Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/12/78

Brussel, 30 november 2012

De EU moet meer middelen uittrekken voor de consumentenagenda om alle burgers te bereiken

Het Comité van de Regio's (CvdR) heeft kanttekeningen bij de EU-voorstellen voor consumentenbescherming, die naar zijn smaak niet ver genoeg gaan. Burgers die moeilijk toegang tot de markt krijgen, worden niet voldoende beschermd. Het Comité wil graag dat er meer middelen worden vrijgemaakt voor voorlichting over consumtenrechten en voor een betere markttoegankelijkheid voor álle burgers als antwoord op de crisis en ter bevordering van de economische groei.

Het advies over de Europese consumentenagenda, opgesteld door Spyros Spyridon (EL/EVP), lid van de regioraad van Attica, en goedgekeurd tijdens de zitting van het Comité van de Regio's, steunt in grote lijnen de voorstellen van de Commissie voor het consumentenbeleid. Goed voorgelichte, mondige consumenten kunnen de economische groei helpen aanzwengelen en de Europa 2020-doelstellingen mee helpen verwezenlijken. Een constructieve en gerichte consumentenagenda is daarenboven een belangrijke voorwaarde voor een concurrerende markt, kan bijdragen tot waarborging van de consumentenrechten en mee de basis leggen voor een duurzaam economisch herstel.

Als punt van kritiek wordt er niettemin op gewezen dat de doelstelling van territoriale samenhang onvoldoende wordt belicht, zeker als men denkt aan de dun bevolkte berg- en eilandgebieden in Europa, die vaak minder ontwikkeld zijn en minder toegankelijke markten hebben. Spyridon onderstreepte dat de EU en de nationale overheden een zekere verantwoordelijkheid hebben om de consument te beschermen: "Het belang van een verantwoorde kredietverstrekking kan niet sterk genoeg benadrukt worden, zeker met de huidige economische crisis. Te veel huishoudens zitten in de schulden. De EU en de lidstaten moeten nodig in actie komen om te voorkomen dat zoiets nog eens kan gebeuren".

Internettechnologie komt een cruciale rol toe om de transparantie te vergroten en de consument te informeren en te onderrichten over zijn rechten én de e-handel aan te zwengelen. Een bredere toegang tot internet verruimt, aldus het advies, het keuzeaanbod en zorgt ervoor dat de inwoners van afgelegen regio's toegang krijgen tot goederen en diensten waartoe zij anders geen toegang hebben. Het Comité vindt evenwel dat het budget dat de EU voor dergelijke activiteiten heeft uitgetrokken, per jaar amper 0,05 euro per Europese burger, ontoereikend is. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in de digitale vaardigheden van de consument en in internettoegang. Spyridon merkte nog eens nadrukkelijk op: "Een efficiënt consumentenbeleid is van fundamenteel belang om de crisis te boven te komen. Goed geïnformeerde consumenten maken doordachtere keuzes, waardoor de druk groter wordt voor producenten om hun goederen- en dienstenaanbod te verbeteren. Op lange termijn versterkt dit het concurrentievermogen van de EU en helpt dit om de crisis achter ons te laten."

Ook de lokale en regionale overheden spelen een belangrijke rol op het vlak van consumentenbescherming. Een groot deel van de dienstverlening verloopt via de lokale en regionale overheden, die dicht bij de burger staan. Dit maakt dat ze bij uitstek geschikt zijn om de consument te informeren en te onderrichten over zijn rechten. Daarnaast zijn de lokale en regionale overheden ook zelf consumenten, en dan ook nog tamelijk koopkrachtige. Belangrijk is dat dit niet uit het oog verloren wordt en dat in alle EU-beleid hun belangen beschermd worden.

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French

Tel. +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar