Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/78

Bruksela, 30 listopada 2012 r.

Potrzeba więcej funduszy UE, aby polityka na rzecz konsumenta trafiła do każdego obywatela

Komitet Regionów wyraził zaniepokojenie unijnymi propozycjami dotyczącymi ochrony konsumenta. Jego zdaniem nie są one wystarczające, by chronić obywateli, którzy mają ograniczony dostęp do rynku. Komitet przekonuje, że trzeba zwiększyć zasoby finansowe przeznaczane na podnoszenie świadomości o prawach konsumenta oraz na lepszą dostępność dla wszystkich obywateli. Ma to sprzyjać przyspieszeniu wzrostu gospodarczego oraz walce z kryzysem.

W przyjętej na sesji plenarnej KR-u opinii w sprawie europejskiego programu na rzecz konsumentów, przedstawionej przez Spyrosa Spyridona (EL/PPE), radnego regionu Attyka, w znacznej mierze poparto propozycje Komisji dotyczące polityki ochrony konsumentów. Sprawozdawca zgodził się, że informowanie konsumentów i przyznawanie im większych praw pobudzi wzrost gospodarczy i przyczyni się do realizacji celów strategii „Europa 2020”. Jednocześnie stwierdzono, że konstruktywna i dobrze ukierunkowana polityka na rzecz konsumentów jest podstawowym warunkiem tworzenia konkurencyjnego rynku, a ponadto zwiększa gwarancje ochrony praw konsumentów i sprzyja trwałemu ożywieniu gospodarczemu.

Niemniej w opinii zauważono, że w swych planach Komisja nie dość uwagi poświęciła roli spójności terytorialnej – chodzi tu zwłaszcza o regiony wyspiarskie i górskie, często słabiej zaludnione i mniej rozwinięte, z utrudnionym dostępem do rynków. Spyros Spyridon dodał, że UE i krajowe rządy w dużym stopniu ponoszą odpowiedzialność za ochronę konsumentów: „trzeba podkreślić kwestię odpowiedzialnego udzielanie kredytów, co jest kluczowe w obecnym kryzysie gospodarczym. Zbyt wiele gospodarstw domowych jest narażonych na zadłużenie, więc UE i państwa członkowskie muszą zacząć działać, by takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości”.

Komitet podkreślił zasadnicze znaczenie technologii internetowych, które można wykorzystać z myślą o zwiększaniu przejrzystości, informowaniu oraz edukowaniu konsumenta na temat jego praw. Przy tym warto także rozwijać handel elektroniczny. W opinii zauważono, że powszechniejszy internet może nie tylko poszerzyć ofertę adresowaną do konsumenta, ale także umożliwić mieszkańcom oddalonych regionów dostęp do towarów i usług, które wcześniej były poza ich zasięgiem. Jednak Komitet przekonuje, że aktualne fundusze na politykę ochrony konsumenta są niewystarczające, biorąc pod uwagę, że na działania te przeznacza się tylko 5 centów rocznie w przeliczeniu na jednego obywatela UE. Dlatego trzeba pilnie inwestować w zwiększanie dostępności internetu oraz w poprawę umiejętności konsumentów w tym zakresie. Sprawozdawca po raz kolejny stwierdził, że „skuteczna polityka ochrony konsumenta jest narzędziem, które pomoże Europie przezwyciężyć aktualny kryzys. Dobrze poinformowani konsumenci dokonują mądrych wyborów, a to z kolei zmusza usługodawców i producentów towarów do poprawy ich oferty. W dłuższej perspektywie proces ten doprowadzi więc do większej konkurencyjności UE i pomoże wyprowadzić Europę z kryzysu”.

Komitet zwrócił także uwagę na znaczącą rolę władz lokalnych i regionalnych, jeśli chodzi o ochronę praw konsumentów. Jako podmioty bezpośrednio świadczące usługi na rzecz ludności i mające z nią kontakt, samorządy mogą wnieść wkład w przyznawanie większych praw konsumentom i edukowanie ich. Zauważono również, że władze lokalne i regionalne same też są konsumentami o niemałej sile nabywczej, więc trzeba to uwzględnić i w każdej polityce unijnej w tym zakresie przewidzieć środki chroniące i ich interesy.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu.

Śledź nas na Twitterze: EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

David French

tel. +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar