Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV HU LT PL SK BG RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/12/77

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2012

Οι Πρόεδροι κκ. Valcárcel και Barroso ζητούν την επίτευξη αξιοπρεπούς συμβιβασμού για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2014-2020

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) συζήτησε, παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013 και τα αποτελέσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Ramón Luis Valcárcel Siso, εξέφρασε τις βαθιές ανησυχίες της ΕτΠ σχετικά με τις περικοπές στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, οι οποίες συζητήθηκαν στο Συμβούλιο, καθώς και την αδυναμία των κρατών μελών να καταλήξουν σε συμφωνία: «Μέχρι πριν από λίγες ημέρες συμφωνήσαμε όλοι ότι ο ενωσιακός προϋπολογισμός θα πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέσο μας ενίσχυσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη και ότι η προώθηση μιας έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των οικονομιών μας συνιστά τη βασική μας προτεραιότητα. Τώρα, το μόνο θέμα που τίθεται επί τάπητος είναι το ύψος των περικοπών στον προϋπολογισμό. Αυτό αποτελεί έκδηλη ασυνέπεια, η οποία προκαλεί κατανοητή απογοήτευση τους πολίτες μας». Ο Πρόεδρος της ΕτΠ προσέθεσε επίσης ότι: «Κανένας δεν μπορεί να θεωρήσει θετική την επιλογή της μη τήρησης των προθεσμιών και τη συνέχιση της πορείας με έναν προσωρινό προϋπολογισμό, γεγονός που θα παρεμπόδιζε τον προγραμματισμό νέων επενδύσεων που είναι ζωτικές για τις περιφέρειες και τις πόλεις, οι οποίες στηρίζουν σταθερά την ανάκαμψη». Ο κίνδυνος που συνδέεται με καθυστερήσεις στον προγραμματισμός των διαρθρωτικών ταμείων υπογραμμίστηκε επίσης από την Πρώτη Αντιπρόεδρο της ΕτΠ, κ. Mercedes Bresso: «Δεδομένου ότι τα 2/3 των δημοσίων επενδύσεων πραγματοποιούνται από τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι τοπικές και οι περιφερειακές επενδύσεις στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι σαφές ότι εγκυμονεί ο κίνδυνος παράλυσης των συναφών διαδικασιών καινοτομίας, οικολογικού προσανατολισμού και αναδιοργάνωσης της οικονομίας μας». Ο πρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ στην ΕτΠ, κ. Michael Schneider, συνόψισε το πρόβλημα ως εξής: «Οι περιφέρειες ευελπιστούσαν στη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας και εξακολουθούν να ελπίζουν στην εξεύρεση έγκαιρης λύσης, καθότι μόνον όταν υπάρχουν αποφάσεις και αποτελέσματα μπορούμε να προωθήσουμε σταθερά την περιφερειακή ανάπτυξη. Ένας προσωρινός προϋπολογισμός δεν θα μας επέτρεπε να υλοποιήσουμε καμία στρατηγική ανάπτυξης. Όσο αργότερα επέλθει συμφωνία σχετικά με το ΠΔΠ, τόσο δυσκολότερη θα είναι η χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων».

Κριτική όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 εξέφρασε και ο κ. Holger Poppenhäger, εξ ονόματος της Ομάδας του ΕΣΚ στην ΕτΠ: «Αυτό το πρόγραμμα εργασίας είναι ζωτικής σημασίας διότι αποτελεί το τελευταίο πλήρες ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Barroso και το πρώτο πρόγραμμα εργασίας μετά την έγκριση των κανονισμών σχετικά με τα διαρθρωτικά προγράμματα και ταμεία. Αυτό όμως που μας προβληματίζει ιδιαίτερα δεν είναι το περιεχόμενο του προγράμματος, αλλά μια ανησυχική έλλειψη φιλοδοξίας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Γιατί δεν ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση 'Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων', με το οποίο θα μπορούσαν να τεθούν επενδυτικοί στόχοι σχετικά με τις κοινωνικές επενδύσεις που θα πρέπει να υλοποιήσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη στρατηγική 'Ευρώπη 2020'; ρώτησε ο κ. Poppenhäger. Εν προκειμένω, ο Πρόεδρος, κ. Barroso, υπογράμμισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να ενισχυθεί η συμβολή των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του επισιτιστικού προγράμματος για τους απόρους στην ΕΕ, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι πολλές εθνικές κυβερνήσεις τάσσονται κατά αυτών των προτάσεων.

Η πρώτη αντιπρόεδρος της Ομάδας του ALDE στην ΕτΠ, κ. Doris Ansari, τόνισε ότι, συχνά, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές δεν συμμερίζονται τις θέσεις των εθνικών κυβερνήσεων και επέμεινε ότι πρέπει να αναληφθεί «σαφέστερη δέσμευση για τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα και τη μικροπαραγωγή ενέργειας» στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κ. Ansari πρότεινε επίσης τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας της ΕΕ υπέρ της παραχώρησης εκλογικών δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες, χωρίς καμία διάκριση ως προς την ιθαγένεια ή την παρούσα χώρα κατοικίας τους. Ο πρόεδρος της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας στην ΕτΠ, κ. Uno Silberg, επικεντρώθηκε στους κινδύνους που συνεπάγεται η έλλειψη συνοχής στις αποφάσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό, η οποία, με τη σειρά της, διακυβεύει την αξιοπιστία της ΕΕ. Ο κ. Silberg αναφέρθηκε επίσης στην Κοινή Γεωργική Πολιτική υπογραμμίζοντας ότι: «Η ΚΓΠ πρέπει να προωθηθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών και των δυνητικών δικαιούχων».

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi Boda

Tηλ. +32 (0)2 282 2461

Κινητό+32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις τύπου


Side Bar