Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL HU LT PL BG RO

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/12/77

Brusel 29. novembra 2012

Predsedovia Valcárcel a Barroso požadujú prijateľný kompromis o rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020

Výbor regiónov (VR) diskutoval na svojom plenárnom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, o pracovnom programe Komisie na rok 2013, ako aj o výsledkoch posledného rokovania Európskej rady o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020.

Predseda Výboru regiónov Ramón Luis Valcárcel Siso vyjadril v priebehu diskusie hlboké znepokojenie výboru v súvislosti s krátením rozpočtu EÚ, ktoré bolo témou rokovaní Rady, ako aj neschopnosťou členských štátov dospieť ku kompromisu: „Ešte pred pár dňami sme všetci súhlasili s názorom, že rozpočet EÚ by mal byť naším hlavným nástrojom na podporu rastu a zamestnanosti v Európe a že inteligentný a inkluzívny rozvoj našich hospodárstiev je našou prioritou. Teraz je jediným predmetom rokovania otázka, nakoľko chceme skrátiť rozpočet. Tieto protichodné postoje vyvolávajú pochopiteľnú nevôľu občanov“. Predseda VR ďalej vyjadril svoje presvedčenie, že nikoho nemôže tešiť skutočnosť, že sa nepodarilo dodržať termíny, a že sa preto budeme musieť uspokojiť s provizórnym rozpočtom. Pozastaví sa tým plánovanie nových investícií nevyhnutných pre regióny a mestá, ktoré sa snažia podporovať hospodársku obnovu. Na riziká vyplývajúce z oneskorení pri plánovaní štrukturálnych fondov upozornila aj prvá podpredsedníčka VR Mercedes Bresso: „Keďže dve tretiny verejných investícií realizujú miestne a regionálne orgány a v mnohých prípadoch sú investície na miestnej a regionálnej úrovni podporované z rozpočtu EÚ, je jasné, že nám hrozí ochromenie dôležitých procesov inovácie, ekologizácie a reorganizácie nášho hospodárstva“. Predseda skupiny EĽS vo Výbore regiónov Michael Schneider stručne zhrnul problém týmito slovami: Provizórny rozpočet nám neumožní zaviesť žiadnu stratégiu rastu. Čím neskôr sa dospeje k dohode o VFR, tým ťažšie sa bude dať zaručiť kontinuita investícií.“

Kritický postoj k prioritám Komisie na nasledujúci rok zaujal Holger Poppenhäger v mene skupiny SES vo VR: „Tento pracovný program je nesmierne dôležitý, pretože je posledným celoročným programom Barrosovej Komisie a prvým po prijatí nariadení o štrukturálnych fondoch a programoch. Znepokojuje nás však ani nie tak jeho obsah, ako skôr chýbajúce ambiciózne ciele sociálnej politiky. Prečo sa Európska komisia nepridala k výzve Európskeho parlamentu na uzavretie Paktu sociálnych investícií? Tento pakt by vytýčil investičné ciele, ktoré by členské štáty mali zrealizovať v sociálnej oblasti v súlade so stratégiou Európa 2020.“ Predseda Barroso v tejto súvislosti zdôraznil, že Komisia sa snaží zvýšiť prínos Európskeho sociálneho fondu k boju proti sociálnemu vylučovaniu, ako aj perspektívne rozvíjať Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a potravinový program pre najviac odkázané osoby. Podotkol však, že značný počet národných vlád je proti týmto návrhom.

Prvá podpredsedníčka skupiny ALDE vo VR Doris Ansari poukázala na to, že miestne a regionálne orgány často nesúhlasia s postojmi ústredných vlád svojich štátov a vyzvala Komisiu, aby sa vo svojom programe jednoznačnejšie zaviazala k podpore inteligentných energetických sietí a výroby energie v malom. Požiadala o iniciatívu EÚ s cieľom zaručiť právo voliť všetkým občanom bez akejkoľvek diskriminácie so zreteľom na ich štátnu príslušnosť a miesto aktuálneho trvalého pobytu. Predseda skupiny Európska aliancia vo VR Uno Silberg sa vo svojom príspevku zameral na potenciálne riziká nesúrodých rozhodnutí o rozpočte, čo by mohlo naštrbiť dôveryhodnosť EÚ. Vyjadril sa aj k spoločnej poľnohospodárskej politike, pričom zdôraznil, že SPP sa musí uplatňovať tak, aby sa zaručilo spravodlivé zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi a potenciálnymi príjemcami prostriedkov.

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytne:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0)2 282 2461

Mobilný tel.: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu


Side Bar