Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/12/80

Bruxelles, 3.12.2012

CoR îndeamnă la îmbunătăţirea planificării şi gestionării fondurilor structurale

<>Comitetul Regiunilor (CoR) urmăreşte să contribuie la configurarea cadrului normativ al politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Principalul obiectiv constă în simplificarea şi creşterea eficienţei şi sinergiei acesteia cu Strategia Europa 2020.

Cadrul strategic comun (CSC) reprezintă principalul instrument de coordonare a diverselor fonduri ale politicii regionale a UE (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime). Prin stabilirea de reguli comune şi prin clarificarea rolului fiecărui fond, CSC ar trebui să evite suprapunerile şi neconcordanţele, armonizând în acelaşi timp procedurile. Într-un aviz elaborat de Marek Woźniak (PL-PPE), preşedintele regiunii Marea Polonie, CoR a îndemnat la îmbunătăţirea actualului CSC, printr-o mai precisă definire a mecanismelor de implementare a fondurilor, oferind astfel o valoare adăugată evidentă în raport cu propunerile de regulamente privind fiecare fond în parte.

De asemenea, regiunile şi oraşele din UE şi-au exprimat preocuparea faţă de posibilitatea reprogramării frecvente, permisă de prevederile actuale, care ar putea pune sub semnul întrebării stabilitatea planificării multianuale a investiţiilor. Conform avizului, pentru a evita ca fondurile să devină mai puţin previzibile, exerciţiul de reprogramare trebuie să aibă loc doar dacă este absolut necesar. Din acest motiv, CoR îşi manifestă rezervele faţă de revizuirea CSC, plecând de la noua guvernanţă economică a UE, declarându-se însă în favoarea eventualei revizuiri a contractelor de parteneriat şi a programelor operaţionale, pe baza recomandărilor formulate în urma semestrului european.

În ceea ce priveşte obiectivul de îmbunătăţire a coordonării fondurilor, CoR subliniază că CSC trebuie să elimine pericolul suprapunerilor. Pentru a evita cu succes suprapunerile şi neconcordanţele, Comisia ar trebui să facă mai mult decât ceea ce face în prezent, şi anume să identifice eventuala complementaritate dintre acţiunile orientative şi priorităţile de investiţii. În aviz se recomandă şi punerea în aplicare a unor programe operaționale bazate pe mai multe fonduri.

Este nevoie de reguli şi prevederi mai bune, pentru a coordona fondurile CSC cu alte domenii și instrumente de politică, precum Orizont 2020 – noul program-cadru al Europei pentru cercetare şi dezvoltare. În această privinţă, CoR salută recomandarea Comisiei, de cofinanțare, prin fondurile CSC, a unor parteneriate între învățământ, întreprinderi și cercetare.

Următoarea etapă a lucrărilor legate de proiectul de propunere al Comisiei privind CSC vizează opţiunea de a distribui dispoziţiile într-o anexă la regulamentul general şi un act delegat, cu prevederea unor acţiuni orientative cu mare valoare adăugată la nivel european şi a unor priorităţi de cooperare. Astfel, Comitetul Regiunilor nu ar mai putea participa la definirea unei părţi importante a CSC, cuprinsă în actul delegat, deoarece, conform Tratatului de la Lisabona, CoR nu este implicat în adoptarea acestor acte. Din această cauză, CoR se opune scindării prevederilor în două categorii, având în vedere că, în conformitate cu articolul 177 TFUE, CSC face parte dintre domeniile pentru care consultarea CoR este obligatorie. În ultimele săptămâni, Parlamentul European şi Consiliul s-au pronunţat de asemenea împotriva acestei împărţiri, urmând să se constate dacă Comisia Europeană îşi va revizui poziţia în această privinţă.

După adoptarea avizului cu unanimitate de voturi, raportorul Woźniak, a afirmat următoarele: „CSC reprezintă un instrument esenţial de sporire a eficienţei fondurilor structurale, astfel încât obiectivele Strategiei Europa 2020 să poată fi atinse. Dacă se doreşte crearea de mai multe locuri de muncă, susţinerea acţiunilor inovatoare ale IMM-urilor şi pregătirea lucrătorilor pentru o creştere durabilă şi inteligentă, aceste fonduri trebuie să se dovedească performante. În acest sens, un cadru strategic comun îmbunătăţit poate face diferenţa.”

Integrarea diferitelor fonduri a constituit şi subiectul discuţiilor care au precedat adoptarea unui aviz privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), elaborat de Graham Garvie (UK-ALDE), membru al Consiliului regiunii frontaliere scoțiene. Regiunile şi oraşele consideră că DLRC reprezintă unul dintre cele mai inovatoare aspecte ale viitoarei politici de coeziune. În aviz se subliniază că DLRC este singura dispoziţie din noul regulament privind dispoziţiile comune prin care se prevăd în mod specific sinergii reale la nivelul implementării, în vederea utilizării Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, a Fondului european pentru pescuit şi a Fondului de coeziune. În acest context, DLRC poate funcţiona ca un „ghişeu unic” pentru beneficiarii de la nivel local, motiv pentru care ea trebuie să beneficieze de o susţinere fermă. Principala îngrijorare a CoR este legată de faptul că diversele tipuri de gestiune financiară, constrângeri de audit şi autorităţi de management ar putea duce la întârzieri de implementare şi ar putea descuraja autorităţile de management să demareze iniţiative DLRC. „Noua propunere privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii reprezintă un instrument esenţial de reunire a fondurilor europene regionale, agricole şi sociale existente şi de fructificare a acestora prin responsabilizarea comunităţilor locale, a afirmat Garvie, adăugând că aşteaptă cu nerăbdare „ca analiza aprofundată conţinută în aviz să-şi dovedească utilitatea pentru Consiliu şi Parlamentul European. Aceasta poate reprezenta o modalitate foarte eficientă de responsabilizare a comunităţilor locale de către diversele ţări şi regiuni, abolind barierele artificiale dintre fonduri”.

Pe lângă chestiunea integrării fondurilor de coeziune, o altă temă de mare interes pentru sesiunea plenară a constituit-o implicarea efectivă a autorităţilor locale şi regionale în definirea viitoarelor programe operaţionale şi a noilor contracte de parteneriat. Astfel, prin adoptarea avizului elaborat de Stanisław Szwabski (PL-AE), CoR şi-a exprimat sprijinul deplin faţă de propunerea Comisiei de introducere a unui cod european de conduită în materie de parteneriat (CECP), care să vină în completarea regulamentului privind dispoziţiile comune. Regiunile şi oraşele regretă hotărârea Consiliului de a elimina CECP din pachetul de negociere. În ceea ce priveşte principiile codului, CoR subliniază că parteneriatul reprezintă o condiţie indispensabilă pentru o politică de coeziune eficientă şi pentru asigurarea legăturii dintre orientările strategice formulate de UE şi provocările de la nivel local. În aviz se insistă asupra necesităţii ierarhizării partenerilor şi a recunoaşterii rolului autorităţilor locale şi regionale de parteneri principali, în virtutea legitimităţii lor democratice şi a atribuţiilor care le revin în gestionarea fondurilor structurale şi în cofinanţarea politicilor UE. „CoR salută publicarea proiectului de cod de conduită care ar urma să se aplice tuturor fondurilor UE care au legătură cu politica de coeziune. De asemenea, eu personal apreciez oportunitatea de a contribui astfel la finalizarea sa acum”, a afirmat Szwabski, subliniind: „Comisia intenţionează să adopte CECP ca act delegat imediat după intrarea în vigoare a regulamentului privind dispoziţiile comune. În cazul în care se hotărăște să se acorde un alt statut juridic acestui document, Comitetul face apel la adoptarea unor soluții care să asigure o îmbunătățire reală, de înaltă calitate, a respectării principiilor parteneriatului în perioada de programare bugetară 2014-2020”.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0)2 282 2461

Mobil +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar