Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/80

Bruksela, 3.12.2012

KR wzywa do lepszego zarządzaniafunduszami strukturalnymi i ich planowania

<>Komitet Regionów stara się przyczynić do kształtowania rozporządzeń dotyczących polityki spójności w latach 2014–2020. Głównym celem tych działań jest uproszczenie, zwiększenie skuteczności i poprawa synergii ze strategią „Europa 2020”. Wspólne ramy strategiczne to kluczowe narzędzie koordynacji różnych funduszy związanych z unijną polityką regionalną (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego). Dzięki wprowadzeniu wspólnych zasad I wyjaśnieniu roli każdego funduszu wspólne ramy strategiczne powinny pozwolić uniknąć nakładania się funduszy i niespójności między nimi, a zarazem zharmonizować procedury. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak (PL/PPE) w opinii KR-u wzywa do ulepszenia obecnych wspólnych ram strategicznych dzięki szczegółowemu określeniu mechanizmów wdrażania funduszy i wniesieniu rzeczywistej wartości dodanej za pomocą wniosków dotyczących rozporządzeń w sprawie każdego z funduszy.

Miasta i regiony UE wyraziły swe obawy w związku z możliwością częstych zmian – w ramach obecnych przepisów – w programowaniu funduszy, co mogłoby zagrozić stabilności wieloletniego planowania inwestycji. W opinii stwierdzono, że jeśli chcemy uniknąć „mniejszej przewidywalności” funduszy, możliwość zmian w programowaniu funduszy należy dopuszczać tylko w „przypadkach absolutnej konieczności”. Dlatego też KR zgłasza zastrzeżenia do dokonywania przeglądu wspólnych ram strategicznych w oparciu o nowe zarządzanie gospodarcze w UE, choć popiera możliwość wprowadzania zmian do umów partnerskich i programów operacyjnych na podstawie zaleceń wynikających z semestru europejskiego.

Jeśli chodzi o cel dotyczący poprawy koordynacji funduszy, KR podkreśla, że wspólne ramy strategiczne muszą wyeliminować ryzyko powielania działań. Aby skutecznie uniknąć nakładania się i niespójności przepisów, Komisja nie może poprzestać na obecnym wyjaśnieniu potencjalnej komplementarności między orientacyjnymi działaniami i priorytetami inwestycyjnymi. W opinii zalecono także wdrożenie programów operacyjnych w oparciu o kilka funduszy.

Lepszych przepisów i zasad potrzeba także do koordynacji funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi z innymi obszarami i instrumentami politycznymi, takimi jak „Horyzont 2020” – nowy europejski program ramowy badań i rozwoju. W tej dziedzinie KR z zadowoleniem przyjął zalecenia Komisji w sprawie współfinansowania partnerstw między sektorami edukacji, przedsiębiorczości i badań przez fundusze objęte wspólnymi ramami strategicznymi.

Kolejny aspekt wniosku Komisji dotyczącego wspólnych ram strategicznych odnosi się do decyzji o podzieleniu przepisów na część umieszczoną w załączniku do rozporządzenia ogólnego i na część zawartą w akcie delegowanym, obejmującą działania orientacyjne, które wykazują wysoką europejską wartość dodaną, oraz priorytety współpracy. Uniemożliwiłoby to Komitetowi Regionów włączenie się w określenie znacznej części wspólnych ram strategicznych, która została włączona do aktu delegowanego, gdyż na mocy traktatu lizbońskiego KR nie wypowiada się w sprawie takich aktów. Dlatego też KR sprzeciwia się takiemu podziałowi, gdyż zgodnie z art. 177 TFUE wspólne ramy strategiczne są obszarem obowiązkowych konsultacji z Komitetem. Parlament Europejski i Rada w ostatnich tygodniach zajęły stanowisko przeciwne temu podziałowi. Przyszłość pokaże, czy Komisja Europejska zmieni swe stanowisko w tej sprawie.

Po jednomyślnym przyjęciu opinii sprawozdawca Marek Woźniak stwierdził: „Wspólne ramy strategiczne są kluczowym narzędziem służącym zwiększeniu skuteczności funduszy strukturalnych I realizacji celów strategii »Europa 2020«. Jeśli chcemy stworzyć więcej miejsc pracy, pomóc naszym MŚP w innowacjach oraz przeszkolić pracowników w zakresie zrównoważonego i inteligentnego wzrostu, potrzebujemy tych funduszy na realizację naszych założeń, a lepsze wspólne ramy strategiczne mogą faktycznie przyczynić się do zmiany sytuacji”.

Integracja różnych funduszy była też istotną kwestią podczas dyskusji nad opinią w sprawie rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność. Dokument ten opracował Graham Garvie (UK, ALDE), członek rady regionu Scottish Borders. Regiony i miasta pozytywnie odnoszą się do tej inicjatywy jako do kolejnego przełomowego elementu przyszłej polityki spójności. W opinii podkreślono, że jest to jedyne rozwiązanie prawne w ramach nowych wspólnych przepisów, w którym wyraźnie przewidziano rzeczywistą synergię na poziomie realizacji w odniesieniu do wdrażania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Funduszu Spójności. Może się to przyczynić do przeobrażenia rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w punkt kompleksowej obsługi dla beneficjentów lokalnych, należy więc gorąco do tego zachęcać. Główne zastrzeżenia KR-u dotyczą ryzyka związanego z różnicami w sposobach zarządzania finansowego i w obciążeniach audytem oraz ze zróżnicowaniem szczebli władz zarządzających związanych z tą inicjatywą, co może doprowadzić do opóźnień we wdrażaniu tych inicjatyw i niechęci władz zarządzanych do podejmowania się ich realizacji. Graham Garvie stwierdził, że „nowy wniosek dotyczący rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność jest istotnym narzędziem, które łączy istniejące unijne fundusze regionalne, społeczne i rolne oraz wykorzystuje je do realizacji założeń dzięki upodmiotowieniu społeczności lokalnych”. Następnie dodał: „Liczę na to, że Rada i Parlament Europejski wykorzystają przeprowadzoną przez nas bardzo szczegółową ocenę. Może to być świetna sposobność do tego, by kraje i regiony wzmocniły pozycję społeczności lokalnych i zniosły sztuczne bariery między funduszami”.

Poza integracją funduszy spójności jednym z ważnych tematów podczas sesji plenarnej było skuteczne włączenie władz lokalnych i regionalnych w określanie kolejnych programów operacyjnych i nowych umów partnerskich. W tej dziedzinie KR przyjął opinię opracowaną przez Stanisława Szwabskiego (PL/EA), czym dał wyraz pełnemu poparciu dla wniosku Komisji wprowadzającego Europejski kodeks postępowania w sprawie partnerstwa (ECCP) jako uzupełnienia do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Regiony i miasta wyraziły głębokie niezadowolenie z decyzji Rady o usunięciu ECCP ze schematu negocjacyjnego. Jeśli chodzi o zasady kodeksu, KR podkreśla, że partnerstwo jest istotnym warunkiem wstępnym skutecznej polityki spójności i zapewnienia powiązania między strategicznymi wytycznymi wynikającymi z wyzwań stojących przed UE i władzami lokalnymi. W opinii podkreślono potrzebę ustanowienia hierarchii partnerstw i uznania władz lokalnych i regionalnych za kluczowych partnerów ze względu na ich demokratyczną legitymizację i na sprawowane przez nie funkcje w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i współfinansowania polityk unijnych. „KR z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie projektu kodeksu postępowania, który ma być stosowany do różnych funduszy związanych ze spójnością terytorialną. Cieszę się, że istnieje możliwość przyczynienia się obecnie do jego sfinalizowania” – stwierdził Stanisław Szwabski, który podkreślił także: „Komisja zamierza przyjąć ECCP jako akt delegowany niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Komitet apeluje, by w razie podjęcia decyzji o innym statusie prawnym tego dokumentu zapewniono rozwiązania gwarantujące realną i jakościową poprawę przestrzegania zasad partnerstwa w okresie budżetowym 2014–2020”.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar