Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV EL HU LT PL SK BG RO

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/12/77

Bruxelles, den 29. november 2012

Formændene for Regionsudvalget og Kommissionen, Ramón Luis Valcárcel Siso og José Manuel Barroso, opfordrer til et rimeligt kompromis om EU's budget for 2014-2020

I overværelse af Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, drøftede Regionsudvalget Kommissionens arbejdsprogram for 2013 og resultaterne af Det Europæiske Råds seneste møde om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

Under debatten gav Regionsudvalgets formand, Ramón Luis Valcárcel Siso, udtryk for udvalgets store bekymring over de nedskæringer i EU's kommende budget, som blev drøftet af Rådet, og over medlemsstaternes manglende evne til at nå til enighed: "Indtil for få dage siden var vi alle enige om, at EU-budgettet skulle være vores vigtigste værktøj til støtte for vækst og beskæftigelse i Europa, og at vores største prioritet var at fremme en intelligent og inklusiv udvikling af vores økonomier. Nu er det eneste spørgsmål, der står tilbage, hvor meget vi vil skære i budgettet. Dette er utrolig inkonsekvent, og borgerne er forståeligt nok skuffede". Regionsudvalgets formand tilføjede, at "Ingen kan se med positive øjne på, at fristen overskrides, og at vi må gå videre med et foreløbigt budget, som vil blokere for planlægningen af nye investeringer, der er så afgørende for regionerne og kommunerne, som har engageret sig i genopretningen". Risikoen i forbindelse med forsinkelser i planlægningen af strukturfondene blev også fremhævet af Regionsudvalgets første næstformand, Mercedes Bresso: "Eftersom det er de regionale og lokale myndigheder, som står bag 2/3 af de offentlige investeringer, og eftersom lokale og regionale investeringer for det meste støttes af EU's budget, er det klart, at vi risikerer at lamme relevante processer for innovation, miljøtilpasning og omstrukturering af vores økonomi". Formanden for Regionsudvalgets PPE-gruppe, Michael Schneider, sammenfattede problemet med disse ord: "Ude i regionerne håbede vi, at det var muligt at nå til enighed, og vi håber stadig på en rettidig løsning, da vi kun kan holde den regionale udvikling i gang, når der foreligger beslutninger og resultater. Vi vil ikke kunne iværksætte nogen vækststrategi på baggrund af et foreløbigt budget. Jo senere vi når frem til en aftale om den flerårige finansielle ramme, desto sværere vil det blive at sikre kontinuitet i investeringerne."

Holger Poppenhäger udtrykte på vegne af Regionsudvalgets PSE-gruppe kritik af Kommissionens prioriteter for det kommende år: "Dette arbejdsprogram er vigtigt, fordi det er Barroso-Kommissionens sidste fulde årlige arbejdsprogram og det første efter vedtagelsen af forordningerne om EU‑programmer og strukturfonde. Vores største bekymring handler imidlertid ikke så meget om, hvad programmet indeholder, men mere om, at der er en foruroligende mangel på ambitioner i EU's socialpolitik. Hvorfor tager Kommissionen ikke Europa-Parlamentets anmodning om en "social investeringspagt", som ville kunne fastsætte investeringsmål for medlemsstaternes sociale investeringer i henhold til Europa 2020-strategien, til efterretning?" spurgte Poppenhäger. Her fremhævede kommissionsformand Barroso Kommissionens bestræbelser på at sikre, at Den Europæiske Socialfond bidrager til at bekæmpe social udstødelse, og på at videreføre Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og fødevareprogrammet for de dårligst stillede i EU, og han understregede, at ikke så få nationale regeringer er modstandere af disse forslag.

Regionsudvalgets ALDE-gruppes første næstformand, Doris Ansari, påpegede, at de regionale og lokale myndigheder ofte ikke deler de nationale regeringers holdninger, og hun slog til lyd for et "tydeligere engagement i intelligente energinet og mikroproduktion af energi" i Kommissionens arbejdsprogram. Desuden efterlyste hun et EU-initiativ med henblik på at give borgerne stemmeret uden skelen til deres respektive statsborgerskaber og nuværende bopælsland. Formanden for Regionsudvalgets AE-gruppe, Uno Silberg, rettede fokus mod de risici, som inkonsekvente budgetmæssige beslutninger vil få, og som vil skade EU's troværdighed. Han henviste endvidere til den fælles landbrugspolitik og understregede, at: "Den bør udvikles på en måde, som sikrer alle medlemsstater og potentielle støttemodtagere en lige behandling".

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

Tlf. +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar