Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/12/80

Βρυξέλλες, 03/12/2012

Η ΕτΠ ζητεί βελτιώσεις στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων

<>Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) καταβάλλει προσπάθειες ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση των κανόνων της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020. Κύριος στόχος είναι να καταστεί η εν λόγω πολιτική πιο απλή, αποτελεσματική και συνεργική με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον συντονισμό των διαφορετικών ταμείων της ενωσιακής περιφερειακής πολιτικής (του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας). Με τον καθορισμό κοινών κανόνων και τη διευκρίνιση των λειτουργιών κάθε ταμείου, το ΚΣΠ έχει ως στόχο να αποφύγει την επικάλυψη και την ασυνέπεια, εναρμονίζοντας τις διαδικασίες. Σε μία γνωμοδότηση την οποία κατήρτισε ο κ. Marek Wozniak (PL/EPP), περιφερειάρχης της Wielkopolska, η ΕτΠ ζητεί τη βελτίωση του υφιστάμενου ΚΣΠ με τον καθορισμό των λεπτομερειών όσον αφορά τους μηχανισμούς εφαρμογής των ταμείων, παρέχοντας σαφή προστιθέμενη αξία συγκριτικά με τις προτάσεις για τους κανόνες του κάθε ταμείου.

Οι περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να απειληθεί η σταθερότητα του πολυετούς επενδυτικού σχεδιασμού από τη δυνατότητα τακτικού αναπρογραμματισμού που δίδουν οι ισχύουσες ρυθμίσεις. Για να μην καταστούν «λιγότερο προβλέψιμοι» οι πόροι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η διαδικασία αναπρογραμματισμού πρέπει «να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης». Για τον λόγο αυτόν, η ΕτΠ διατηρεί μεν επιφυλάξεις σχετικά με την αναθεώρηση του ΚΣΠ βάσει της νέας ενωσιακής οικονομικής διακυβέρνησης, υποστηρίζει όμως την επιλογή της τροποποίησης των συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει των συστάσεων που θα προκύψουν από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Όσον αφορά τον στόχο της βελτίωσης του συντονισμού των ταμείων, η ΕτΠ τονίζει ότι το ΚΣΠ πρέπει να αποκλείει τον κίνδυνο των επικαλύψεων. Για να αποφευχθούν με αποτελεσματικότητα η επικάλυψη και η ασυνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να πράξει περισσότερα από την παρούσα διευκρίνιση της ενδεχόμενης συμπληρωματικότητας μεταξύ ενδεικτικών ενεργειών και επενδυτικών προτεραιοτήτων. Η γνωμοδότηση συνιστά επίσης την εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων βασισμένων σε περισσότερα του ενός ταμεία.

Απαιτούνται επίσης καλύτεροι κανόνες και ρυθμίσεις για τον συντονισμό των ταμείων του ΚΣΠ με άλλους τομείς και μέσα πολιτικής, όπως είναι ο «Ορίζοντας 2020» – το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρώπης για την έρευνα και την ανάπτυξη. Στον τομέα αυτόν η ΕτΠ χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής να συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία του ΚΣΠ οι συμπράξεις μεταξύ των κλάδων της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της έρευνας.

Τα επόμενα βήματα του σχεδίου πρότασης της Επιτροπής για το ΚΣΠ σχετίζονται με την επιλογή να διαμοιρασθούν οι διατάξεις του μεταξύ ενός παραρτήματος του γενικού κανονισμού και μίας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με ενδεικτικές ενέργειες υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και με προτεραιότητες συνεργασίας. Αυτό θα απέτρεπε την παρέμβαση της Επιτροπής των Περιφερειών στον καθορισμό του σημαντικού μέρους του ΚΣΠ που θα περιληφθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, καθότι η ΕτΠ δεν συμμετέχει στην υιοθέτηση τέτοιων πράξεων σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕτΠ είναι αντίθετη προς τον εν λόγω διαχωρισμό, διότι, σύμφωνα με το άρθρο 177 ΣΛΕΕ, το ΚΣΠ εμπίπτει στο πεδίο υποχρεωτικής διαβούλευσης με την ΕτΠ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έλαβαν επίσης, κατά τις προηγούμενες εβδομάδες, θέση κατά του εν λόγω διαχωρισμού και απομένει να διαπιστωθεί εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει πλέον τη θέση της σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Μετά την ομόφωνη υιοθέτηση της γνωμοδότησης, ο εισηγητής κ. Wozniak δήλωσε τα εξής: «Το ΚΣΠ αποτελεί βασικό εργαλείο για να καταστούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελεσματικότερα και ικανότερα να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Εάν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, να βοηθήσουμε στην καινοτομία των ΜΜΕ μας και να εκπαιδεύσουμε εργαζόμενους για την αειφόρο και έξυπνη ανάπτυξη, είναι αναγκαίο να έχουν αποτελέσματα τα εν λόγω ταμεία και ένα καλύτερο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά».

Η ολοκλήρωση των διαφόρων ταμείων ήταν βασικό ζήτημα και κατά τη συζήτηση και την υιοθέτηση μίας γνωμοδότησης για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (Community Led Local Development – CLLD), την οποία συνέταξε ο κ. Graham Garvie (UK, ALDE), υπεύθυνος συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου Scottish Borders. Οι περιφέρειες και οι πόλεις χαιρετίζουν το μέσο CLLD, ως μία από τις πιο καινοτόμες πτυχές της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Η γνωμοδότηση τονίζει ότι το μέσο CLLD αποτελεί το μόνο συγκεκριμένο μέτρο που προβλέπουν οι νέοι κοινοί κανόνες για πραγματικές συνέργειες σε επίπεδο επίτευξης αποτελεσμάτων όσον αφορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ταμείου Αλιείας και του Ταμείου Συνοχής. Αυτό μπορεί να καταστήσει το CLLD «υπηρεσία μίας στάσης» για τοπικούς δικαιούχους, επομένως το εν λόγω μέσο θα πρέπει να ενθαρρυνθεί θερμά. Η βασική ανησυχία της ΕτΠ σχετίζεται με τον κίνδυνο να οδηγήσουν οι διαφορετικές μορφές χρηματοδοτικής διαχείρισης, ελεγκτικών επιβαρύνσεων και εμπλεκομένων διαχειριστικών αρχών σε καθυστερήσεις υλοποίησης, καθώς και στην απροθυμία των διαχειριστικών αρχών να αναλάβουν πρωτοβουλίες CLLD. «Η νέα πρόταση τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD) αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη συγκέντρωση υφιστάμενων ενωσιακών περιφερειακών, γεωργικών και κοινωνικών ταμείων και την επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων», δήλωσε ο κ. Garvie, προσθέτοντας ότι προσβλέπει «στην αξιοποίηση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της ιδιαιτέρως ενδελεχούς αξιολόγησης που πραγματοποιήσαμε για το θέμα αυτό. Αυτό μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ενισχύσουν τα κράτη και οι περιφέρειες τις τοπικές κοινότητες και να άρουν τα τεχνητά εμπόδια μεταξύ των ταμείων».

Πέραν την ολοκλήρωσης των ταμείων για τη συνοχή, ένα από τα σημαντικά ζητήματα της συνόδου ολομέλειας υπήρξε η αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαμόρφωση των προσεχών επιχειρησιακών προγραμμάτων και των νέων συμβάσεων εταιρικής σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕτΠ, υιοθετώντας τη γνωμοδότηση που συνέταξε ο κ. Stanislaw Szwabski (PL/EA), εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στην πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση (European Code of Conduct on Partnership - ECCP) ως συμπλήρωμα του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Οι περιφέρειες και οι πόλεις εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του Συμβουλίου να αφαιρέσει τον ECCP από το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Όσον αφορά τις αρχές του κώδικα, η ΕτΠ τονίζει ότι η εταιρική σχέση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μία αποτελεσματική πολιτική συνοχής και για τη διασφάλιση συνδέσμου μεταξύ των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών που καθορίζει η ΕΕ και των τοπικών προκλήσεων. Η γνωμοδότηση τονίζει την ανάγκη να υπάρχει ιεράρχηση των εταίρων και να αναγνωριστούν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές ως βασικοί εταίροι λόγω της δημοκρατικής τους νομιμοποίησης, των καθηκόντων τους στη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων και της συγχρηματοδότησης ενωσιακών πολιτικών. «Η ΕτΠ χαιρετίζει τη δημοσίευση του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί σε διάφορα ταμεία της ΕΕ που σχετίζονται με την Εδαφική Συνοχή, είμαι δε ευχαριστημένος διότι μας δίδεται τώρα μία ευκαιρία να συμβάλλουμε στην ολοκλήρωσή του», δήλωσε ο κ. Szwabski, υπογραμμίζοντας ότι «Η Επιτροπή προτίθεται να υιοθετήσει τον ECCP ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Εάν αποφασιστεί να δοθεί άλλη νομική μορφή στο έγγραφο, η ΕτΠ θα ζητήσει να εξευρεθούν λύσεις ώστε να εξασφαλιστεί μία πραγματική, υψηλής ποιότητας βελτίωση στη συμμόρφωση με τις αρχές εταιρικής σχέσης κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020».

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi Boda

Τηλ. +32 (0)2 282 2461

Κινητό τηλ. +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar