Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV EL HU LT PL SK BG RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/12/77

Brussel, 29/11/2012

Voorzitters Valcárcel en Barroso roepen op tot een degelijk compromis
over de EU-begroting 2014-2020

Het Comité van de Regio's (CvdR) heeft, in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, gedebatteerd over het werkprogramma van de Commissie voor 2013 en de laatste vergadering van de Europese Raad over het meerjarig financieel kader 2014-2020.

Tijdens het debat heeft CvdR-voorzitter Ramón Luis Valcárcel Siso erop gewezen dat het Comité zich ernstig zorgen maakt over de bezuinigingen op de volgende EU-begroting waarover de Raad zich heeft gebogen, en over het onvermogen van de lidstaten om overeenstemming te bereiken. "Tot een paar dagen geleden waren we het er allemaal over eens dat de EU-begroting ons belangrijkste instrument moet zijn om groei en werkgelegenheid in Europa te ondersteunen, en dat bevordering van een slimme en inclusieve ontwikkeling van onze economieën onze prioriteit moet zijn. Nu wordt alleen nog maar gesproken over hoeveel we willen bezuinigen op de begroting. Dit is een flagrante tegenstrijdigheid, en de burgers zijn dan ook terecht teleurgesteld." De CvdR-voorzitter voegde daar nog aan toe dat "niemand gebaat is bij een scenario waarin we de deadlines niet halen en moeten werken met een voorlopige begroting, waardoor de planning van nieuwe investeringen die van cruciaal belang zijn voor het herstel van regio's en steden, geheel vastloopt." Ook Mercedes Bresso, vicevoorzitster van het CvdR, waarschuwde dat de programmering van de Structuurfondsen gevaar loopt: "Aangezien 2/3 van de overheidsinvesteringen worden gedaan door regionale en lokale overheden, en lokale en regionale investeringen meestal door de EU-begroting worden gesteund, dreigen de innovatie, vergroening en reorganisatie van onze economie te worden lamgelegd". De voorzitter van de EVP-fractie in het CvdR, Michael Schneider, heeft het probleem als volgt samengevat: "De vertegenwoordigers van de regio's hadden gehoopt dat overeenstemming kon worden bereikt, en wij hopen nog steeds dat er snel een oplossing komt. Er zijn immers besluiten en resultaten nodig om de motor van de regionale ontwikkeling draaiende te houden. Met een voorlopige begroting kunnen wij onmogelijk een groeistrategie uitstippelen. Hoe later er een akkoord wordt bereikt over het MFK, des te moeilijker het zal zijn om de continuïteit van de investeringen veilig te stellen."

Namens de PSE-fractie uitte Holger Poppenhäger kritiek op de prioriteiten van de Commissie voor volgend jaar: "Dit werkprogramma is cruciaal omdat dit het laatste werkprogramma van de Commissie Barroso is dat een volledig jaar bestrijkt, en het eerste werkprogramma na de goedkeuring van de verordeningen over de programma's en Structuurfondsen. Wij maken ons niet zozeer bezorgd over de inhoud van het programma, maar wel over het gebrek aan ambitie in het sociaal beleid. Waarom gaat de Europese Commissie niet in op de oproep van het Europees Parlement om een "Sociaal investeringspact" tot stand te brengen, met streefcijfers voor sociale investeringen door de lidstaten overeenkomstig de Europa 2020-strategie?", zo vroeg Poppenhäger zich af. Wat dit laatste punt betreft wees voorzitter Barroso op de inspanningen van de Commissie om de bijdrage van het Europees Sociaal Fonds aan de bestrijding van sociale uitsluiting op te voeren en om het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en het voedselhulpprogramma voor de meest behoeftigen te behouden, ondanks het feit dat veel nationale regeringen zich hiertegen verzetten.

Doris Ansari, eerste vicevoorzitster van de ALDE-fractie in het CvdR, benadrukte dat de standpunten van de nationale regeringen vaak niet worden gedeeld door de regionale en lokale overheden, en zij drong erop aan dat "slimme energienetwerken en microproductie van energie" een prominentere plaats krijgen in het werkprogramma van de Commissie. Ook riep zij op tot een EU-initiatief om alle burgers stemrecht te geven, zonder enige vorm van discriminatie op grond van de nationaliteit of de lidstaat van verblijf. De fractievoorzitter van de Europese Alliantie, Uno Silberg, waarschuwde dat inconsistente keuzen gevaren inhouden voor de begroting en de geloofwaardigheid van de EU zullen aantasten. Ook verwees hij naar het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat volgens hem moet worden voortgezet "op een wijze die een gelijke behandeling waarborgt van alle lidstaten en potentiële begunstigden".

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0)2 282 2461

GSM: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar