Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/12/78

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2012

Η ΕΕ πρέπει να διαθέσει περισσότερα κονδύλια προκειμένου να εξασφαλίσει ένα θεματολόγιο για τους καταναλωτές, το οποίο θα ωφελήσει όλους τους πολίτες

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με τις προτάσεις της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και υποστηρίζει ότι τα προτεινόμενα σχέδια δεν επαρκούν για την προστασία των πολιτών που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές. Η ΕτΠ προτείνει να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και να επενδυθούν στην βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες. Έτσι μπορεί να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη και να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κρίση.

Η γνωμοδότηση με θέμα το «Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές», η οποία παρουσιάστηκε από τον κ. Σπύρο Σπυρίδων (EL/EPP), Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής, και υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια της ΕτΠ στηρίζει, σε γενικές γραμμές, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική για τους καταναλωτές, ενώ επισημαίνει ότι με την ενημέρωση και την ενδυνάμωση της θέσης των καταναλωτών, μπορεί να ενισχυθεί η συμβολή τους στην ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στη γνωμοδότηση αναγνωρίζεται ότι ένα εποικοδομητικό και στοχευμένο θεματολόγιο για τους καταναλωτές συνιστά βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς, μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και, επίσης, να συμβάλει σε μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη.

Ωστόσο, στην εν λόγω γνωμοδότηση υποστηρίζεται ότι στα σχέδια της Επιτροπής δεν δίδεται επαρκής έμφαση στον ρόλο της εδαφικής συνοχής και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες, συχνά, είναι αραιοκατοικημένες, λιγότερο ανεπτυγμένες και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές. Ο κ. Σπυρίδων προσέθεσε επίσης ότι η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις φέρουν σε έναν βαθμό την ευθύνη για την προστασία των καταναλωτών: «Είναι σημαντικό να τονιστεί το ζήτημα του υπεύθυνου δανεισμού, το οποίο είναι ζωτικό στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Πάρα πολλά νοικοκυριά είναι εκτεθειμένα και η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση, ώστε να μην επαναλαμβάνονται παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον».

Η ΕτΠ υπογραμμίζει την καίρια σπουδαιότητα της δικτυακής τεχνολογίας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της διαφάνειας, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με δικαιώματά τους και, συγχρόνως, την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στη γνωμοδότηση σημειώνεται ότι η επέκταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν διευρύνει απλώς τις επιλογές των καταναλωτών, αλλά εξασφαλίζει στους ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, τις οποίες δεν απολάμβαναν στο παρελθόν. Εντούτοις, η ΕτΠ επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι διαθέσιμοι πόροι για την πολιτική καταναλωτών είναι ανεπαρκείς, δεδομένου ότι, επί του παρόντος, διατίθενται μόνο 0,05 ευρώ ανά πολίτη της ΕΕ/ετησίως για συναφείς δραστηριότητες. Συνεπώς, απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω επενδύσεις για να ενισχυθούν οι ηλεκτρονικές δεξιότητες των καταναλωτών και η διαδικτυακή πρόσβαση. Ο κ. Σπυρίδων επανέλαβε τη σπουδαιότητα της πολιτικής για τους καταναλωτές τονίζοντας ότι: «Μια αποτελεσματική πολιτική καταναλωτών είναι καθοριστική για να μπορέσει η Ευρώπη να ξεπεράσει την τρέχουσα οικονομική κρίση. Πράγματι, οι ενσυνείδητοι καταναλωτές θα κάνουν πιο σοφές επιλογές, και αυτό, με τη σειρά του, θα ασκήσει πίεση στους παραγωγούς αγαθών και υπηρεσιών ώστε να βελτιώσουν το προϊόν τους. Επομένως, μακροπρόθεσμα, αυτό θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης».

Η Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει επίσης τον μείζονα ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Δεδομένου ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την επαφή με το κοινό, η ΕτΠ υποστηρίζει ότι αυτές μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση και την εκπαίδευση των πολιτών. Στην υπό συζήτηση γνωμοδότηση επισημαίνεται επίσης ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές αποτελούν αυτοτελείς καταναλωτές με αξιόλογη αγοραστική δύναμη. Αυτή η παράμετρος πρέπει λοιπόν να συνυπολογίζεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ όταν θεσπίζονται μέτρα για την προστασία των συμφερόντων τους.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

David French

Tηλ. +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar