Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT EL HU LT PL SK BG RO

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/12/77

Bryssel den 29/11/2012

Ordförandena Valcárcel Siso och Barroso efterlyser en rimlig kompromiss om EU:s budget för 2014–2020

I närvaro av Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso diskuterade Regionkommittén (ReK) kommissionens arbetsprogram för 2013 och resultatet av Europeiska rådets senaste möte om den fleråriga budgetramen 2014–2020.

Under debatten uttryckte Regionkommitténs ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso kommitténs djupa oro över nedskärningarna i EU:s kommande budget, som diskuterades av rådet, och över medlemsstaternas oförmåga att nå en överenskommelse: "Fram till för några dagar sedan var vi alla överens om att EU:s budget bör vara vårt huvudsakliga verktyg för att stödja tillväxten och sysselsättningen i Europa, och att främjandet av en smart och solidarisk utveckling av våra ekonomier är vår prioritet. Nu är den enda frågan på dagordningen hur mycket vi vill skära ner budgeten. Detta är en tydlig motsägelse och medborgarna är förståeligt nog besvikna". ReK:s ordförande tillade: "Ingen kan se positivt på scenariot att tidsfristen inte håller och att vi måste gå vidare med en tillfällig budget, vilket skulle stoppa planeringen av nya investeringar trots att dessa är avgörande för regionerna och kommunerna, som har engagerat sig i att stödja återhämtningen". Regionkommitténs förste vice ordförande Mercedes Bresso betonade också risken med förseningar i planeringen av strukturfonderna: "Eftersom två tredjedelar av de offentliga investeringarna görs av lokala och regionala myndigheter, och eftersom lokala och regionala investeringar i de flesta fallen stöds av EU-budgeten, är det klart att vi riskerar att lamslå relevanta processer för innovation, miljöanpassning och omstrukturering av vår ekonomi". Ordföranden för Regionkommitténs PPE-grupp, Michael Schneider, sammanfattade problemet med följande ord: "Ute i regionerna hoppades vi att det var möjligt att nå en överenskommelse, och vi hoppas fortfarande på en snabb lösning, eftersom det inte går att hålla i gång den regionala utvecklingen utan beslut och resultat. Vi kan inte genomföra någon tillväxtstrategi om det bara finns en tillfällig budget. Ju senare vi når en överenskommelse om den fleråriga budgetramen, desto svårare blir det att säkra kontinuitet i investeringarna."

Holger Poppenhäger kritiserade på Regionkommitténs PSE-grupps vägnar kommissionens prioriteringar för nästa år: "Detta arbetsprogram är avgörande eftersom det är Barroso-kommissionens sista hela årliga arbetsprogram och det första efter antagandet av förordningarna om programmen och strukturfonderna. Vår största oro handlar dock inte så mycket om vad som ingår i programmet, utan den oroväckande bristen på ambitioner i socialpolitiken. Varför hörsammar kommissionen inte Europaparlamentets uppmaning att anta en "social investeringspakt" som skulle fastställa investeringsmål för medlemsstaternas sociala investeringar i enlighet med Europa 2020-strategin?", frågade Holger Poppenhäger. På denna fråga erinrade José Manuel Barroso om kommissionens ansträngningar för att stärka Europeiska socialfondens bidrag till kampen mot social utestängning och säkra en framtid för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen, och han framhöll att ett betydande antal nationella regeringar är emot dessa förslag.

Förste vice ordföranden för Regionkommitténs ALDE-grupp, Doris Ansari, påpekade att de nationella regeringarnas ståndpunkter ofta inte delas av de lokala och regionala myndigheterna, och hon yrkade på ett "tydligare engagemang för smarta nät och mikroproduktion av energi" i kommissionens arbetsprogram. Hon efterlyste också ett EU-initiativ för att ge alla medborgare rösträtt utan diskriminering på grund av deras respektive nationalitet och nuvarande bosättningsland. Ordföranden för ReK:s EA-grupp, Uno Silberg, fokuserade på de risker som inkonsekventa budgetmässiga beslut kommer att ha, vilket kommer att sätta EU:s trovärdighet på spel. Han hänvisade också till den gemensamma jordbrukspolitiken och betonade att "den måste utvecklas på ett sätt som säkrar att alla medlemsstater och potentiella stödmottagare behandlas likvärdigt".

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att en EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar