Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/12/80

Brussel, 3 december 2012

Structuurfondsen moeten beter gepland en beheerd worden, zegt CvdR

<>Het Comité van de Regio's (CvdR) draagt bij aan de vormgeving van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020. Hoofddoel is om dit beleid eenvoudiger en efficiënter te maken en het te laten aansluiten op de Europa 2020-strategie. Om de diverse fondsen van het regionale beleid van de EU (het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij) goed op elkaar af te stemmen, is het gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) gecreëerd. Door gemeenschappelijke regels vast te stellen en de taken van elk fonds te verduidelijken, moet het GSK overlappingen en inconsistenties voorkomen en tegelijkertijd de procedures harmoniseren. In een advies dat is opgesteld door Marek Wozniak (PL/EVP), voorzitter van het regiobestuur van Groot-Polen, dringt het CvdR erop aan om het huidige GSK te verbeteren door de uitvoeringsmechanismen voor de fondsen gedetailleerd te omschrijven, wat in vergelijking tot de voorstellen voor aparte verordeningen voor elk fonds een duidelijke meerwaarde moet opleveren.

De regio's en steden van de EU vrezen ook dat de frequente herprogrammeringen die met de huidige bepalingen mogelijk zijn, de stabiliteit van de meerjarige investeringsplanning in gevaar kunnen brengen. Om geen afbreuk te doen aan "de voorspelbaarheid van het beheer van de fondsen" zou volgens het advies alleen op herprogrammering mogen worden teruggegrepen "als het echt niet anders kan". Daarom vraagt het CvdR zich af of het wel verstandig is om het GSK te herzien op basis van het nieuwe economische bestuur van de EU. Wel kan het zich vinden in de mogelijkheid om de partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's aan te passen op basis van de aanbevelingen die worden gedaan in het kader van het Europees semester.

Wat het streven naar een betere coördinatie tussen de fondsen betreft, wijst het CvdR erop dat het GSK het gevaar van overlapping moet tegengaan. Om overlappingen en inconsistenties daadwerkelijk te voorkomen, zou de Commissie meer moeten doen dan alleen maar het verduidelijken van de mogelijke complementariteit tussen indicatieve acties en investeringsprioriteiten. In het advies wordt ook gepleit voor de uitvoering van operationele programma's die op meerdere fondsen zijn gebaseerd.

Betere regels en bepalingen zijn ook nodig om te zorgen voor coördinatie tussen de GSK-fondsen en andere beleidsterreinen en -instrumenten, zoals Horizon 2020, het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling van de EU. In dit verband kan het CvdR zich vinden in de aanbeveling van de Commissie om partnerschappen tussen onderwijskringen, de onderzoekswereld en het bedrijfsleven te laten medefinancieren uit GSK-fondsen.

Naar aanleiding van het Commissievoorstel over het GSK moet worden beoordeeld of het goed is om de bepalingen ervan te verdelen over een bijlage bij de algemene verordening en een gedelegeerde handeling, bestaande uit indicatieve acties met een grote Europese meerwaarde en prioriteiten voor samenwerking. Dit zou betekenen dat het CvdR bij het formuleren van een groot deel van het GSK dat is opgenomen in de gedelegeerde handeling, buitenspel komt te staan, omdat het CvdR overeenkomstig het Verdrag van Lissabon niet betrokken wordt bij de goedkeuring van dergelijke handelingen. Het CvdR is dan ook tegen een dergelijke verdeling. Immers, krachtens art. 177 VWEU dient het over het GSK verplicht te worden geraadpleegd. De voorbije weken hebben ook het Europees Parlement en de Raad zich tegen deze verdeling uitgesproken. Het is nu afwachten of de Europese Commissie haar standpunt hierover zal herzien.

Nadat het advies met algemene stemmen was goedgekeurd, zei rapporteur Wozniak: "Het GSK is van cruciaal belang om de structuurfondsen doeltreffender te maken en om ze in staat te stellen de Europa 2020-doelstellingen te helpen verwezenlijken. Als we meer banen willen scheppen, onze middelgrote en kleine bedrijven willen helpen met innoveren en werknemers willen opleiden met het oog op duurzame en slimme groei, dan moeten deze fondsen zoden aan de dijk zetten. Een beter gemeenschappelijk strategisch kader kan daarbij doorslaggevend zijn."

Het integreren van verschillende fondsen stond ook centraal bij de bespreking en goedkeuring van het advies over "Vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)", opgesteld door Graham Garvie (UK, ALDE), lid van de Scottish Borders Council. Regio's en steden zijn ingenomen met CLLD als een van de meer vernieuwende aspecten van het toekomstige cohesiebeleid. In het advies wordt benadrukt dat de CLLD-bepaling in de nieuwe gemeenschappelijke verordening de enige bepaling is die specifiek voorziet in echte synergie op operationeel niveau met het oog op de tenuitvoerlegging van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het Europees visserijfonds en het Cohesiefonds. CLLD kan hierdoor als een "one-stop-shop" voor lokale begunstigden fungeren, en moet dan ook sterk worden aangemoedigd. Belangrijkste punt van zorg voor het CvdR is dat de uitvoering van projecten vertraagd dreigt te worden door het feit dat er verschillende soorten van financieel beheer, verschillende financiële controlelasten en verschillende beheersautoriteiten bij komen kijken. De beheersautoriteiten kunnen hierdoor worden afgeschrikt om CLLD-initiatieven op poten te zetten. "Het nieuwe voorstel inzake "Vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling" betreft een onmisbaar instrument om de bestaande EU-fondsen op regionaal, sociaal en landbouwgebied samen te brengen en doeltreffend te maken door lokale gemeenschappen te versterken", aldus rapporteur Garvie, die verder de hoop uitsprak "dat de Raad en het Parlement gebruik zullen maken van de grondige analyse die we hebben gemaakt. Dit kan steden en regio's een uitgelezen kans bieden om lokale gemeenschappen te ontwikkelen en kunstmatige obstakels tussen fondsen op te heffen."

Naast de integratie van de cohesiefondsen werden er tijdens de plenaire zitting nog andere brandende thema's behandeld, zoals de rol van lokale en regionale overheden bij de vormgeving van de komende operationele programma's en de nieuwe partnerschapscontracten. Het CvdR heeft hierover een door Stanislaw Szwabski (PL/EA) opgesteld advies goedgekeurd, waarin het zich volledig schaart achter het voorstel van de Commissie om de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen aan te vullen met een Europese gedragscode inzake partnerschap (EGP). Het besluit van de Raad om de gedragscode niet meer op te nemen in het onderhandelingspakket, wordt door de regio's en steden zeer betreurd. Wat de beginselen van de code betreft, wijst het CvdR erop dat partnerschap absoluut vereist is om tot een doeltreffend cohesiebeleid te komen en de strategische richtsnoeren van de EU af te stemmen op de plaatselijke uitdagingen. Het CvdR pleit voor vaststelling van een partnerhiërarchie en voor erkenning van lokale en regionale overheden als cruciale partners, aangezien ze democratisch gelegitimeerd zijn en een rol spelen bij het beheer van de structuurfondsen en de medefinanciering van EU-beleid. "Het CvdR juicht het ontwerp voor de gedragscode toe. Deze zou van toepassing moeten zijn op de verschillende EU-fondsen die met territoriale samenhang te maken hebben. Het doet me deugd dat we nu de kans hebben om aan de definitieve uitwerking ervan mee te werken" zei de heer Szwabski, die verder nog opmerkte: "De Commissie is van plan om de EGP goed te keuren als een gedelegeerde handeling, meteen na de inwerkingtreding van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen. Mocht er worden gekozen voor een andere rechtsvorm voor dit document, dan zullen er nieuwe oplossingen moeten komen die garant staan voor daadwerkelijke, kwalitatieve verbeteringen bij het naleven van de partnerschapsbeginselen in de begrotingsperiode 2014-2020."

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

GSM: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar