Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL HU LT PL SK RO

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/12/77

Брюксел, 29.11.2012 г

Председателите Валкарсел и Барозу призовават за разумен компромис във връзка с бюджета на ЕС за периода 2014-2020 г.

Комитетът на регионите (КР) обсъди в присъствието на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу работната програма на Комисията за 2013 г. и резултатите от последното заседание на Европейския съвет по отношение на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г.

По време на дебата председателят на Комитета на регионите Рамон Луис Валкарсел Сисо изрази дълбоката загриженост на Комитета във връзка с обсъжданите от Съвета съкращения в следващия бюджет на ЕС и неспособността на държавите членки да постигнат споразумение: „Само до преди няколко дни всички бяхме съгласни, че бюджетът на ЕС следва да бъде нашият основен инструмент за подкрепа на растежа и за създаване на работни места в Европа, както и че нашият приоритет е насърчаването на интелигентното и приобщаващо развитие на нашите икономики. Днес единственият въпрос, който се поставя, е с колко искаме да намалим бюджета. Това представлява явно несъответствие, което предизвиква разбираемо разочарование сред нашите съграждани“. Председателят на КР допълни, че „никой не може да разглежда като положителен варианта за пропускане на крайните срокове и преминаване към временен бюджет, което би блокирало планирането на нови инвестиции, които са от решаващо значение за регионите и градовете, ангажирали се с подкрепа на икономическото възстановяване“. Рискът от забавяне в планирането на структурните фондове беше подчертан и от първия заместник-председател на КР г-жа Мерчедес Бресо: „Тъй като две трети от публичните инвестиции се осъществяват от местните и регионалните власти и в повечето случаи инвестициите на местно и регионално равнище се подкрепят от бюджета на ЕС, е ясно че рискуваме да парализираме съответните процеси на иновации, екологизиране и реорганизация на нашата икономика“. Председателят на групата на ЕНП в КР Михаел Шнайдер обобщи проблема по следния начин: “Ние в регионите се надявахме, че е възможно споразумение и все още се надяваме, че може да се постигне споразумение навреме, защото ритъмът на регионалното развитие може да се поддържа само когато са налице решения и резултати. Временният бюджет не би ни позволил да създадем стратегия за растеж. Колкото по-късно се постигне споразумение по многогодишната финансова рамка, толкова по-трудно ще бъде да се гарантира приемственост на инвестициите“.

От името на групата на ПЕС в КР критика към приоритетите на Комисията за следващата година отправи Холгер Попенхегер: „Настоящата работна програма е от основно значение, тъй като тя е последната цялостна годишна работна програма на комисията под председателството на г-н Барозу и първата след приемането на регламентите за програмите и структурните фондове. Ние обаче сме загрижени не толкова за това какво е включено в програмата, а по-скоро за тревожната липса на амбиции в областта на социалната политика. Защо Европейската комисия не е подела призива, отправен от Европейския парламент за „пакт за социални инвестиции“, в който да бъдат определени инвестиционни цели за социалните инвестиции, които да бъдат възприети от държавите членки, в съответствие със стратегията „Европа 2020“?,“ запита г-н Попенхегер. По този въпрос председателят Барозу подчерта усилията на Комисията за реализиране на приноса на Европейския социален фонд за борба със социалното изключване, осигуряване на бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и на програмата за отпускане на хранителни помощи за най-нуждаещите се хора, като подчерта, че много от националните правителства са против тези предложения.

Първият заместник-председател на групата на АЛДЕ в КР г-жа Дорис Ансари подчерта, че позициите на националните правителства често не се споделят от местните и регионалните власти и настоя в работната програма на Комисията да проличи „по-ясна ангажираност с интелигентните енергийни мрежи и микропроизводството на енергия“, като призова също и за инициатива на ЕС за предоставяне на избирателни права на всички граждани, без дискриминация въз основа на съответното им гражданство и държава по настоящо местопребиваване. Председателят на групата на Европейския алианс в КР Уно Зилберг акцентира върху риска непоследователните решения във връзка с бюджета да се отразят отрицателно върху доверието в ЕС. Той спомена също общата селскостопанска политика, като подчерта, че „тя трябва да продължи да се развива по начин, който гарантира равноправно третиране на всички държави членки и потенциални бенефициери“.

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да сезира Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: EU_CoR

За повече информация можете да се свържете с:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 (0)2 282 2461

мобилен телефон: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Предишни съобщения за медиите


Side Bar