Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL HU LT SK BG RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/77

Bruksela, 29.11.2012

Przewodniczący Ramón Luis Valcárcel Siso i José Manuel Barroso
wzywają do rozsądnego kompromisu
w sprawie budżetu UE na lata 2014–2020

W obecności przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso Komitet Regionów debatował nad programem prac Komisji na 2013 r. i rezultatem ostatniego posiedzenia Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020.

W debacie przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso wyraził głębokie zaniepokojenie Komitetu dotyczące cięć w następnym budżecie UE, o których dyskutowała Rada. Jego obawy wywołuje także niemożność wypracowania porozumienia przez państwa członkowskie: „Jeszcze kilka dni temu wszyscy zgadzaliśmy się co do tego, że budżet unijny powinien być naszym głównym narzędziem wspierającym wzrost i zatrudnienie w Europie, że naszym priorytetem jest upowszechnianie inteligentnego wzrostu naszych gospodarek sprzyjającego włączeniu społecznemu. Obecnie dyskutuje się już tylko o skali cięć budżetowych. Jest to oczywisty brak konsekwencji w naszych działaniach, co ze zrozumiałych względów powoduje rozczarowanie wśród obywateli”. Przewodniczący KR-u dodał także: „Nikt nie może przecież pozytywnie odnosić się do niedotrzymania terminów i uruchomienia mechanizmu budżetu tymczasowego, co może zablokować proces planowania nowych inwestycji, które są tak istotne dla regionów i miast pragnących wesprzeć odnowę gospodarczą”. Ryzyko związane z opóźnieniami w programowaniu funduszy strukturalnych podkreśliła także pierwsza wiceprzewodnicząca KR-u Mercedes Bresso: „Skoro to władze regionalne i lokalne przeprowadzają dwie trzecie inwestycji, a w większości wypadków inwestycje lokalne i regionalne korzystają ze wsparcia z budżetu UE, jest jasne, że podejmujemy ryzyko sparaliżowania związanych z nimi innowacji oraz ekologizacji i reorganizacji naszej gospodarki”. Przewodniczący Grupy PPE w KR-ze Michael Schneider w następujący sposób podsumował ten problem: „W regionach mieliśmy nadzieję, że porozumienie jest wciąż możliwe, nadal łudzimy się, że jakieś rozwiązanie pojawi się na czas, gdyż motor rozwoju regionalnego może funkcjonować jedynie wtedy, gdy decyzje zostały podjęte i widoczne są ich rezultaty. Tymczasowy budżet nie pozwoli nam na wprowadzenie jakiejkolwiek strategii wzrostu. Im później osiągniemy porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych, tym trudniej będzie zapewnić ciągłość inwestycji”.

Z krytyką priorytetów Komisji na następny rok wystąpił w imieniu Grupy PSE w KR-ze Holger Poppenhäger: „Program prac ma zasadnicze znaczenie, gdyż jest to ostatni pełen program roczny Komisji pod przewodnictwem Barroso, a zarazem pierwszy po przyjęciu rozporządzeń dotyczących programów i funduszy strukturalnych. Niepokój nasz wywołuje nie tyle zawartość tego programu, co brak ambicji w polityce społecznej. Dlaczego Komisja Europejska nie chce wysłuchać Parlamentu Europejskiego, który wzywa do ustanowienia paktu na rzecz inwestycji społecznych, który wytyczałby cele dla inwestycji społecznych realizowanych przez państwa członkowskie zgodnie ze strategią »Europa 2020«?” – stwierdził. Przewodniczący José Manuel Barroso podkreślił wysiłki Komisji na rzecz wzmocnienia roli środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w łagodzeniu wykluczenia społecznego, zapewnienia przyszłości Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz programu pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących. Podkreślił także, że bardzo wiele rządów krajowych sprzeciwia się tym propozycjom.

Doris Ansari, pierwsza wiceprzewodnicząca Grupy ALDE w KR-ze, wyjaśniła, że często stanowisk rządów krajowych nie podzielają władze lokalne i regionalne. Wezwała do „wyraźniejszych zobowiązań dotyczących inteligentnej sieci energetycznej i mikroprodukcji energii” w programie prac Komisji i do opracowania unijnej inicjatywy dotyczącej przyznania wszystkim obywatelom praw do glosowania bez względu na ich narodowość i obecny kraj zamieszkania. Przewodniczący Grupy Przymierza Europejskiego w KR-ze Uno Silberg mówił o ryzyku, jakie dla wiarygodności UE stanowi podjęcie niespójnych decyzji w sprawie budżetu. W odniesieniu do wspólnej polityki rolnej podkreślił, że „trzeba ją kontynuować w taki sposób, by zagwarantować takie samo traktowanie wszystkich państw członkowskich i potencjalnych beneficjentów”.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar