Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR IT

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/79

Bruksela, 30 listopada 2012 r.

Europejskie regiony i miasta potrzebują większego wsparcia,
by nowy unijny program działań w zakresie środowiska przyniósł efekty

Chociaż Komitet Regionów popiera propozycję Komisji Europejskiej w sprawie ram przyszłej polityki ochrony środowiska UE, to przestrzega, że potrzebne są konkretniejsze środki wspierające władze lokalne i regionalne, by ramy te były skuteczne. W opinii w sprawie lepszego wdrażania przyszłego siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska (7EAP), przedstawionej przez sprawozdawczynię KR-u Nilgun Canver (UK/PSE) i przyjętej dzisiaj jednomyślnie na sesji plenarnej, stwierdzono, że konieczne są dodatkowe środki, by w pełni włączyć przedstawicieli lokalnych do procesu decyzyjnego i poprawić przepływ informacji.

Komisja Europejska opublikowała wczoraj projekt 7EAP pod tytułem: „Dobre życie w granicach wyznaczonych przez naszą planetę”, który ma zastąpić szósty program, zakończony w lipcu. Komitet zasadniczo popiera nowe propozycje, które wynikają z uznania poprzedniego programu za niewystarczający dla właściwej ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Docenia fakt, iż w 7EAP uznano znaczenie dobrych rządów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym dla wdrażania przepisów. Popiera również potwierdzenie przez Komisję w jej planach, że trzeba dołożyć starań, by poprawić komunikację między zainteresowanymi stronami, włączając w to większe zaangażowanie samorządów lokalnych i regionalnych.

Radna Nilgun Canver z londyńskiej gminy Haringey i członkini Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Anglii i Walii stwierdziła: „Wszyscy chcemy czystszego, zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska. Odpowiednie wdrażanie przepisów polega między innymi na skutecznym reagowaniu na już istniejące lub potencjalne problemy na szczeblu lokalnym. Rozwój wiedzy i jakości danych jest niezbędny, a lepsze i bardziej dostępne informacje na szczeblu lokalnym i krajowym umożliwią szybsze rozpoznawanie problemów, oszczędność kosztów i ochronę środowiska”.

Komitet nalega jednak, by Komisja podjęła kolejne kroki, i proponuje zwiększenie udziału władz lokalnych i regionalnych w sporządzaniu i ocenie prawodawstwa UE dotyczącego ochrony środowiska w celu zapewnienia skutecznego wdrażania. Apeluje o dalsze inicjatywy, by umożliwić władzom lokalnym i regionalnym wymianę najlepszych praktyk z zakresu realizacji polityki. Proponuje, by w ramach 7EAP zapewniono skuteczną politykę dotyczącą źródeł zanieczyszczeń i poszerzenie opcji zwrotu kosztów, a także położono większy nacisk na metody zarządzania środowiskiem miejskim. Podkreśla, że w celu poprawy wdrażania UE i państwa członkowskie muszą się oprzeć na inicjatywach wspomnianych w programie i skupić się zwłaszcza na proaktywnym rozpowszechnianiu informacji i dostępie do nich, tworzeniu unijnych ram kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz wznowieniu prac nad zawieszonym wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Zaleca również utworzenie w państwach członkowskich zespołów obejmujących różne szczeble władzy, w ramach których eksperci reprezentujący różne poziomy sprawowania rządów wspólnie sporządzaliby krajowe plany realizacji.

Radna Nilgun Canver dodała: „Wdrażanie i egzekwowanie przepisów ochrony środowiska to wspólne zadanie władz europejskich, krajowych i lokalnych. Musimy wspólnie działać, by rozwiązać problemy ochrony środowiska, takie jak zanieczyszczenie powietrza, które nie zna granic politycznych. Istotne jest to, by współpracując ze sobą u boku UE, rady lokalne, organizacje regionalne i rządy krajowe wzajemnie się wspierały i dzieliły ponad granicami najlepszymi praktykami w zakresie realizacji celów ochrony środowiska. Musimy się również lepiej komunikować z naszymi mieszkańcami, by pomóc im w zrozumieniu potrzeby nowego podejścia i nowych technologii i włączyć ich do inicjatyw na rzecz ochrony środowiska”.

Konferencja poświęcona 7EAP i utworzenie Technicznej Platformy Współpracy w zakresie Środowiska

Opinię przyjęto następnego dnia po przedstawieniu projektu 7EAP i na kilka dni przed konferencją KR-u i DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej, poświęconą wprowadzaniu najlepszych rozwiązań w terenie w ramach 7EAP. Konferencja pod tytułem „Dążenie do lepszego wdrażania przepisów w naszych miastach i regionach – kluczowy aspekt Siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska” będzie dla komisarza Janeza Potočnika i wiceprzewodniczącej KR-u Mercedes Bresso również okazją do powołania Technicznej Platformy Współpracy w zakresie Środowiska, która umożliwi władzom lokalnym i regionalnym przedyskutowanie problemów i znalezienie rozwiązań w zakresie wdrażania przepisów ochrony środowiska UE.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu.

Śledź nas na Twitterze: EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

David French

tel. +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj


Side Bar