepoznan kot velik izziv za prihodnost. Zdaj moramo poskrbeti, da bodo v skladu z novim prednostnim ciljem pojasnjeni konkretni ukrepi, ki bodo mestom dali več moči. V zvezi s tem lahko edino ponovno opozorim na naš predlog, da bi Konvencijo županov razširili na ključna področja gospodarnosti z viri in dali nagradi za zeleno prestolnico Evrope še več veljave, k čemur smo pripravljeni tudi prispevati".

Komisar Potočnik je dodal: "Preobrazba mest v trajnostna je velik izziv, vendar se moramo z njim spoprijeti, saj trenutno sedem desetin Evropejcev živi v mestnem okolju. To je izvedljivo – slediti moramo zgledu številnih evropskih mest, ki dajejo okoljski trajnosti osrednje mesto v strategijah razvoja mest in nam kažejo, da visoka stopnja varstva okolja ni ovira, temveč gonilo blaginje in rasti, ki se obrestuje tudi pri zdravju občanov."

Tehnična platforma bo potekala dvakrat letno in jo bosta skupaj organizirala komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo Odbora regij ter Generalni direktorat za okolje Evropske komisije v sodelovanju z ustreznimi ad hoc partnerji iz združenj lokalnih in regionalnih oblasti. Prva seja bo predvidoma v času Zelenega tedna EU junija 2013 in bo osredotočena na to, kako lokalne in regionalne oblasti izvajajo zakonodajo EU o kakovosti zraka.

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je lokalne in regionalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu.

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_CoR

Za več informacij je na voljo:

David French

Tel. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost


Side Bar